Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Motorferdsel i utmark

Har du behov for å bruke snøscooter, firehjuling, båt med påhengsmotor, eller lande med luftfartøy i utmark og vassdrag må du søke kommunen om tillatelse.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen ute.

Søk om motorferdsel i utmark 

Kjørebok for motorferdsel

 

Vedlegg til søknad om motorferdsel i utmark: tillatelse fra grunneier (PDF, 97 kB)

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Det er viktig at den som søker laster opp nødvendige vedlegg i søknaden. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Simon Larsen.

 

 

Vilkår for motorferdsel i utmark

i henhold til § 3 og § 7 i ”Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag”.

Vilkår for snøskuterkjøring

1. Det skal søkes på elektronisk søknad via kommunens hjemmeside
2. Nødvendig skriftlig tillatelse fra grunneiere (PDF, 97 kB) skal innhentes før søknad innleveres til kommunen. For leiekjøring kreves tillatelse fra grunneiere i hovedområdet for der oppdragene er.
3. Kart med inntegnet kjørerute skal legges ved søknad. For leiekjøring må kart med inntegnede traseer for hovedområdet vedlegges.
4. Kopi av vognkort skal legges ved søknad. Ved eventuelle flere kjørere på samme løyve skal navnene på sjåførene føres opp. Ved bytte av skuter skal nytt registreringsnummer oppgis til kommunen umiddelbart.
5. Kjøringen skal foregå på snødekt mark og islagte vassdrag. All kjøring er forbudt fra og med 1. mai.
6. All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
7. Kjøretider:
a)
Kjøring er tillatt alle dager i tidsrommet kl. 06.00 – 23.00, men på helligdager er det ikke tillatt å kjøre mellom 11.00 – 14.00.
b)
For leiekjøring gjelder ingen tidsbegrensning.
c)
Ved uvær kan kjøretidene fravikes.
8. Det kan kun gis løyve til innenbygdsboende for ervervsmessig leiekjøring etter § 5 a). Varighet inntil 5 år.
Leiekjøring etter § 5a er:
Transport mellom vei og hytte
Tilsyn med hytte etter eierens oppdrag
Transport av massemedia på reportasjeoppdrag
Transport av funksjonshemmede
Transport av ved
Transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6

9. Det kan gis løyve til transport av funksjonshemmede etter §5 b). Det kan gis inntil 10 turer hvert år i 5 år. Legeerklæring må vedlegges søknad.
10. Det kan gis løyve til transport til egen hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er muligheter for leiekjøring etter § 5 c). Det kan gis inntil 8 turer hvert år i 5 år.
11.Det kan gis løyve til transport av ved fra utmark på andres eller egen eiendom til egen hytte etter §5 e). Det kan gis inntil 3 turer hvert år i 5 år.
12. Det kan gis tillatelse til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag
eller turistbedrifter etter §3 e). Evt. tillatelse er å beregne som permanent så lenge
grunneiertillatelser står ved lag.
13. Alle som har tillatelse etter § 5 skal føre fullstendig kjørebok. Original kjørebok skal
medbringes under kjøring og leveres kommunen senest innen 15. mai hvert år. Kjøreturen skal
være ført i kjøreboken idet snøskuteren befinner seg i utmark.
Hvis ikke kjørebok leveres inn til rett dato eller at kjørebok ikke er ført, anses dette som
misbruk av tillatelsen. Ny kjørebok blir ikke utsendt før tidligere kjørebok er levert.
14. Ved misbruk av skuterløyve har kommunen rett til å inndra løyve med øyeblikkelig virkning


Vilkår for annen kjøring

1. Etter §6: I unntakstilfelle etter skriftlig søknad kan det gis tillatelse til kjøring utover § 2 – § 5i ”forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag”, dersom søkeren
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader.

 

 

 

 

 

 

Regelverk

Lover

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 39 Tekniske innretninger og utstyr

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 38 Forbud mot forurensning mv.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om friluftslivet (friluftsloven)

 

Forskrifter

Forskrift om bruk av kommunens myndighet (...) mot helikopterskiing m.m.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Hektoen Asgeir
rådgiver vilt og fisk
E-post
Mobil 977 77 890