Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Permisjonsregler

Søk permisjon 3-10 dager her

Hvor lenge ønsker du permisjon?

Last ned permisjonsreglementet (PDF, 591 kB)

Innhold

1. Innledning

2. Lovgrunnlag

3. Fravær på helligdager

4. Saksgang ved søknad om permisjon

5. Regler for elevpermisjon i grunnskolen i Indre Fosen

6. Forsvarlighetsvurdering

7. Regler for føring av fravær på vitnemålet

8. Oppfølging av udokumentert fravær

9. Klagerett

 

1. Innledning

Grunnskolene i Indre Fosen kommune arbeider hele tiden for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsutbytte.

Av årets 365 dager, er det 190 skoledager. Disse dagene har elevene plikt til å være til stede på skolen. De resterende 175 dagene av året kan disponeres til ferier og andre aktiviteter. For at elevenes læringsutbytte skal bli best mulig, er det viktig at de er til stede på skolen i skoletida.

Fravær i grunnskolen deles i dokumentert eller udokumentert fravær (tidligere kalt gyldig eller ugyldig fravær). I grunnskolen er det to typer dokumentert fravær:

 • fravær av helsemessige grunner og
 • permisjon innvilget av skolen

  Bakgrunnen for at det kun er disse to fraværsgrunnene som godtas i grunnskolen, er elevens opplæringsplikt. Dette dokumentet omhandler de permisjonsreglene som gjelder for grunnskolene i Indre Fosen.

Formålet med permisjonsreglementet er å sikre likeverdig behandling av søknader om permisjon og redusere omfanget av fravær i skolen. Permisjonsreglementet er forankret i opplæringsloven § 2-1 og § 2-11.

Permisjonsreglementet skal brukes av alle offentlige grunnskoler i Indre Fosen kommune og omfatter alle elevene i disse skolene. Reglementet gjelder fra 1.8.2017. Det gjelder også for søknader datert før 1.8.2017, dersom søknadene gjelder permisjon etter denne datoen.

2. Lovgrunnlag

 

Bestemmelsen om elevpermisjon står i opplæringslovens § 2-11:

«Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.»

Det er viktig å merke seg følgende punkter:

 • Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte eleven.
 • Maksimal permisjonstid er to uker (10 skoledager). Skolen kan ikke innvilge sammenhengende permisjon i mer enn to uker.
 • Den opplæringen eleven mister ved en permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet seinere.
 • Ved planlagt sammenhengende fravær på mer enn to uker, overtar de foresatte ansvaret for elevens opplæring i den aktuelle perioden. Dersom dette fraværet skyldes utenlandsopphold, uttrykket Utdanningsdirektoratet på generelt grunnlag at det kan bidra til ryddige ansvarsforhold dersom eleven skrives ut av skolen ved utreise, og skrives inn igjen i skolen når eleven kommer tilbake. Disse spørsmålene er ikke regulert i loven eller forskriften, og skolen må gjøre det som er mest praktisk i det enkelte tilfellet.

3. Fravær på helligdager

Det gjelder egne regler for permisjon på helligdager. Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foresatte må søke om dette på forhånd i hvert enkelt tilfelle. Dette står i opplæringsloven § 2-11 andre ledd:

«Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.»

Her er det viktig å merke seg at de foresatte er pliktige til å sørge for undervisning i permisjonstida.

4. Saksgang ved søknad om permisjon

Alle søknader om permisjon skal sendes til elevens skole. Søknad om permisjon t.o.m. to dager sendes kontaktlæreren som melding gjennom skolens administrasjonssystem. Søknader utover to dager sendes på eget søknadsskjema, som ligger på kommunens hjemmeside. Søknaden skal være mottatt av skolen i god tid, minimum to uker før permisjonsperioden.

Myndighet til å innvilge permisjon er i Indre Fosen kommune delegert til skolens rektor eller den rektor delegerer oppgaven til. Skolens vedtak om å innvilge eller avslå permisjon utover to dager, er et enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at avgjørelsen skal ha en skriftlig begrunnelse, og at det er mulig å klage på den. Se punkt 9 om klageretten.

5. Regler for elevpermisjon i grunnskolene i Indre Fosen

Følgende felles regler gjelder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen.

 1. I grunnskolene i Indre Fosen blir det ikke innvilget permisjon for mer enn 10 skoledager per skoleår.

 2. Skolen skal ikke innvilge permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av

 • statlige kartleggingsprøver

 • nasjonale prøver

 • eksamener, muntlig og skriftlig

 • viktige vurderingssituasjoner som framgår av skolens planer.

3. Skolen skal ikke innvilge permisjon den første skoleuka etter sommerferien (gjelder på alle klassetrinn) eller de siste månedene av grunnskolen (etter 15. april) på 10. trinn.

4. Ved familiebegivenheter av sorgpreget karakter, f. eks. ved dødsfall eller begravelse, eller ved alvorlig sykdom i nærmeste familie, kan skolen gi permisjon i perioder der det ellers ikke skal innvilges permisjon.

6. Forsvarlighetsvurdering

Dersom skolen innvilger permisjon, er det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke, avgjøres ut fra hensynet til elevens opplæring. Det må vurderes om eleven totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring, selv om permisjonen innvilges. I denne vurderingen er det relevant å legge vekt på om eleven får nødvendig opplæring i permisjonstiden. Andre relevante momenter ved forsvarlighetsvurderingen er blant annet:

 • elevens læringsutvikling
 • elevens utbytte av permisjonen
 • skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • elevens fraværs- og permisjonshistorikk

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon for den aktuelle eleven, skal søknaden avslås.

7. Regler for føring av fravær på vitnemålet

Etter § 3-41 i forskrift til opplæringsloven skal alt fravær eleven har gjennom de tre skoleårene på ungdomstrinnet, føres på elevens vitnemål. Eleven eller de foresatte kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når det er lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

For inntil 10 skoledager per opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

 1. dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
 2. innvilget permisjon etter opplæringslovens § 2-11 andre ledd (fravær på helligdager)

Forskriften § 3-41 utdyper dette nærmere:

For at fravær som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner, må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med den fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemning eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

8. Oppfølging av udokumentert fravær

Innvilget permisjon skal alltid regnes som dokumentert fravær.

En elev som blir borte fra opplæringen i lenger tid enn det er innvilget permisjon for, eller er borte uten innvilget permisjon, får dette fraværet registrert som udokumentert. Ved udokumentert fravær kan foresatte risikere straff i form av bøter, dersom fraværet kommer av at de har handlet forsettlig eller uaktsomt (opplæringsloven § 2-1 femte ledd).

For ungdomsskoleelever kan udokumentert fravær føre til nedsatt ordens- eller oppførselskarakter (forskrift til opplæringsloven § 3-5 femte ledd).  

Skolen skal følge de prosedyrer som gjelder for oppfølging av fravær i grunnskolene i Indre Fosen. Dersom skolen ikke vet hvor eleven befinner seg, skal den følge prosedyren i Utdanningsdirektoratets veiledning om Barn som ikke møter i grunnskolen. Elever som ikke er gjort rede for etter disse rutinene, skrives ut av skolen etter to ukers udokumentert fravær. Dette gjelder også dersom skolen har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet.

Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foresatte ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen.

9. Klagerett

Skolens vedtak om å innvilge eller avslå søknad om permisjon, er et enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at søkeren har rett til en begrunnelse og til å klage. Ved avslag på søknad om permisjon skal foresatte opplyses om klagerett og klagevilkår. Det står i forvaltningsloven §§ 28, 29 og 30.

Dersom foresatte klager på vedtaket, skal klagen først behandles på nytt på skolen. Hvis skolen opprettholder vedtaket, sender skolen klagen over til Fylkesmannen. Kopi av oversendelsesbrevet, uten vedlegg, skal også sendes til foresatte og til oppvekstsjefen i Indre Fosen kommune.

I en eventuell klagesak må følgende dokumenter oversendes til Fylkesmannen sammen med rektors oversendelsesbrev:

 • foresattes søknad
 • rektors begrunnede enkeltvedtak
 • foresattes klage
 • eventuell annen dokumentasjon
 

Kontakt

Erik Jakobsen
oppvekstsjef
E-post
Mobil 971 30 940