Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

RETNINGSLINJER FOR INDRE FOSEN KULTURSKOLE

Vedtatt av Kulturutvalget 

Kulturskolens tilbud

1.

Indre Fosen kulturskole vil gi alle interesserte barn og unge et tilbud om opplæring i musikk og i andre estetiske fag som skolen kan tilby. Dersom det er ledig kapasitet, kan vi tilby voksne opplæring i de samme tilbud.

2.

Kulturskolens undervisning gis i all hovedsak i den skolekretsen eleven hører til, der det er elevgrunnlag nok. Men enkelte tilbud vil av praktiske årsaker bli sentralisert til et sted/skole. Der det lar seg organisere, kan undervisningen gis i skoletiden for eksempel i forbindelse med skolens midttimer.

En elev kan tildeles flere studieplasser (få opplæring på flere instrumenter og andre uttrykk/ aktiviteter) dersom det er ledig kapasitet.

3.

Inntak /utmelding

Kulturskolens tilbud kunngjøres gjennom internett, grunnskolene og servicetorget, senest tre uker før søknadsfrist. Inn og utmelding må skje skriftlig på elektronisk skjema innen 15. mai for høstsemesteret og en kan melde seg ut innen 1. desember for vårsemesteret.

Inntaket gjelder for hele skoleåret.

Tildelt plass i kulturskolen beholdes til den sies opp skriftlig gjennom speedadmin

En elev som har startet på et semester, forplikter seg til å betale for hele semesteret. For nye elever gjelder dette etter 3 frammøter etter oppstart.

Dersom ikke tidsfristen for utmelding overholdes, må det betales full elevavgift for det påfølgende semester.

4.

Permisjon

Det gis anledning til å søke permisjon for maksimum ett år. Eleven settes på venteliste.

Søknad om permisjon skal sendes skriftlig, og fristene for søknaden er de samme som ved utmelding.

5.

Ventelisteplass

Dersom det ikke er ledig plass i kulturskolen blir eleven satt på venteliste.

Når det blir ledig plass, prioriteres de som har stått lengst på venteliste. Står valget mellom flere med lik ventelisteansiennitet, prioriteres de eldste av disse.

6.

Undervisningstid

Ved individuell undervisning skal hver leksjon være på min. 20. min

Ved gruppeundervisning bør hver leksjon være for to elever (30 min), og for 3 elever (45 min.)

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute. Gjelder alle ferier og planleggingsdager.

7.

Brukerbetaling

Elever i kulturskolen betaler en elevavgift som er lik for alle instrumentale disipliner. Se oversikt over betaling på Indre Fosen kommune sin hjemmeside.

Andre tilbud som f.eks. teaterprosjekter har elevavgift ut i fra tidsbruk og kostnad til utstyr.

Søskenmoderasjon

Det betales full pris for det barnet som har det dyreste tilbudet i kulturskolen. For barn nr. 2 betales 75% av kontingenten, og 50% for evt. flere søsken.

Flerfagsrabatt

Det blir gitt moderasjon hvis en elev benytter seg av flere tilbud i kulturskolen. Det betales full pris for det første tilbudet eleven går på. For tilbud nr. 2 betales 75% av kontingenten, og 50% for evt. flere tilbud.

Krav om innbetaling sendes to ganger i skoleåret.

Reduksjon av brukerbetaling ved tap av undervisning.

Dersom en lærer er fraværende mer enn 3 ganger i løpet av et semester, og timer ikke er gitt tilbake eller at det ikke er blitt satt inn vikar, vil det bli gitt reduksjon i elevbetalingen.

Manglende undervisning på grunn av streik utløser ingen reduksjon.

8.

Kjøp av tjenester

Alle korps/kor i kommunen kan søke om kjøp av tjenester til instruksjon fra Indre Fosen kulturskole.

Søknaden om kjøp av tjenester sendes innen 15.mai for høsthalvåret. Kontrakten gjelder hele skoleåret. Annonsering av tilbudet skjer i dagspressen og/eller ved tilsendt skjema til det enkelte lag.

Avtale om kjøp av tjenester skal inngås ved arbeidskontrakt mellom det enkelte lag, dirigent/instruktør og rektor.

  • Aspirantopplæring: Skolekorps. Elevene meldes inn i kulturskolen som ordinære elever og korpset betaler for en elevplass.
  • Voksenkorps/voksenkor (medl. over 18 år) betaler 100 % av reelle lønnskostnader.

Krav om innbetaling sendes i høstsemesteret og vårsemesteret.

9.

Oppsigelse av elevplass

I tilfeller der elevavgift ikke betales inn til kulturskolen, og det ikke lykkes Fosen Inkasso og nå frem til fakturamottaker, blir det sendt ut et varsel fra Fosen inkasso  om oppsigelse av elevplass. Fakturamottaker får 30 dager fra datert varsel til å gjøre opp all utestående gjeld hos kulturskolen. Fakturamottaker kan i enkelte tilfeller gis muligheten til å utarbeide en nedbetalingsplan i samråd med saksbehandler hos Fosen Inkasso.

10.

Friplassordning

Det kan søkes om friplass for elever i Indre Fosen kulturskole hvis familiens skattbare inntekt er lav. Kravet for å få innvilget friplass på kulturskolen er at familiens inntekt er under 3G.

· Friplass innvilges etter søknad med vedlagt ligningsattest og opplysninger om skatteklasse. Eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres fortløpende.

· Det kan i utgangspunktet bare søkes om 1. stykk friplass pr. elev. Tildeling av elevplass forutsetter tilgjengelig ressurs i valgt disiplin.

· Det må søkes om friplass for hvert skoleår, og søknader følger kulturskolens frister for inn- og utmelding. Dersom søknad innvilges for vårsemester, må det søkes på nytt påfølgende høst for å beholde elevplass

· Friplass søkes ved å benytte skjema på kommunens hjemmesider.

Nødvendige dokumenter kreves som vedlegg

11.

Kulturutvalget vurderer for hvert skoleår disse retningslinjer og kommer eventuelt med forslag til forandringer og/eller suppleringer.