Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søk om tjenester og få veiledning

Alle som har behov for hjelp kan ta kontakt med Forvaltningstjenesten. De vil kunne svare på spørsmål, gi deg veiledning og ta imot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell håndterer søknaden og fatter vedtak

Skjema

Søk om omsorgstjenester digitalt

Forvaltningstjenesten har som mål å sikre at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted vil få lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. 

Hvilke tjenester kan du søke om?

Forvaltningstjenesten har ansvar for vurdering, sakshandsaming og tildeling av følgende tjenester: 

 • tidsavgrensa opphold i institusjon - korttidsopphold
 • langtidsopphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorg
 • dagopphold
 • avlasting utenfor institusjon
 • avlasting i institusjon
 • hjemmesykepleie
 • praktisk bistand: daglige gjøremål
 • praktisk bistand: opplæring i daglige gjøremål
 • praktisk bistand: Brukerstyrte personlig assistanse (BPA)
 • Matombringing (matlevering)
 • Trygghetsalarm
 • dagsenter/arbeidssenter for mennesker med  utviklingshemning
 • dagsenter for hjemmeboende demente
 • støttekontakt
 • omsorgsstønad
 • individuell plan
 • parkeringsbevis for forflyttingshemmede
 • transporttjeneste for mennesker med funksjonshemning

Adresse

Postadresse: Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa

Besøksadresse: Forvaltningstjenesten på Rissa sykehjem, Rissa helsetun,  Rissa og på Leksvik kommunehus, Vinnasand 9, Leksvik. 

Koordinerende enhet

Forvaltningstjenesten, enhet for habilitering og rehabilitering, skal bidra til å samordne tjenestene for å sikre et helhetlig tilbud til deg som bruker. Forvaltningstjenesten har det overordna ansvaret for arbeidet med individuell plan og koordinator i kommunen. Bruker selv, pårørende eller fagfolk kan ta kontakt.

 

 

Kontakt

Forvaltningstjenesten
Nina Melting
konstituert leder Forvaltningstjenesten