Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dette er vedtektene til kommunalt foreldreutvalg for grunnskolene (KFUG).

Last ned vedtektene  (PDF, 268 kB)

 

Formål

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Indre Fosen – KFUG – skal være et samarbeidsorgan for foreldrerådene – FAU – ved alle grunnskolene i Indre Fosen. KFUG har som formål å

 • fremme et godt samarbeide mellom foreldre, skole, skoleadministrasjon og det politiske nivået i kommunen
 • være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved alle grunnskolene i kommunen
 • drive informasjonsarbeid og ideskaping og bidra med erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom de ulike grunnskolene i kommunen
 • arbeide for foreldreengasjement for å gi hvert enkelt barn et best mulig utbytte av sin skolegang

Organisering

Utvalgets sammensetning

Hver skole velger sine FAU på slutten av vårhalvåret eller senest 2 uker etter oppstart om høsten. KFUG består av en foreldrerepresentant fra hver skoles FAU. Representanten velges av FAU ved hver skole. Den som er valgt har møte- og informasjonsplikt i FAU. Hvert medlem skal ha en personlig vara som også er valgt av FAU. Hvis det faste medlemmet er forhindret fra å møte, må han/hun selv sørge for å gi beskjed til sin vara. Dersom utvalget ønsker det, kan det velges et arbeidsutvalg på inntil 3 medlemmer. KFUG skal selv konstituere seg på det første møtet som holdes på høsten. Her skal det minimum velges:

 • leder
 • nestleder
 • sekretær
 • økonomiansvarlig

Årsmøte

Årsmøtet er KFUG’s øverste myndighet.

Årsmøtet består av alle medlemmer i alle grunnskolenes FAU, og alle FAU-ene i Indre Fosen kommune skal kalles inn.

Årsmøtet er vedtaksført når minst halvparten av FAU-ene er representert med minst ett medlem.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år i løpet av november.

Innkalling skal sendes alle medlemmer med minst 3 ukers varsel.

Tidspunktet for årsmøtet avtales på det første møtet i KFUG i starten av skoleåret.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes til KFUG sin leder skriftlig senest 2 uker før årsmøtet.

Endelig sakliste for årsmøtet sendes alle FAU-medlemmer senest en uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle og avgjøre disse sakene

 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • godkjenning og innkalling av sakliste
 • Indre Fosen KFUG’s årsberetning
 • Indre Fosen KFUG’s arbeidsmål og satsingsområder for inneværende skoleår
 • andre innkomne saker

Det skal skrives referat fra årsmøtet, og det skal føres logg over frammøtte FAU-representanter.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med simpelt flertall.

Ekstraordinært årsmøte:

Indre Fosen KFUG kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte når minst halvparten av medlemmene fremmer krav om det. Innkalling og saker til ekstraordinært årsmøte har de samme fristene som for ordinært årsmøte

Møteordning/saksgang

Møter

KFUG holder møter når lederen, enhetsleder skole i kommunen eller 2/3 av medlemmene krever det. Det utarbeides møteplan for hvert halvår.Innkalling til møtene skjer med en ukes varsel.Enhetsleder skole (eller en vararepresentant for denne), har møte- og talerett i utvalget, men ikke stemmerett.KFUG kan invitere personer som ikke er medlemmer når det er spesielle saker som utvalget ønsker å behandle. Disse personene har talerett, men ikke stemmerett.

Voteringer

Saker som krever votering avgjøres med simpelt flertall. Hvis det er stemmelikhet, har lederen for KFUG dobbeltstemme.

Saksgang

Utvalget fører møtebok. Uttalelser og referater fra møtene sendes

 • oppvekstutvalget
 • kommunens administrasjon (for elektronisk lagring)
 • grunnskolene i kommunen
 • FAU ved skolene

Saker

KFUG skal behandle saker som er av felles interesse for alle grunnskolene i kommunen. Utvalget avgjør hvilke saker dette er etter egne forslag, forslag fra FAU-ene, oppvekstutvalget eller kommunens administrasjon. Om det er en sak som gjelder en av grunnskolene, kan den i spesielle tilfeller behandles i KFUG hvis den også har interesse for de andre skolene.

Representasjon i oppvekstutvalget

KFUG har anledning til å møte med en representant i oppvekstutvalget. Denne representanten har kun møterett, ikke tale- og stemmerett, og velges for 2 år. Dette bør fortrinnsvis være lederen av KFUG.

Økonomi

KFUG kan søke kommunen om midler i forbindelse med spesielle prosjekter/arbeidsoppgaver.

Vedtektsendringer

Det er kun årsmøtet som kan vedta endringer i KFUG sine vedtekter. Forslag må sendes styret innen 1.september slik at det kan legges ved innkallingen til årsmøtet. Det kreves minimum 2/3 flertall av de avgitte stemmene for at en vedtektsendring kan vedtas.

Oppløsning

Oppløsning av KFUG kan kun skje hvis forslaget får 2/3 av de avgitte stemmene på årsmøtet.Dersom oppløsning blir vedtatt av årsmøtet, sendes vedtaket til oppvekstutvalget for endelig vedtak. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal eventuelle gjenværende midler fordeles likt mellom alle FAU som er representert i KFUG.

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940