Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bedre Tverrfaglig Samarbeid

Formålet med BTS-prosjektet er å utvikle og innføre en helhetlig modell for det tverrfaglige samarbeidet mellom alle virksomhetene i kommunen som jobber med barn, unge og deres familier. Kommunen skal bli flinkere til systematisk identifisere og følge opp barn og unge, og gi riktig hjelp til riktig tid. 

Er du bekymret for et barn eller en ungdom?

Om prosjektet

Prosjektet Bedre Tverrfaglig Samarbeid (BTS) støttes av Bufdir og Kompetansesenter Rus i Midt-Norge. Indre Fosen kommune fikk i desember 2020 innvilget økonomisk støtte og veiledning ut året 2022, og vi har nå fått støtte til å fortsette arbeidet i 2023. Det er oppvekstsjef Erik Jakobsen som eier prosjektet, og Jannicke Askjem som er ansatt som prosjektleder. 

Prosjektleder Jannicke Askjem har brukt tid på å bli bedre kjent med aktuelle virksomhetsledere og ansatte, og ​har gjennomført en omfattende opplæringsturné i alle virksomheter som jobber med utsatte barn og unge i Indre Fosen kommune. ​Opplæringsturneen gjennomføres i samarbeid med helsestasjon, PPT-tjenesten, enhetsleder barnehage, skolefaglig rådgiver og prosjektleder, og arbeidet fortsetter i 2023. ​Tannhelsetjenesten og kultursektoren, ved kulturskole, lag og foreninger, skal også få informasjon. 

Alle ansatte i skoler, barnehager helsestasjonen, barnevernet, fysio/ergo, psykisk helse og rus, NAV, PPT, BoA, Ungdomskonsulenten og Forvaltningstjenesten har fått informasjon om samhandlingsmodellen, og opplæring i BTI-veilederen og stafettloggen. Råd for personer med funksjonsnedsettelser, Ungdomsrådet og foreldrerepresentanter i skoler og barnehager er invitert til å komme med innspill til hva de ønsker av kontaktpunkter til kommunen hvis de blir bekymret for et barn eller en ungdom. Prosjektleder får jevnlig veiledning fra KoRus og Bufdir.

Jannicke ønsker gjerne at alle som har spørsmål eller tanker tar kontakt, da dette blir en samskapende prosess hvor alles bidrag er like viktige.  

Kontaktinfo: jannicke.askjem@indrefosen.kommune.no og mobnr: 91145612. 

Bufdir ga oss tre kriterier som vi har oppfylt:

1. Kommunen skal kartlegge egen samhandling, kompetanse og tilbud innen 3. juni 2021.

2. På bakgrunn av kartleggingen skal kommunen utforme en digital modell på tre organisasjonsnivå: Kommunenivå, etatsnivå og individnivå. Denne digitale modellen skal gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Frist: 31.desember 2022.

3. Modellen skal i tillegg inneholde en BTI-handlingsveileder (Bedre Tverrfaglig Innsats) fra bekymring til handling. Frist: 31.desember 2022.

4. Modellen skal implementeres i alle kommunens virksomheter som jobber med barn, unge og deres foresatte i løpet av 2023. 

Prosjektorganisering

Styringsgruppe

Kommunedirektør Kjetil Mjøsund, representant for helse- og omsorgssjef Marit Vaarheim, oppvekstsjef Erik Jakobsen, enhetsleder helse og velferd Andre Sagmo, og prosjektleder Jannicke Askjem

Prosjektgruppe - nå omdøpt til BTI-team

Helsestasjonsleder Lillian Haarberg, PPT-leder Tove Karin Lein, leder psykisk helse og rus John Martin Teigen, leder Nav Anders Almenning, administrativ leder i Fosen barneverntjeneste, Mari Kilen, enhetsleder barnehage Dagrun Fissum Solli, skolefaglig rådgiver Baard Skraastad, OT-veileder fra Johan Bojer videregående skole Anne Sand og prosjektleder Jannicke Askjem.

Referansegruppe

Fysio/ergo, fastlegene, forvaltningskontoret, skolene, barnehagene, BoA, Johan Bojer vgs, politikontakt i Indre Fosen og øvrige relevante virksomheter.

Prosjektleder

Jannicke Askjem.

Kontakt

Jannicke Askjem
PP-rådgiver og familieterapeut
E-post

Prosjektleder for Bedre tverrfaglig samarbeid (BTS)