Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Oppfølging av fravær

Gjelder for grunnskolene i Indre Fosen kommune. Vedtatt av Oppvekstutvalget juni 2017.

Last ned dokumentet her (PDF, 792 kB)

 

Formål

Definisjoner

Ansvar

Bekymringsfullt fravær

Risikoelever

Rutiner for varsling og dokumentasjon

Rutiner for oppfølging av udokumentert og/eller bekymringsfullt fravær

1Formål

Formålet med disse retningslinjene er å

 • hindre at elever opparbeider seg et høyt udokumentert fravær
 • bistå skolene med en tiltakskjede som ivaretar den enkelte elev, uavhengig av bakenforliggende årsaker til fraværet
 • avdekke et eventuelt bekymringsfullt fravær og være i forkant av f.eks. en begynnende skolevegring

Rektor har ansvaret for at retningslinjene er gjort kjent for de foresatte, elevene og de ansatte på skolen.

2Definisjoner

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær i grunnskolen:

 • Dokumentert fravær (tidligere kalt gyldig fravær) er
  • fravær av helsemessige grunner. Sykdomsfraværet skal dokumenteres med melding fra foresatte eller lege.
  • fravær som skyldes at en elev er innvilget permisjon av skolen.
 • Udokumentert fravær (tidligere kalt ugyldig fravær) er alt fravær som ikke er dokumentert eller innvilget.

3Ansvar

Alle foresatte, lærere, assistenter og skoleledere skal følge disse retningslinjene. Kontaktlærer har et spesielt ansvar for å følge opp enkeltelevers fravær. I kapittel 9 er det satt opp en oversikt over hvilket ansvar de ulike aktørene har for å bidra til å forhindre at elevene opparbeider seg høyt udokumentert fravær.

4Bekymringsfullt fravær

Skolen må være særlig oppmerksom på fravær som kan gi grunn til bekymring, for eksempel gjentatt ”mandagsfravær”, timefravær i spesielle timer eller fag, fravær fra gym eller gjentatt ”glemt tøy”, stadig forseintkomming om morgenen, mange meldinger om fravær fra foresatte etc.

Ved overgang mellom barneskole og ungdomsskole, samt ved skolebytte, skal skolene benytte gjeldende felles rutiner for overføring av informasjon.

I helt spesielle tilfeller kan en elev fritas fra hele eller deler av opplæringsplikten. Dette er regulert av opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd, som sier: «Retten og plikta til opplæring varer til eleven har fullført det tiande skoleåret. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det.»

5Risikoelever

 • engstelige/forsiktige barn som har vansker med overganger
 • elever som ikke opplever mestring på skolen
 • elever med lite sosial støtte og tilhørighet
 • elever som opplever ensomhet/mobbing
 • barn med lite voksenstøtte (reell eller opplevd)
  • «ingen ser meg», «ingen bryr seg om jeg er på skolen eller ikke»
 • elever med vanskelige familieforhold

6Rutiner for varsling og dokumentasjon av sykdomsfravær

 • Alt elevfravær – både enkelttimer og hele dager – skal føres fortløpende i skolens administrasjonsprogram. Det er elevens lærer i de ulike timene som fører fraværet.
 • Foresatte skal melde fra om alt fravær på avtalt måte før skolestart første fraværsdag. Dette gjelder fravær fra enkelttimer, hele dager og lengre perioder. Skolen skal ha beskjed om hvor lenge fraværet antas å vare, og de foresatte skal orientere seg om hva som skjer på skolen i den perioden eleven er borte.
 • SMS-melding til kontaktlærers eget skole-mobilnummer regnes som gyldig dokumentasjon. Disse meldingene lagres automatisk i skolens administrasjonsprogram.
 • Hvis en elev må gå hjem i løpet av skoledagen, skal læreren avtale dette med foresatte, før skolen sender eleven hjem. Elever skal under ingen omstendighet sendes hjem alene uten at foresatte er varslet.

7Rutiner for oppfølging av udokumentert og/eller bekymringsfullt fravær

 • Skolen skal informere foresatte umiddelbart første gang udokumentert fravær registreres.
 • Hvis fraværet vedvarer, kontaktes pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 • Hvis en elev har udokumentert fravær på mer enn 4 hele dager eller 5 enkelttimer i løpet av 3 måneder, skal skolen sende de foresatte en skriftlig innkalling til et møte med kontaktlærer (ev. i samarbeid med skolehelsetjenesten og/eller annen aktuell hjelpetjeneste). I møtet skal det gjøres avtale om hvordan fraværet skal følges opp både fra hjemmet og fra skolen. Avtalen skal være skriftlig, og begge parter må skrive under.
 • Dersom det udokumenterte fraværet fortsetter, eller hvis eleven har et udokumentert og/eller bekymringsfullt fravær som overstiger 10 dager i løpet av et semester1, vil de foresatte få skriftlig innkalling til samtale på skolen. Målet med samtalen er å komme fram til strategier for å unngå videre fravær. I tillegg skal de foresatte gjøres oppmerksomme på følgene ved fortsatt fravær. Det skal føres referat fra møtet. På ungdomstrinnet skal sosiallærer delta på møtet og følge opp eleven i samarbeid med kontaktlæreren. PPT kan delta dersom de foresatte ønsker det/samtykker til det. Kontaktlærer skal varsle skolenes spesialpedagogiske team og ledelsen ved skolen om fraværet og om at de foresatte er innkalt til møte.
 • Hvis fraværet overstiger 15 dager som verken er attestert av lege eller det er søkt om permisjon for i løpet av semesteret, vil skolen rutinemessig varsle barnevernet med bekymring om at fraværet går betydelig ut over elevens rett og plikt til opplæring. Foresatte skal varsles før bekymringsmeldingen sendes.
 • På ungdomstrinnet skal elever og foresatte orienteres dersom skolen vurderer å gi annen ordenskarakter enn god på grunn av stort udokumentert fravær. (Dette står i forskrift til opplæringsloven § 3-7.)
 • Se også permisjonsreglementet for grunnskoleelevene i Indre Fosen, kapittel 8: Oppfølging av udokumentert fravær.

 

 

 

 

 
  Klikk for stort bilde

 

 

1 1. semester = fra og med første skoledag i nytt skoleår til 20. januar

2. semester = fra 21. januar til og med siste skoledag i skoleåret

 

8Ansvarsfordeling

8.1Foresattes ansvar:

 • Sørge for at elevene møter på skolen.
 • Informere skolen om elevens fravær så tidlig som mulig første dag, i tråd med skolens meldesystem.
 • Gi supplerende informasjon dersom fraværet varer over tid.
 • Søke eleven fri fra skolen i forkant av planlagt fravær.
 • Holde seg oppdatert på skolens administrasjonsprogram ang. fravær og/eller forseintkomming.
 • Delta på møter med skolen og hjelpeapparatet og i ev. ansvarsgrupper.
 • Delta på foreldresamtaler.

8.2Timelærers ansvar:

 • Registrere forseintkomming og fravær fortløpende i skolens administrasjonsprogram.
 • Drøfte bekymringsfullt fravær og forseintkomming med kontaktlæreren.

8.3Kontaktlærers ansvar:

 • Ta forseintkomming og udokumentert fravær umiddelbart opp med eleven.
 • Om dette ikke medfører endring, kontaktes foresatte.
 • Holde kontinuerlig oversikt over udokumentert fravær.
 • Sette inn ev. tiltak for å få eleven på skolen.
 • Informere foresatte om udokumentert time- eller dagsfravær, så tidlig som mulig. Der det er mistanke om ugreie forhold, følges det opp tett.
 • Melde til skolens ledelse ved
  • udokumentert fravær mer enn 1 dag i måneden (eller tilsvarende i enkelttimer)
  • bekymringsfullt fravær, både dokumentert og udokumentert (både dager og enkelttimer).
 • Melde til skolehelsetjenesten og foresatte ved gymfravær 3 ganger i løpet av 2 måneder.
 • Sørge for at elever får kontakt og samtale med skolehelsetjenesten ved bekymringsfullt fravær 3 dager eller mer i løpet av 2 måneder (eller tilsvarende i enkelttimer).
 • Ta opp fravær som tema på foreldresamtalene.

8.4Skoleledelsens ansvar:

 • Følge opp rutinene og ev. avvik, samt sørge for at enkeltsaker blir håndtert etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer.
 • Føre løpende dialog med kontaktlærerne vedrørende situasjonen i de ulike gruppene.
 • Sørge for at fravær er tema i aktuelle fora.
 • Sørge for at ev. tiltak er satt i gang for å få eleven på skolen.
 • Kjenne til mulighetene i opplæringsloven § 2-1 fjerde ledd – se kapittel 4 på side 3tredje avsnitt.

8.5Skolehelsetjenestens ansvar:

 • Gjennomføre samtaler med elever.
 • Benytte kartleggingsverktøy (samtalemal under utarbeiding).

 

 • Ut fra funn ved kartleggingen, vil eleven enten henvises til fastlegen eller følges opp av skolehelsetjenesten. Henvisningen til fastlegen i forbindelse med udokumentert fravær skal være skriftlig.
 • Tilby samtale til de foresatte.
 • Delta på møter med foresatte og i ev. ansvarsgrupper.
 • Delta i aktuelle fora ved skolen, og drøfte saker med skolen både på system- og individnivå.

8.6PPT sitt ansvar

 • Drøfte saken med skolen på system-  og individnivå for å se om årsaken til fraværet er klarlagt.
 • Vurdere henvisning.
 • Behandle henvisning etter gjeldende praksis
 • Bistå skolen i å finne ev. nødvendige tiltak på skolen.
 • Delta på møter med foresatte og i ev. ansvarsgrupper.

8.7Forhold til barneverntjenesten

 • Dersom de utprøvde tiltakene ikke har den nødvendige effekten, eller totalsituasjonen ellers er bekymringsfull, sender skolen og ev. skolehelsetjenesten en bekymringsmelding til barneverntjenesten.

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940