Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utredning av oppvekstsektoren 2020

Klikk for stort bildeNorge har lav vekst i folketallet og befolkningssammensetningen endrer seg. For Indre Fosen kommune betyr det at vi allerede nå må begynne å tilpasse tjenestene våre ut ifra endrede behov. 

Kommunedirektørens innstilling og innspillene til innstillinga her 

Vedtaket fra Kommunestyret 14. oktober 

Tidsplan

Innsiktsfase: januar-mars 2020

Innsiktsfasen handlet om å få innsikt i og forstå behovene hos de ulike interessentene og få fram gode ideer og perspektiver som er viktige å ivareta i prosjektet. KS Konsulent har gjennomført intervju, gruppeintervju og workshops med ledere, ansatte, politikere, foresatte (via FAU) og elever. De har også samlet faktaopplysninger, ressursfordelingsmodeller, dokumenter, prognoser, planer, nøkkeltall m.m.

Oppsummering av intervjuer med elever, ansatte, rektorer, FAUer og politikere i innsiktsfasen (PDF, 395 kB)

Analyse og felles kunnskapsgrunnlag: februar: april 2020

I denne fasen gjennomføres analyser av det som er innhentet i innsiktsfasen. KS Konsulent gjennomgår hele skole- og barnehagestrukturen. Det vil her bli brukt både kvalitativ, kvantitativ og komparativ (sammenlignende) metode. 

Utforming av modeller og tiltak: april - august 2020

Basert på gjennomførte analyser, utformer KS Konsulent aktuelle tiltak med tanke på ulemper, fordeler og gjennomførbarhet. I prosessen innhentes innspill fra ulike interessentgrupper i form av høringsmøter og workshops.

Konklusjon med anbefaling av modeller og tiltak: august-september 2020

Resultatet av utredningen med forslag til modell og tiltak for gjennomføring. Dette presenteres i sluttrapport.


Saken ble behandlet av Kommunestyret 14. oktober .

 

Innspill fra de digitale workshopene

August 2020: digital workshop og innspill, del 2

Mai 2020, digital workshop, del 1

I perioden 11. til 22. mai gjennomførte Indre Fosen kommune en digital workshop der innbyggerne kunne komme med ideer og innspill til fire utvalgte problemstillinger. Her kan du se resultatene:

Innspill til spørsmål om økonomi og befolkningsutvikling (PDF, 2 MB)

Innspill til spørsmål om læring (PDF, 2 MB)

Innspill til spørsmål om skolemiljø (PDF, 3 MB)

Innspill til spørsmål om de gode hjelperne (PDF, 2 MB)

Bakgrunn

Skoleutredning nå igjen?

De siste årene har kommunens skolestruktur vært oppe til debatt flere ganger. Likevel er det ikke gjort store endringer. Men tallene er tydelige. Indre Fosen, i likhet med svært mange andre kommuner i Norge, må gjøre endringer for å sikre at vi kan tilby innbyggerne våre gode tjenester i årene framover. En økende andel eldre vil kreve vesentlig mer av helse- og omsorgssektoren. Samtidig har en synkende andel barn endret behovet for barnehage og skole. Derfor er det nå nødvendig å utrede hvordan kommunen kan utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte - på kort og på lang sikt. 

Det er ikke bare oppvekstsektoren som nå utredes. Alle kommunens tjenester skal gjennomgås med tanke på kvalitet, strukturer, økonomi m.m. 

Hva innebærer utredningen i oppvekstsektor?

Hovedmålet er å etablere en framtidsrettet bærekraftig oppvekstsektor for 15 millioner kroner mindre i 2024 enn i 2019, samtidig som tjenestekvaliteten forbedres. KS Konsulent bistår kommunen i å analysere kunnskapsgrunnlaget og foreslå modeller og tiltak. 

(artikkelen fortsetter under videoen) Obs! Workshopen som var planlagt til 18. mars ble avlyst pga korona-restriksjonene. Vi gjennomførte isteden en digital workshop i perioden 11. til 22. mai. 

For CC-tekst, se Youtube

Færre skolestartere

Ifølge Statistisk sentralbyrås beregninger vil Indre Fosen kommune ha 200-500 færre innbyggere i 2039 sammenlignet med i dag. Samtidig endres befolkningssammensetningen. 

Les mer om befolkningsprognoser i presentasjonen fra KS Konsulent (PDF, 4 MB)

Skolestarter-kullene i Indre Fosen vil trolig bli mindre allerede i de nærmeste årene. I tabellen under kan du se kommunens årskull i alderen 0 til 15 år per skolekrets i oktober 2019*. Av de som i skoleåret 2019/2020 går i 1. til 10. trinn, er gjennomsnitts-kullet på 125 barn. Men i aldersgruppen 0 til 5 år - det vil si de som skal begynne på skolen de neste seks årene - er gjennomsnitts-kullet 90 barn. Det betyr at det går langt flere barn ut av grunnskolen sammenlignet med antallet som starter. 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilder til tabellen over:  

  • Fødselstallene for 2019 er levert av Helsestasjonen i Indre Fosen. 
  • Barnetallene for årskullene 2018-2014 er utdrag fra Folkeregisteret per 1.9.2019. 
  • Elevtallene for årskullene 2013-2004 er hentet fra grunnskolenes informasjonssystem (GSI), innrapportert per 1.10.2019. Det er justert for endringer i elevtall etter denne datoen pga. flytting eller bytte av skole. Sist ajourført 12.02.2020. 

Flere eldre

Samtidig øker andelen eldre. I 2019 bodde det 550 personer over 80 år i Indre Fosen kommune. Ifølge Statistisk sentralbyrås beregninger, vil tallet være rundt 1 000 i 2039. Det betyr at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil øke. 

Klikk for stort bilde  

 

Statistikk er ingen fasit, og vi vet ikke sikkert om prognosene vil stemme. Men kommunen må uansett dimensjonere tjenestene ut ifra dette bildet.