Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bekymringsmelding

Send bekymringsmelding digitalt

Send bekymringsmelding (papirutskrift) (PDF, 336 kB)

Privatpersoner

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Er du usikker på om du bør melde, kan du kontakte oss på telefon 417 02 460, og diskutere saken anonymt.

Offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold:

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd,

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel

Benytt BTI-veilederen om dette er en veileder som din arbeidsplass skal bruke.

For mer informasjon om melding til barneverntjenesten, se her: https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/