Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tegninger og situasjonskart

Vanligvis skal plan-, snitt- og fasadetegninger følge søknaden. Hva du må ha med på disse tegningene vil variere noe avhengig av type tiltak.

Situasjonsplan

En situasjonsplan er ei grovskisse av eiendommen sett ovenfra med bygningene på tomta. Du finner situasjonsplankart gratis i kommunens kartløsning (i venstremenyen velger du "situasjonskart" under karttype) Skriv ut kartet og tegn på de endringene du ønsker i riktig målestokk. Bruk linjal for rette streker. 

Påfør - i den grad det er relevant – opplysninger om byggets planlagte plassering og minste avstand i forhold til:

 • nabogrenser
 • nærliggende bygninger på egen og/eller naboeiendomveimidte (veimidte = senterlinje vei)
 • høyspentlinjer (luftstrekk/kabel)
 • vann- og avløpsledninger, eventuelt annet av betydning for saken

Plantegning

En plantegning er bygget sett ovenfra med detaljert informasjon om innholdet.

 • Alle etasjer med navn på etasjen, for eksempel kjeller, 1. etasje
 • Sett på byggets utvendige mål. Hvis du søker om tilbygg, er det viktig at du setter på målene på denne delen også.
 • Yttervegger med riktig tykkelse.
 • Planløsning, det vil si rominndeling og hva alle rommene skal brukes til (for eksempel bad, soverom, stue).
 • Hva som er separate bruksenheter / boenheter dersom bygget har flere bruksenheter / boenheter
 • Når tiltaket omfatter innvendige endringer i eksisterende bygg, skal du levere inn plantegning av hele etasjen der endringene skal skje. Marker tydelig hva som er endringene.
 • Søker du om tilbygg/påbygg skal plantegning vise hele etasjen, både eksisterende areal og tilbygg/påbygg. Marker tydelig hva som er tilbygg/påbygg.

Illustrasjon av olantegning. Du ser bygget ovenfra med rom og mål for prosjektetmarkert - Klikk for stort bildeFasadetegning

Viser hvordan bygget vil se ut utenfra. Du skal få med:

 • Hele bygget, en tegning av hver fasade, påført hvilken himmelretning fasaden vender seg mot (nord, sør, øst, vest).
 • Byggets eksteriørkarakter / arkitektoniske utseende, og materialvalg.
 • Terrenglinjer som viser eksisterende og framtidig planert terreng. Terrenglinjene skal ha høydeangivelse etter kotene (meter over havet) på situasjonskartet og vises frem til skjæringspunktet mellom eksisterende og fremtidig planert terreng. Tegn eksisterende terreng med stiplet strek og tegn det framtidige med heltrukken strek. Der tiltaket eller terrengendringer ligger nær eiendomsgrensen skal du også vise eiendomsgrensen.
 • Ved tilbygg og påbygg skal du sende inn tegninger av alle fasader synlig.

Eksempel på hvordan en fasadetegning kan se ut. Du tegner byggets fasade slik det vil se ut når det er ferdig. - Klikk for stort bilde

Snittegning

En snittegning viser bygget sett fra siden. 

 • Innvendige høyder; fri høyde i hver etasje. Du må skrive målene på tegningen.
 • Utvendige høyder; møne- og gesimshøyde, inklusiv taktekking. Disse høydene skal måles fra gjennomsnittshøyden for ferdig planert terreng. Målene for gjennomsnittshøyde ferdig planert terreng (angis i meter over havet) samt høydene for møne- og gesims, påføres tegningen.
 • Byggets høydeplassering i meter over havet (kotehøyde). Oftest vil det være hensiktsmessig at du angir dette for overkant av fundament eller golv. Høydeplassering beregner du ut fra kotehøyder angitt på kart. I enkelte tilfeller, som for eksempel ved innvendige endringer og mindre tilbygg, vil du ikke trenge å vise høydeplasseringen.
 • Terrenglinjer, på samme måte som beskrevet for fasadetegningene.
 • Yttervegger og tak med riktig tykkelse.
 • Takvinkel med angitt grad.

Illustrasojn av en snittegning der bygget vises fra siden med mål. - Klikk for stort bilde   

Eventuelt:

Terrengprofiltegning

Noen ganger vises ikke tiltakets høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse, naboeiendom, vei og lignende godt nok på fasade- eller snitt-tegningen. I slike tilfeller kan det være at du må vise dette på en egen terrengprofiltegning. Noen ganger er det også ønskelig at du viser høyde for eventuell adkomstvei på denne.
Eksempel på hvordan bygget ser ut i terrenget. - Klikk for stort bilde

Perspektivtegning

Perspektivtegning kan ikke erstatte verken plantegningene eller fasadetegningene, men kan i noen saker være et godt supplement til fasadetegninger for å illustrere hvordan det som skal bygges vil bli seende ut.