Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunalt foreldreutvalg

Dette er vedtektene for foreldreutvalget.

Last ned/skriv ut vedtektene (PDF, 267 kB)

 

Formål

Kommunalt foreldreutvalg for barnehagene i Indre Fosen – KFUB – skal være et samarbeidsorgan for foreldrerådene ved alle barnehagene i Indre Fosen.

Kommunalt foreldreutvalg (KFUB) har som formål å

 • fremme et godt samarbeide mellom foreldre, barnehage, barnehageadministrasjonen og det politiske nivået i kommunen.
 • være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved alle barnehagene i kommunen
 • drive informasjonsarbeid og ideskaping og bidra med erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom de ulike barnehagene i kommunen
 • arbeide for foreldreengasjement for å gi hvert enkelt barn et best mulig utbytte av sin barnehagetid

Organisering

Utvalgets sammensetning

KFUB består av en foreldrerepresentant fra foreldrerådet i hver barnehage. Representanten velges av foreldrerådet ved hver barnehage. Den som er valgt har møte- og informasjonsplikt i foreldrerådet ved barnehagen. Hvert medlem skal ha en personlig vara som også er valgt av foreldrerådet.

Hvis det faste medlemmet er forhindret fra å møte, må han/hun selv sørge for å gi beskjed til sin vara.

Dersom KFUB ønsker det, kan det velges et arbeidsutvalg på inntil 3 medlemmer.

KFUB skal selv konstituere seg på det første møtet som holdes på høsten. Her skal det minimum velges:

 • leder
 • nestleder
 • sekretær
 • økonomiansvarlig

 

Årsmøte

Årsmøtet er KFUB’s øverste myndighet.

Årsmøtet består av 2 medlemmer fra hver av de kommunale barnehagene sine foreldreråd.

Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av foreldreutvalgene er representert med minst ett medlem.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av november.

Innkalling skal sendes alle medlemmer med minst 3 ukers varsel.

Tidspunktet for årsmøtet avtales på det første møtet i KFUB i starten av barnehageåret.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til KFUB sin leder skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig sakliste for årsmøtet sendes alle foreldreutvalgs medlemmer senest en uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle og avgjøre disse sakene

 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • godkjenning og innkalling av sakliste
 • Indre Fosen KFUB’s årsberetning
 • Indre Fosen KFUB’s arbeidsmål og satsingsområder for inneværende barnehageår
 • andre innkomne saker
 • Det skal skrives referat fra årsmøtet, og det skal føres logg over frammøtte foreldreutvalgsrepresentanter.
 • Årsmøtet er beslutningsdyktig med simpelt flertall.

Ekstraordinært årsmøte:

Indre Fosen KFUB kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av medlemmene fremmer krav om det. Innkalling og saker til ekstraordinært årsmøte har de samme fristene som for ordinært årsmøte

Møteordning/saksgang

 • Møter
 • KFUB holder møter når lederen, enhetsleder barnehage i kommunen eller 2/3 av medlemmene krever det.
 • Det utarbeides møteplan for hvert halvår.
 • Innkalling til møtene skjer med en ukes varsel.
 • Enhetsleder barnehage (eller en vararepresentant for denne), har møte- og talerett i utvalget. men ikke stemmerett.
 • KFUB kan invitere personer som ikke er medlemmer når det er spesielle saker som utvalget ønsker å behandle. Disse personene har talerett, men ikke stemmerett.

 

Voteringer

Saker som krever votering avgjøres med simpelt flertall. Hvis det er stemmelikhet, har lederen for KFUB dobbeltstemme.

Saksgang

Utvalget fører møtebok.

Uttalelser og referater fra møtene sendes

 • Oppvekstutvalget
 • kommunens administrasjon (for elektronisk lagring)
 • barnehagene i kommunen
 • samarbeidsutvalget i barnehagene

 

Saker

KFUB skal behandle saker som er av felles interesse for alle barnehagene i kommunen.

Utvalget avgjør hvilke saker dette er etter egne forslag, forslag fra foreldreutvalgene, oppvekstutvalget eller kommunens administrasjon.

Om det er en sak som gjelder én av barnehagene, kan den i spesielle tilfeller behandles i KFUB hvis den også har interesse for de andre barnehagene i kommunen.

 

Representasjon i Oppvekstutvalget

KFUB har anledning til å møte med en representant i oppvekstutvalget. Denne representanten har kun møterett, ikke tale- eller stemmerett, og velges for 2 år. Dette bør fortrinnsvis være lederen av KFUB.

 •  
 • Økonomi
 • KFUB kan søke kommunen om midler i forbindelse med spesielle prosjekter/arbeidsoppgaver.
 • Vedtektsendringer

Det er kun årsmøtet som kan vedta endringer i KFUB sine vedtekter. Forslag må sendes styret innen 1.september slik at det kan legges ved innkallingen til årsmøtet. Det kreves minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring kan vedtas.

Oppløsning

Oppløsning av KFUB kan kun skje hvis forslaget får 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Dersom oppløsning blir vedtatt av årsmøtet, sendes vedtaket til oppvekstutvalget for endelig vedtak.

Dersom oppløsning blir vedtatt, skal eventuelle gjenværende midler fordeles likt mellom alle foreldreutvalgene som er representert i KFUB.

 

 

 

Fant du det du lette etter?