Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

SFO (skolefritidsordning)

SFO er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kultur- og fritidsaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen.

Tilbudet gjelder elever  på 1.-4. trinn og elever med særskilte behov på 1.-7. årstrinn ved alle skoler i Indre Fosen kommune.

 

Les SFO-vedtektene

 

Åpningstider

Åpningstidene varierer fra skole til skole, og avhenger av når skoledagen starter og slutter. 

Åpningstider for SFO på

 

Fevåg/Hasselvika skole

 • morgen: kl. 07.00 – 08.30
 • ettermiddag: kl. 13.05/14.30 – 16.30. 

På Fevåg/Hasselvika skole starter småtrinnet* selve skoledagen kl 08.30, og slutter kl 13.05 hver ukedag, bortsett fra tirsdag. Da slutter de kl. 14.30.

Kontakt SFO

Mælan skole

 • morgen: kl. 07.00 - 08.45
 • ettermiddag: kl. 13.30 - 17.00  

På Mælan skole starter småtrinnet* selve skoledagen kl. 08.55, og slutter kl. 13.30 hver ukedag, bortsett fra tirsdag. Da slutter skoledagen kl. 14.40.

Stadsbygd skole

 • morgen: kl. 06.45-08.10 
 • ettermiddag: kl 13.30-16.45 

På Stadsbygd skole starter småtrinnet* selve skoledagen kl. 08.20, og slutter kl. 13.25.

Kontakt SFO

Testmann Minne skole

 • morgen: kl 06.30 - 08.30
 • ettermiddag: kl 13.10 - 16.10

På Testmann Minne starter småtrinnet* selve skoledagen kl 08.30, og slutter kl. 13.10.

Vanvikan skole

 • morgen: kl 06.30 - 09.00
 • ettermiddag: kl. 13.50/12.50 - 16.45

På Vanvikan skole starter småtrinnet* selve skoledagen kl 09.00, og slutter kl. 13.50 hver ukedag, bortsett fra fredag. Da slutter de kl 12.50.

Åsly skole

 • morgen: kl. 06.45 - 08.55
 • ettermiddag: kl. 13.25/14.40 - 16.45 

På Åsly starter småtrinnet* selve skoledagen kl. 08.55 og slutter kl 13.25, bortsett fra onsdager. Da slutter skoledagen kl 14.40.

 

Oppholdstid i SFO

Du kan velge mellom følgende oppholdstider:

 1. Mindre enn 8 timer per uke
 2. Mellom 8 og 16 timer per uke
 3. 16 timer per uke eller mer. Oppholdstid fra 16 timer og oppover regnes som full SFO-plass.

Antall timer som benyttes i partalls- og oddetallsuker i SFO behøver ikke å være likt. Dersom snittet i løpet av to uker er under 8 eller under 16 timer per uke, betaler du for den gjennomsnittlige oppholdstiden.

For deltidsplasser, godtar kommunen at elevene i SFO kan følge foresattes faste turnusordninger. Hvis turnusen endres, må dere avtale dette i god tid før endringen skal skje.

Pris og betaling

Priser

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for plasser ved SFO. Prisen på SFO- tilbudet er likt for alle barn i Indre Fosen kommune. Satsene kan ikke overstige selvkost (det vil si at betalingen skal dekke det det koster å drifte tjenesten).

Matpenger kreves inn av kommunen og føres på egen konto for hver enkelt SFO.

Skolefritidsordningen (SFO) Du kan velge mellom tre ulike plass-størrelser i SFO. Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler dere 75 prosent sats for hvert barn. Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3G*) kan søke om redusert betaling i SFO. Inntektene må dokumenteres. Det innvilges 25 prosent moderasjon til foresatte/samboere som oppfyller betingelsene.
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1100 kroner 11000 kr
8 til 16 timer per uke 1900 kr 19000 kr
16 timer per uke eller mer: 2500 kr 25000 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.

Faktura

Kommunen sender ut faktura for SFO 10 ganger i året (september – juni).

Kjøp av feriedager

Foresatte kan kjøpe feriedager etter påmelding for en dagspris som vedtas av kommunestyret. Punkt 1.6.2 og 1.6.3 i vedtektene viser hvilke dager det ikke gis tilbud om SFO.

Søskenmoderasjon

Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betales 75 prosent takst for hvert barn.

Moderasjon i husstander med lav inntekt

Hvis barnet bor i en husstand der den årlige inntekter er lavere enn 3 X grunnbeløpet (280 902 kr per 1. mai 2017), har du krav på redusert betaling i SFO. Du finner søknadsskjema her. 

Ved manglende betaling

Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen ved SFO. En slik beslutning fattes av rektor. Før oppsigelsen gjennomføres, skal rektor sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlige for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres, i nært samarbeid med rektor.

Oppsigelse av SFO-plassen grunnet manglende betaling, kan skje med 14 dagers varsel.

Betalingsfritak

I spesielle tilfeller (som for eksempel ved lengre sykehusopphold), vurderes betalingsfritak av SFO-leder/rektor.

Oppsigelse av SFO-plassen?

Oppsigelse av plass og ønske om endring i oppholdstid skjer skriftlig til den enkelte skole. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsesdato er den 1. og 15. i hver måned. Rektor kan akseptere kortere endrings- og oppsigelsestid.

Oppsigelse av SFO-plassen som mottas av skolen etter 1. april, medfører plikt for de foresatte til å betale for plassen ut skoleåret.

Skyss til SFO

 • Ut over den ordinære skoleskyssen har foresatte ansvaret for skyss til og fra SFO.
 • Foresatte har også ansvar for skyss til og fra SFO dersom SFO-tilbudet i ferier må legges til en annen skole pga. liten oppslutning.
 • Barn med nedsatt funksjonsevne vil kunne tilbys skyss til/fra SFO, også i ferier.

 

Søknad og opptak

Søknadsskjema. Hovedopptaket av barn til SFO skjer i vårsemesteret, og gjelder for ett skoleår. Ved skolestart i 1. klasse kan plassen benyttes fra mandag i uke 32.

Det er også mulig å ta inn elever på SFO i løpet av skoleåret.

Ved behov, vil det være mulig å kjøpe ekstra timer og dager, både i ferier og i skoletida, forutsatt at det er ledig plass. Dette gjelder også for barn som til vanlig ikke har plass i SFO.

 

Fridager og ferier

Se skolerute her.

Helg og helligdager

SFO er stengt lørdager og søndager og på helligdager som faller på ukedager.

Planleggingsdager

SFO er stengt på fem av skolens planleggingsdager, i uke 28, 29, 30 og 31. Se skolerute her.

Jul og påske

SFO er stengt fra og med julaften til og med nyttårsdagen og dagene i påskeuka (mellom palmesøndag og skjærtorsdag).

Høstferie, vinterferie, sommerferie

Se skolerute her.

Det kreves minst seks påmeldte barn i skolens ferier for at SFO holdes åpent. Er antallet lavere, gir kommunen tilbud om å benytte seg av SFO ved en annen skole i kommunen.

I skolens ferier er åpningstida som hovedregel kl. 7.00–16.00. Lokale behov kan påvirke åpningstidene.

Det må gis beskjed i god tid om behovet for SFO i ferier. Det skal være avklart minimum fire uker før den aktuelle ferien om det blir et tilbud om ferie-SFO ved den enkelte skole. Påmelding til sommer-SFO legges rundt 1. mai, og beskjed om hvilke uker det blir sommer-SFO, sendes ut så fort som mulig etter påmeldingsfristen.

I skolens ferier vil SFO ved de ulike skolene enkelte dager kunne samordne driften. Oppmøte og henting skjer som vanlig på elevens egen SFO. Eventuell transport av barn mellom skolene i SFO-tida i ferier skal ikke foregå med de ansattes biler, men med offentlig transport.

Hvis du reiser på ferie

Foreldre/foresatte som reiser på ferie med barna sine i SFO-året, vil ikke få innvilget søknad om fritak for betaling av SFO i den tiden de er på ferie.

Kontakt

Fevåg/Hasselvika skole
kontortelefon
E-post
Telefon 73 85 26 16
SFO Berit Lyngseth (leder, Mælan SFO)
vismanummer (SMS) 19123007940050
Telefon 73 85 31 71
Mobil 73 85 31 71

Vismanummer (SMS)  19123007940050

Testmann Minne skole
E-post
Telefon 417 02 484
SFO Vanvikan skole
E-post
Telefon 74 85 40 46
Åsly skole
kontor
E-post
Telefon 73 85 28 66
SFO Stadsbygd skole
Mobil 906 07 791
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.