Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppholdstider og priser

Oppholdstidene du kan velge mellom (antall timer per uke)
  1. Mindre enn 8 timer per uke
  2. Mellom 8 og 16 timer per uke
  3. 16 timer per uke eller mer. Oppholdstid fra 16 timer og oppover regnes som full SFO-plass.

Antall timer som benyttes i partalls- og oddetallsuker i SFO behøver ikke å være likt. Dersom snittet i løpet av to uker er under 8 eller under 16 timer per uke, betaler du for den gjennomsnittlige oppholdstiden.

For deltidsplasser, godtar kommunen at elevene i SFO kan følge foresattes faste turnusordninger. Hvis turnusen endres, må dere avtale dette i god tid før endringen skal skje.

Priser og betaling

Prisen på SFO- tilbudet er likt for alle grunnskolene i Indre Fosen kommune. Matpenger kreves inn av kommunen og føres på egen konto for hver enkelt SFO.

Du kan velge mellom tre ulike plass-størrelser i SFO. Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler dere 75 prosent sats for hvert barn. Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3G*) kan søke om redusert betaling i SFO

Faktura

Kommunen sender ut faktura for SFO 10 ganger i året (september – juni).

Skolefritidsordningen (SFO) 2021
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1 202 kr 12 020 kr
8 til 16 timer per uke 2 076 kr 20 160 kr
16 timer per uke eller mer: 2 732 kr 27 316 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.
Kjøp av ekstradager/feriedager: 318 kr

Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for plasser ved SFO. Satsene kan ikke overstige selvkost (det vil si at betalingen skal dekke det det koster å drifte tjenesten).

Kjøp av feriedager

Foresatte kan kjøpe feriedager etter påmelding for en dagspris som vedtas av kommunestyret. Punkt 1.6.2 og 1.6.3 i vedtektene viser hvilke dager det ikke gis tilbud om SFO.

Skolefritidsordningen (SFO) 2021
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1 202 kr 12 020 kr
8 til 16 timer per uke 2 076 kr 20 160 kr
16 timer per uke eller mer: 2 732 kr 27 316 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.
Kjøp av ekstradager/feriedager: 318 kr

 

Betaling når flere søsken bruker SFO

Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler du 75 prosent takst for hvert barn.

Betaling i familier med lav inntekt

Hvis barnet bor i en husstand der den årlige inntekter er lavere enn 3 X grunnbeløpet, har du krav på redusert betaling i SFO. 

Søk om redusert SFO-betaling

Ved manglende betaling

Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen ved SFO. En slik beslutning fattes av rektor. Før oppsigelsen gjennomføres, skal rektor sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foresatte som er ansvarlige for å bidra til at relevante forhold kan klargjøres, i nært samarbeid med rektor.

Oppsigelse av SFO-plassen grunnet manglende betaling, kan skje med 14 dagers varsel.

Betalingsfritak

I spesielle tilfeller (som for eksempel ved lengre sykehusopphold), vurderes betalingsfritak av SFO-leder/rektor.

Oppsigelse av SFO-plassen

Endre eller si opp SFO-plass

Oppsigelse av plass og ønske om endring i oppholdstiden, gjør du gjennom skjemaet over. Oppsigelsestiden er 1 måned, og oppsigelsesdato er den 1. og 15. i hver måned. Rektor kan akseptere kortere endrings- og oppsigelsestid.

Hvis du sier opp SFO-plassen etter 1. april, må du betale for plassen ut skoleåret.