Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ordensreglement

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen kommune. Vedtatt av Oppvekstutvalget i Indre Fosen kommune 20. juni 2017.

Last ned grunnskolenes ordensreglene her (PDF, 705 kB)

 

Formål

Lovgrunnlag

Virkeområde

Elevenes rettigheter og plikter

Hva er orden og oppførsel?

Sanksjoner

Saksbehandling

Vedlegg: IKT

 

1. Formål

Grunnskolene i Indre Fosen skal preges av læring, trygghet, trivsel, samarbeid, respekt og medansvar. Dette ordensreglementet er laget for å fremme disse verdiene, slik at vi får et trygt og godt skolemiljø der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb.

2. Lovgrunnlag

Kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen kommune er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 9A-10, og Indre Fosen kommunes delegasjonsreglement.

Ordensreglementet gjelder for alle grunnskolene i Indre Fosen, og erstatter tidligere vedtatte ordensreglement for skolene i Rissa og Leksvik kommuner. Ordensreglementet forteller hvilke regler som gjelder for elevene, og hvordan skolene følger opp dersom reglene brytes.

3. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for alle de offentlige grunnskolene i Indre Fosen kommune.

Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi. Reglementet gjelder også i skolens digitale rom, på skoleveien og på bussen til og fra skolen (SFO og leksehjelp som foregår i elevenes fritid, kan ikke omfattes av et ordensreglement som er hjemlet i opplæringsloven. Dette går fram av Utdanningsdirektoratets rundskriv 8-2014 om ordensreglement. Det bør lages egne ordensregler for SFO og leksehjelp.)

4. Elevenes rettigheter og plikter

Alle elever har både rettigheter og plikter:

4.1. Elevene har rett til

 • at alle behandler dem på en ordentlig måte
 • at andre viser dem respekt og lar eiendelene deres være i fred
 • et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing eller andre krenkelser
 • å ha lærere og andre ansatte som griper inn og reagerer mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering

4.2 Elevene har plikt til

 • å behandle andre på en ordentlig måte
 • å vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • å ikke plage noen med mobbing eller andre krenkelser
 • å arbeide for et trygt og godt skolemiljø for alle
 • å møte presis til alle timer og avtaler, og ha med nødvendig utstyr
 • å gjøre skolearbeidet til rett tid
 • å rette seg etter beskjeder gitt av de voksne på skolen
 • å holde skolens område rent og ryddig

5. Hva er orden og oppførsel?

Denne paragrafen forteller hva som ligger i begrepene orden og oppførsel i ordensreglementet.

I ordensbegrepet ligger forberedelse, arbeidsvaner og arbeidsinnsats.

I oppførselsbegrepet ligger all oppførsel i skoletiden, både mot elever, lærere og andre ansatte. Eksempler på oppførsel som skolen ikke aksepterer, er mobbing og andre krenkelser, bråk og skulk. Dette er også beskrevet i forskrift til opplæringsloven § 3-5.

5.1 Orden

Det er god orden å

 • møte presis på skolen og til timene og være forberedt til undervisningen
 • ha orden i skolesakene, og ha med nødvendige skolesaker, klær og utstyr til undervisningen
 • gjøre pålagt arbeid så godt man kan og til rett tid

5.1.1 Frammøte og fravær

En viktig del av læringen ved skolen er å ha respekt for sin egen og andres tid. Det er derfor viktig at elevene møter presis både til undervisningen og andre avtaler på skolen.

Kommunen har egne prosedyrer og rutiner ved varsling, dokumentasjon og oppfølging av elevfravær, se Retningslinjer for oppfølging av fravær i grunnskolene i Indre Fosen.

5.2 Oppførsel

Det er god oppførsel å

 • være hyggelig og høflig mot andre
 • være rolig og oppmerksom i timene
 • være på skolen og delta i undervisningen hele skoledagen (dvs. ikke skulke)
 • holde seg på skolens område
 • bruke mobiltelefon, fotoapparat og liknende utstyr på en måte som er i tråd med skolens regler og landets lover
 • vise respekt for skolens og andres eiendeler
 • ikke bruke grovt eller krenkende språk
 • respektere andres grenser for fysisk kontakt

5.2.1 Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (røyk/snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler. Brudd på denne bestemmelsen er dårlig oppførsel.

5.2.2 Farlige gjenstander

Et trygt skolemiljø er avhengig av at ingen elever har med seg våpen, kniver eller andre farlige gjenstander som kan skade andre. Slike gjenstander er forbudt på skolen. Det er heller ikke lov å ha med fyrstikker eller lighter. (Det kan gis dispensasjon ved eventuell tur, men da kun etter avtale med ansvarlig lærer). Brudd på denne bestemmelsen er dårlig oppførsel.

5.2.3 Mobbing eller annen voldelig oppførsel

Voldelig atferd eller trusler om vold aksepteres ikke. Mobbing er fysiske og/eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Dette regnes som vold. Kjønnsrelatert trakassering, rasisme eller religiøs trakassering er i likhet med mobbing og vold ikke tillatt. Brudd på denne bestemmelsen er dårlig oppførsel.

5.2.4 Arbeidsro

Alle elever har rett til å få maksimalt ut av hver enkelt undervisningstime på skolen. For å skape best mulig læringsmiljø for elevene må alle utvise god arbeidsro og vise respekt for undervisningen. Bråk, høylytt prating, vandring og forstyrrelser går ut over de andre elevene og er brudd på retningslinjene for god oppførsel.

5.2.5 Filming/fotografering

Elevene kan ikke filme eller fotografere andre elever eller ansatte ved skolen uten tillatelse fra elevene, deres foresatte, de ansatte ved skolen og/eller skolens ledelse. Filming eller fotografering skal kun foregå i undervisningsøyemed. Film/bilder skal ikke benyttes til annet enn det som er avtalt, og skal ikke publiseres på sosiale nettverk.

6. Sanksjoner – tiltak ved brudd på ordensreglene

6.1. Brudd på ordensreglene kan føre til følgende tiltak:

 1. Skriftlig anmerkning, se punkt 6.2.
 2. Muntlig irettesettelse, fortrinnsvis alene med en eller flere voksne til stede.
 3. Melding til foresatte, enten per sms/telefon eller gjennom et møte. Dette skal dokumenteres.
 4. Skriftlig melding til foresatte ved alvorlige eller gjentatte brudd. Brevet skal beskrive de brudd på ordensreglene som har funnet sted, hva skolen har gjort i saken og hvilke tiltak skolen vil iverksette for å unngå gjentakelse. Brevet utformes som et enkeltvedtak.
 5. Midlertidig inndragelse av gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte, se punkt 6.3.
 6. Pålegg om å utføre oppgaver for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.)
 7. Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler og/eller for å utføre pålagte oppgaver.
 8. Bortvisning, se punkt 6.4.
 9. Skolebytte, se punkt 6.5.
 10. Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel, se punkt 6.6.
 11. Erstatningsansvar, se punkt 6.7.

6.2 Elevens rett til å forklare seg

Læreren skal alltid si ifra når en elev får anmerkning. Dersom eleven har fått en anmerkning som han eller hun er uenig i, er det viktig at eleven snakker med læreren om det. Hvis eleven ikke blir enig med læreren, kan eleven (og foresatte) be om et møte med rektor for å drøfte saken.

Før alvorlige sanksjoner iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den som skal fatte vedtaket. Eleven har i møte med skolen rett til å ta med seg en annen person.

6.3 Midlertidig inndragelse av gjenstander

Skolen kan inndra mobiltelefoner, nettbrett o.l. når disse er brukt i strid med ordensreglementet. Hvor lenge gjenstanden tas fra eleven, vurderes ut fra hvor alvorlig og gjentagende bruddet er, og hvor skadelig det vil være for undervisningen og klassens ro og orden å gi gjenstanden tilbake. Inndratt utstyr skal i alle tilfeller leveres tilbake til eleven, og i helt spesielle tilfeller til foresatte, innen skoleslutt samme dag. Ulovlige gjenstander og ulovlige rusmidler overleveres politiet.

6.4 Bortvisning

Hvis en elev forstyrrer undervisningen, kan hun/han bli vist bort fra ei opplæringsøkt på inntil to klokketimer og få tilsyn annet sted i dette tidsrommet. Rektor kan bestemme at lærerne kan ha myndighet til å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for ei opplæringsøkt, avgrenset til to klokketimer. Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak.

Ved bruk av vold og/eller trusler, særlig provoserende atferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8.-10. trinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1.-7.klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen. Før det blir gjort enkeltvedtak om bortvisning, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpetiltak eller sanksjoner. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig til den som skal ta avgjørelsen. Foresatte skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn, se opplæringsloven § 9A-11. En bortvisning etter dette punkt, er et enkeltvedtak som skal fattes av rektor. Vedtaket om bortvisning kan påklages.

6.5 Skolebytte

Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en annen skole enn nærskolen, jamfør opplæringsloven § 8-1 siste ledd. Før det blir gjort vedtak om å flytte en elev, skal skolen ha prøvd andre tiltak. Oppvekstsjefen fatter enkeltvedtak i slike saker.

6.6 Nedsatt karakter i orden eller oppførsel

Alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglene vil kunne virke inn når karakterene i orden og oppførsel skal settes på ungdomstrinnet, se forskrift til opplæringsloven § 3-5. Eleven og foresatte har rett på skriftlig varsel dersom det er fare for at eleven kan få nedsatt karakter i orden eller oppførsel. Ved fastsettelsen av karakter i orden og oppførsel, skal det normalt ikke legges vekt på enkelthendelser, med mindre de er av særlig klanderverdig karakter.

6.7 Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr, kan eleven – i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter dette reglementet – også bli erstatningsansvarlig, se skadeerstatningsloven § 1-1. Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5 000. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.

6.8 Kontroll

Ved mistanke om overtredelse av punkt 5.2.1 og 5.2.2 (besittelse av rusmidler og farlige gjenstander), kan skolens ledelse kun foreta en utvendig kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, og oppbevaringssteder som disponeres av elevene. Skolen har ikke anledning til å utføre etterforskningsmessige tiltak eller utøve tvang. Det vil si at skoleledelsen eksempelvis ikke kan åpne en skolesekk for å se hva som er i den, selv om eleven samtykker til dette.

6.9 Straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold – som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.l. – skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Elevens foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.  

Verken lærere eller elever kan bruke fysisk makt. Fysisk maktbruk vil kunne rammes av straffelovens bestemmelser, se straffelovens bestemmelser i §§ 271-274 om kroppskrenkelse og kroppsskade. Bestemmelsene om nødrett og nødverge i straffeloven §§ 17 og 18 gir til en viss grad skolens personale mulighet til å bruke fysisk makt for å hindre at elever skader seg selv eller andre, eller skader eiendom. Nødrett/nødverge kan f. eks. være å stoppe slåsskamper eller beskytte seg selv mot truende og voldelige elever. I tillegg vil skolens ansatte ha en plikt til å ha omsorg for elevene, og å hindre krenkelser dersom det er nødvendig i den konkrete konflikten. De ansatte kan derfor i enkelte situasjoner ikke bare ha en rett, men også en plikt til å gripe inn i truende situasjoner overfor elever, se opplæringsloven § 9A-4 første ledd. En slik plikt vil ikke oppstå dersom inngripen medfører fare for den ansattes egen helse. 
 

 

7. Saksbehandling

7.1 Generelt

Saksbehandlingen ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 2-9, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, herunder kapittel III-VI ved enkeltvedtak. Det er mulighet for å klage på alle enkeltvedtak.

7.2 Kunngjøring

Den kommunale forskriften om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen kommune vedtas av oppvekstutvalget etter høring på skolene og skolenes samarbeidsorgan.

7.3 Skolenes egne ordens-/trivselsregler

I tillegg til dette reglementet skal den enkelte skole lage utfyllende ordens-/trivselsregler tilpasset skolens behov. De lokale reglene har like stor gyldighet som den overordnede kommunale forskriften. Rektor fastsetter de lokale ordens-/trivselsreglene etter drøfting i skolens ulike organer. Elevrådet ved skolen skal ha en viktig rolle i utformingen av den enkelte skoles ordens-/trivselsregler.

7.4 Regler for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-regler)

IKT-reglene for grunnskolene i Indre Fosen kommune inngår som en del av det felles ordensreglementet for skolene i Indre Fosen. Det innebærer at IKT-reglene følges opp på samme måte som ordensreglementet for øvrig. IKT-reglene står i kapittel 8.1.

7.5 Kunngjøring

Den kommunale forskriften om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen vedtas av oppvekstutvalget etter at det har vært på høring på skolene og i skolenes rådsorganer.

Ordensreglementet, både denne kommunale forskriften med IKT-regler og skolens supplerende
ordens-/trivselsregler skal gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

8. Vedlegg

8.1 IKT-regler for grunnskolene i Indre Fosen

 

8.1.1Reglementets formål

 • Målgruppen for reglementet er elever i skolen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for målgruppen.
 • Reglementet søker å hindre utilsiktete og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.

8.1.2 Reglementets omfang

 • Bruk av kommunes IKT-utstyr som disponeres ved skolene.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i forbindelse med skolen og/eller via kommunens nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr.
 • Elevers IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens ansvarsområde.

8.1.3 Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerende IKT-utstyr i undervisningen.
 • Alle elever har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innholdet i IKT-reglementet av skolen.
 • Kommunen kan kun utlevere opplysninger om en enkelt elev eller data som tilhører en elev hvor dette fremgår av inngått samtykke fra foresatte, vedtatte reglementer eller følger av lovgivningen for øvrig.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skolen ikke lenger har anledning til å ta vare på.
 • Skolen vil slette alle personopplysninger om elevene som den ikke lenger har bruk for, men dette gjelder ikke hvis skolen er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

8.1.4 Elevens plikter

 • Elever plikter til å følge skolens pålegg og instrukser om bruk av IKT-utstyr.
 • Elever på ungdomstrinnet plikter å sette seg inn i den informasjonen som skolen gir om regler og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skole skal behandles pent.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal bare brukes til skolerelaterte oppgaver.
 • I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen.
 • Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.
 • Digital mobbing skal ikke forekomme uavhengig om det skjer gjennom eget eller kommunens IKT-utstyr.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven.
 • Eleven kan ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven kan ikke installere programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til kommunens nettverk.
 • Eleven plikter å gjøre så godt han/hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/hun bruker kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.
 • Eleven må få samtykke fra medelever/foresatte til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
 • Elever plikter å varsle skolen ved mistanke om at andre bryter reglementet.

8.1.5 Inngrep og sanksjoner

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen/kommunen.
 • Skolen har et ansvar for å gripe inn overfor elever som mobber eller trakasserer lærere eller andre elever.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PCer som brukes under eksamen kan bli kontrollert før og etter avholdt eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elever som mobber, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av kommunens IKT-utstyr kan bli utestengt fra all IKT-bruk i en periode fastsatt av skolen. Særskilt alvorlige tilfeller kan bli anmeldt.
 • Elever som utøver skade på kommunens IKT-utstyr kan bli holdt erstatningsansvarlig.
 • All datatrafikk ved den enkelte skole kan bli logget.
 • Brudd på IKT-reglementet kan også føre til sanksjoner i henhold til skolens generelle ordensreglement.

8.1.6 Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skyldes forhold utenfor kommunens kontroll.

   

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940