Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Pris og betaling barnehager

  • Familier med lav inntekt kan søke om redusert betaling.
  • Prisen for barnehageplass er den samme for alle barnehagene i kommunen.  
  • Prisen for mat, bestemmes av den enkelte barnehagen.

Prisen for barnehageplassen

Prisen for opphold i barnehage bestemmes av Indre Fosen kommunestyre. 

Barnehager: foreldrebetaling 2021
Antall dager i uka barnet har barnehageplass Pris per måned
5 dager (42,5 timer per uke) 3 230 kr
4 dager (34 timer per uke) 2 584 kr
3 dager (25,5 timer per uke) 1 938 kr
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 217 kr
Kjøp av ekstradager 318 kr

Betaling for mat

Betaling for mat er det barnehagene selv som bestemmer, i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). Du finner prisen for mat på siden til hver enkelt barnehage. 

Søskenmoderasjon

Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere.

Barn som fyller ett år høsten 2021

Barn som fyller ett år innen 31. august 2021, har rett til å få barnehageplass fra august 2021 i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november 2021, får tilbud om plass fra måneden de fyller ett år. Foreldre betaler for plassen fra måneden de fyller ett år.

Søk om redusert betaling

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av husstandens årlige inntekt for barnehageplassen. Hvis husstanden der barnet bor har lav inntekt, kan dere søke om reduksjon i betalingen. Barn i alderen 2-5 år, som bor i husstander med lav inntekt,  kan i tillegg få gratis kjernetid. 

Søk om redusert betaling

  • Gratis kjernetid - Fra 1. august 2020 er inntektsgrensen 566 100 kroner. Fra 1. august 2021 settes inntektsgrensen til 583 650 kroner.
  • Redusert foreldrebetaling - Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling fra 01.01.2021 er 592 167 kroner. Foreldrebetalingen skal beregnes ut ifra samlede skattepliktige kapital- og personinntekt i den husholdningen der barnet har sin folkeregistrerte adresse.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et :ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Som dokumentasjon til søknaden må du legge ved selvangivelse, de tre siste lønnsslippene og eventuell annen dokumentasjon på kapital- eller personinntekter som ikke er oppført i skattemeldingen.
  • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni. Du må søke på nytt for hvert barnehageår fordi vedtaket kun gjelder for ett år. Det er også mulig å søke om redusert foreldrebetaling underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. For fortløpende søknader er fristen den 20. i hver måned for å få reduksjon fra og med påfølgende måned. 
  • Du har plikt til å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling for.
  • Fritak eller reduksjon følger lovpålagte, nasjonale regler.

Betalingsfrist

Betaling skjer forskuddsvis innen den 20. i hver måned. Du betaler for 11 måneder i året.

Betaling ved sykdom

Når et barn er fraværende på grunn av sykdom i mer enn tre sammenhengende uker, skal du kun betale halv pris for det tidsrommet barnet er sykt. Du må da legge fram legeerklæring. Betaling for mat faller bort for perioder med redusert foreldrebetaling. 

Hva skjer hvis du ikke betaler?

Manglende betaling for to måneder fører til oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. En slik beslutning fattes av barnehagen ved styrer. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer. Det skyldige beløpet innfordres på vanlig måte etter kommunale bestemmelser. 

Levering og henting utenfor åpningstiden

Barnehagens eier krever ekstra betaling for levering og henting av barn utenfor åpningstidene. Det er Kommunestyret som fastsetter takstene for dette. 

Kjøp av ekstradager

Hvis barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen. Taksten fastsettes av Kommunestyret (se prislista over). 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dagrun Fissum Solli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 959 41 290

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene