Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Inkludering og læringsmiljø

Oppvekstsektoren har siden 2018 vært sterkt engasjert i arbeid med inkludering og læringsmiljø i barnehager og skoler.

Indre Fosen kommune startet opp med modellkommuneprosjektet Inkludering på alvor i 2018. Sammen med fem andre kommuner fikk vi i oppdrag å utvikle måter å jobbe på, som bidrar til at alle barn får opplevelsen av å tilhøre fellesskapet.

 • Ungdomsrådet ble med i dette prosjektet fra starten, og kom med mange flotte bidrag gjennom emneknaggen #inkluderemere. Du kan lese mer om dette nedenfor.
 • Inkluderingsboka er en del av Ungdomsrådets satsing. Den er skrevet og illustrert av elever i Indre Fosen. Du kan bla i en digital utgave av Inkluderingsboka nedenfor.
 • En viktig del av inkluderingsprosjektet var at kommunen endret måten den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) arbeider på. PPT jobber fortsatt med individsaker, men er i langt større grad enn tidligere ute i barnehager og skoler for å veilede ledere og ansatte på systemnivå.

Læringsmiljøprosjektet

Høsten 2020 ble Indre Fosen kommune med i Læringsmiljøprosjektet, for å lære mer om hvordan vi kan skape trygge og gode barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Prosjektet gir viktig påfyll i det læringsmiljøarbeidet som allerede drives i kommunen, blant annet gjennom Olweus-programmet.  

Inkluderende praksiser

Kommunen deltar også i et fireårig samarbeid i Fosen om inkluderende praksiser i barnehage og skole. Her utvikles det kurspakker for ansatte, tilpasset behovet i den enkelte barnehage og skole.

Veileder i inkludering

Indre Fosen kommune skal i løpet av våren 2022 utgi en veileder i inkludering, som gir råd og føringer for hvordan oppvekstsektoren skal arbeide for at alle barn og elever får opplevelsen av å være inkludert (fysisk, faglig og sosialt) i det fellesskapet de hører hjemme i. Veilederen tar opp i seg våre egne erfaringer og den forskningen vi har satt oss inn i mens vi har arbeidet med Inkludering på alvor og Læringsmiljøprosjektet.  

Inkluderingsboka

Bilde av tre utgaver av inkluderingsboka. To bøker er åpne, den siste er lukket. - Klikk for stort bilde  Ungdomsrådet lanserte Inkluderingsboka i kommunestyremøtet 7. oktober 2021. Alle politikerne fikk hvert sitt eksemplar av boka. Deretter delte Ungdomsrådet ut boka til alle elever i kommunens grunnskoler. Lanseringen fikk god mediedekning, og ble vist på Midt-Nytt samme dag.

Inkluderingsboka er på 120 sider, og inneholder tekster og illustrasjoner, der elevene forteller om hvordan det oppleves å være inkludert. Det er trykt 1500 eksemplarer av boka. Inkluderingsboka er ikke til salgs, men er lagt ut i resepsjoner og venteværelser i kommunen.

Les den digitale utgaven av boka her.  (PDF, 30 MB)

 

Inkluderingshelten Sara 

Indre Fosen ungdomsråd lanserer sin egen superhelt. Den skal komme med tips og triks i situasjoner der ekskludering lett kan oppstå, for å forhindre at noen føler seg utenfor ringen. 

Les mer om Sara

Hva er inkludering?

Indre Fosen kommunes definisjon er: "Inkludering bygger på prinsippet om likeverd og handler om at alle mennesker skal regnes som del av et fellesskap. Hver enkelt skal respekteres uavhengig av funksjonsnivå og kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn, seksuell orientering og religion. I barnehager og skoler betyr dette at den enkelte skal oppleve tilhørighet i fellesskap med jevnaldrende. Opplæringen skal være tilpasset evner og behov – slik at hver og en opplever mestring og utvikler seg både menneskelig og faglig."

For å kunne være et inkluderende lokalsamfunn, må vi minne oss selv om at

 • Alle er like mye verd
 • Alle trenger trygghet, tilhørighet, vennskap, forståelse og omsorg.
 • Alle har rett til å bli sett og hørt.
 • Alle ønsker å lære.
 • Alle trenger å oppleve mening og mestring.
 • Alle trenger at det stilles forventninger og krav til dem.
 • Alle ønsker hjelp når noe er vanskelig.

Modellkommuneprosjekt

Prosjektet er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er et såkalt modellkommuneprosjekt. Det overordnede målet med oppdraget er å utvikle modeller som fokuserer på inkludering av alle barn og elever i barnehage og skole gjennom bedre utnyttelse av lokale og statlige tiltak i utvalgte regioner. Gjennom utvikling av nye samhandlingsmodeller mellom statlig og lokalt nivå, og samtidig bedre utnyttelsen av kompetanse og kapasitet, skal prosjektet styrke innsatsen med inkludering og tilpasset opplæring i barnehage og skole.

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom Indre Fosen kommune, Statped Midt og Fylkesmannen i Trøndelag. I tillegg samarbeider vi med de fire andre deltakerne i modellkommuneprosjektet: Meldal kommune, Marnardal kommune, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

I Indre Fosen kommune er Oppvekstsektoren prosjekteier, Tove Karin Lein er prosjektansvarlig og Marit Jansen er prosjektleder.

Spørreundersøkelse blant elever

Høsten 2018 fikk alle 5. til 10.-trinnselever i Indre Fosen kommunes grunnskoler utdelt en spørreundersøkelse. Til sammen har 677 svart på undersøkelsen. Spørsmålene de skulle svare på var:

 • Hva betyr inkludering for deg?
 • Er det situasjoner du ikke føler deg inkludert?
 • Er det viktig å føle seg inkludert? Hvorfor?
 • Hva er det som gjør at du føler deg inkludert?
 • Hva gjør du for å inkludere andre?

Les oppsummeringa av spørreundersøkelsen her (PDF, 337 kB)

Last ned prosjektplanen (PDF, 715 kB)

Prosjektets resultatmål

Ønsket framtidssituasjon er at alle barn/elever føler tilhørighet, opplever mestring og utvikler seg faglig og sosialt i den avdelingen/klassen der de hører hjemme. For å nå ønsket framtidssituasjon skal
• barnehage og skole legge til rette for en opplæring som fremmer barnas/elevenes læringsutbytte. Det handler i hovedsak om lokalt arbeid med rammeplan/læreplaner, god vurderingspraksis, godt læringsmiljø og god lærerkompetanse.
• barnehage og skole utnytte det handlingsrommet som ligger innenfor rammen av ordinær virksomhet, slik at organisatoriske og pedagogiske tiltak som fremmer mestring og forebygger vansker, kan settes i verk. Dette vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset, ordinært tilbud, og bidra til å redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.
• barnehage og skole forholde seg til et romslig normalitetsbegrep og utvikle et felles barne-/elevsyn
• PP-tjenesten ha en veilederrolle inn mot det ordinære tilbudet i barnehage og skole
• det etableres gode samarbeidsrutiner mellom kommunen og Statped/Fylkesmannen
• det innarbeides ny mal for sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, der
 barnets ønsker og behov og opplevelse av situasjonen ivaretas
 foreldre til barn med særskilte utfordringer involveres i arbeidet rundt hjelpen til deres barn, og hvordan den blir organisert, gjennomført og evaluert

Kick-off på skolene høsten 2019

Indre Fosen ungdomsråd produserte et kick-off hefte om inkludering til alle grunnskolene i kommunen ved starten av skoleåret 2019/2020..Du kan laste ned heftet fra Ungdomsrådet om inkludering.  (PDF, 219 kB)

#inkluderemere

For å spre det gode ord om inkludering, har Indre Fosen ungdomsråd tatt i bruk emneknaggen #inkluderemere. Bruk den gjerne for å gjøre ordet kjent! Du kan også legge inn en inkluderemere-ramme på profilbildet ditt på Facebook. 

inkluderingsveileder - test

Kontakt

Tove Karin Lein
enhetsleder PPT
E-post
Mobil 97 13 52 40