Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke snøscooter, beltedrevet firehjuling, båt med påhengsmotor, eller lande med luftfartøy i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen ute.

Søk om motorferdsel i utmark 

Kjørebok for motorferdsel

Hva slags motorferdsel er tillat?

  • Motorferdsel til for eksempel redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring og faste bosteder er tillatt etter loven.
  • Institusjoner kan søke om løyve for å ta med beboere på tur til angitte områder.
  • Der det ikke er idrettslag, kan private søke om tillatelse til å kjøre opp faste skiløyper for allmenheten. Grunneiertillatelse og kart må legges ved en slik søknad.
  • Kommunen har myndighet til å fastsette snøskuterløyper etter gitte rammer. Kommunen har likevel ingen plikt til å etablere slike løyper.

Når må du søke om tillatelse?

  • Når fastboende vil påta seg kjøreoppdrag (transport av personer med funksjonshemninger, transport av ved, tilsyn av privat hytte med mer.
  • Når hytteeier vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte over 2,5 km fra parkering.
  • Når institusjoner eller ideelle organisasjoner har gruppeturer for beboere, pensjonister eller forflytningshemmede.

Andre formål

I unntakstilfeller og hvis det er særlige grunner, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til andre formål. Formålet kan ikke knytte seg til turkjøring, men det kan for eksempel være ettersøk av (felt) vilt, i næring og i redning. Kommunen vil da gjøre en konkret vurdering.

Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper for naturen. Det skal mye til før en slik dispensasjon gis. Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon til å kjøre på barmark enn på snødekt mark.  Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere søknaden mot de miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven. Kommunestyret kan sette vilkår for tillatelsene, ett vilkår kan være å tidsbegrense kjøring i helg og hviledager.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Regelverk

Lover

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 39 Tekniske innretninger og utstyr

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 Forbud mot forurensning mv.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

 

Forskrifter

Forskrift om bruk av kommunens myndighet (...) mot helikopterskiing m.m.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Sentralbord og servicetorg
Telefon 74 85 51 00
Fant du det du lette etter?