Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søke tilskudd

De kommunale søknadsskjemaene finner du også  i vår digitale portal, under "Kultur , Fritid", ungdom".  

Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag: frist 1. februar

Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2021.
Søknadsfristen er 1. februar 2021, og du må søke via nettstedet regionalforvaltning.no.

All nødvendig informasjon finnes på https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/

Kulturutvalgets pott: søknadsfrist 1. mars

Det tildeles årlig midler til prosjekter som stimulerer til et mangfoldig kulturliv i Indre Fosen kommune. Potten tildeles årlig gjennom kommunens budsjett eller delegeres fra formannskapet. 

Søknadsfrist 1. mars Kulturutvalget behandler søknadene i perioden fra desember til mars.

Gå til søknadsskjema
Tildelingskriterier (PDF, 249 kB)
 
Formål

Midlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv. En har som mål at kulturaktiviteten skal binde befolkningen sammen på tvers av alder, kjønn, funksjonsnivå og bakgrunn. Alle skal ha anledning til å oppleve en meningsfull fritid. Disse målene er forankret i kommunens planer. 

Hvem som kan søke om midler

Søkere kan være lag, foreninger og stiftelser som har kulturelaterte aktiviteter som formål, private kulturbedrifter som alle har Indre Fosen kommune som hjemkommune. 
 
Andre offentlige institusjoner som for eksempel skoler og barnehager kan søke dersom det fordres at tiltaket innebærer en betydelig frivillig innsats utover det som normalt dekkes gjennom offentlige budsjetter. 

Hvem kan ikke søke om midler?

• Private bedrifter som ikke har kultur som hovedformål.

• Organisasjoner og privatpersoner som ikke har adresse og virke i Indre Fosen kommune. 

Tiltak det kan søkes om midler til 

  •  Tiltak, aktiviteter, prosjekter og arrangement som gir opplevelser og engasjement for utøvere og/eller publikum.
  • • Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse blant bygdefolket.
  • • Prosjekter og tiltak til framskaffelse av utstyr som vil bidra til å bedre aktivitetsnivået og/eller kvaliteten på kulturutøvelsen.
  • • Spesielle installasjoner som direkte benyttes til kulturformål og som er viktig for selve utøvelsen og visning av kulturen som for eksempel scene, tribune, paviljong etc.
  • • Spesielle kulturverntiltak som er eller gjøres tilgjengelig for allmennheten.  
  • • Spesielle kompetansefremmende tiltak som kan gi direkte nytteverdi for økt aktivitet, bedre kvalitet og større bredde på kulturaktivitetene. 

Tiltak det ikke skal gis støtte til

• Driftstilskudd til lag og foreninger og andre kulturinstitusjoner skjer gjennom andre tilskuddsordninger. Dette gjelder også kurs, seminarer og framføringer, utstyrsanskaffelser og lignende, som normalt inngår i lagenes årlige aktiviteter.

• Midlene skal ikke brukes til å betale artister som ikke tilhører kommunen for å holde konserter, utstillinger el. Tiltak kan derimot støttes så lenge disse samarbeider med lokale aktører og der de lokale spiller en vesentlig rolle i tiltaket.

• Kommersielle prosjekter som har som formål å generere stort overskudd og som har relativ sikker inntektskilde skal ikke støttes såfremt dette ikke kan betraktes som et viktig nyskapende og/eller kompetansebyggende tiltak innenfor kulturlivet i kommunen. 

Kriterier som skal vektlegges ved vurdering av søknader

At tiltaket kan defineres som et tiltak med kulturell verdi.

Tiltaket skal oppleves å ha kulturell verdi for flere enn den som søker. 

 

Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom: frist 1. oktober

Søk aktivitetsmidler

Lagene trenger ikke søke om aktivitetsmidler for 2021. Pga. Covid 19 vil midlene bli fordelt etter de samme prinsipper som i 2019 og 2020!

Aktivitetsmidlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom et aktivt og variert ungdomskultur- og fritidsliv. Videre skal tildelingen bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som fremmer barn og ungdom både som publikum og utøvere, og som gir barn og unge positive kulturelle fritidsopplevelser. 

HUSK at aktivitetsmidlene gjelder barn og ungdom. Dvs at det må spesifiseres, og evt voksne som er med på samme aktivitet må trekkes ut.

  • Aktivitetsmidler til idrett for barn og ungdom 6-19 år, disse fordeles av Indre Fosen idrettsråd.  Retningslinjene kommer.

(Søknadsfrist 1. oktober.)

Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom 6-19 år: frist 15.10

Søk om aktivitetsmidler

Aktivitetsmidler til annen kultur for barn og ungdom 6-19 år. Disse søknadene er forbeholdt barne- og ungdomsorganisasjoner som speider, 4H, fritidsklubber, barneforeninger o.l., og disse søknadene behandles av Indre Fosen ungdomsråd. Disse fordeles av Indre Fosen ungdomsråd. Les retningslinjene her.  (PDF, 278 kB)

Søknadsfrist 15. oktober 

Støtte fra ungdomsrådet

Søk støtte fra Ungdomsrådet

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge kan gjennomføre spesielle tiltak / prosjekter som f.eks. trivselstiltak, aktiviteter, mindre konserter, mindre kulturarrangement m.m. Denne tilskuddsordningen kan det søkes på gjennom hele året. Disse behandles av Indre Fosen ungdomsråd fortløpende. Les retningslinjene for ungdomsrådet her. (PDF, 331 kB)

Idrettsstipend - Stipend til unge, aktive idrettsutøvere: frist 1.10

Søk idrettsstipend

Midler tildeles aktiv idrettsungdom fra Indre Fosen kommune som har utmerket seg både lokalt og regionalt med gode prestasjoner.

Det kan søkes om støtte til aktivitet innen alle idrettsgrener - både sommer- og vinteridrett.

Øvre aldersgrense for tildeling er 25 år. Samme utøver kan i utgangspunktet ikke få midler mer enn tre ganger, men dette kan fravikes i spesielle tilfeller. Stipendene fordeles av Indre Fosen idrettsråd.

Søknadsfrist 1. oktober.

Fylkeskommunens idrettsstipend for ungdom: frist 31.8

Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom (16 – 23 år) er nå åpent for søknader. Søknadsfrist er 31.august.

Idrettsstipend for ungdom - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

 

 

Tilskudd til drift- og vedlikehold / strøm lysløyper: frist 1.10

Søk tilskudd til drift og vedlikehold

Lag og foreninger i Indre Fosen kan søke om 1) midler til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg, og 2) midler til strøm i lysløyper.

Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komite (NIF) eller skytterlag som er medlem i Det Frivillige skyttervesen (DFS) med adresse i Indre Fosen kan søke om kommunale midler.

Det som kan være med i søknaden til drift- og vedlikehold er betalte faktura/utgifter som: forsikring, servicer, utstyr, strøm, reparasjoner, renovasjon, generelt vedlikehold (maling, merking..) etc. Dugnad kan ikke tas med som utgift.

I søknad om midler til strøm i lysløyper er det dokumenterte strømutgifter påløpt fra oktober i fjor til september i år som kvalifiserer.  Strømutgifter fra og med oktober i år bli med i neste søknadsår.

Søknadsfrist 1. oktober.

Kulturmidler musikk og teater

Lag og foreninger som driver med musikk og teater har en egen pott med midler. Disse midlene utløses ved medlemskap i Indre Fosen Musikk- og teaterråd. Innmelding skjer via leder og kontaktperson Kristin Kårli-Hjelmen, tlf. 996 49 209.

Spillemidler: frist 1.10

Søk spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Søkerne må selv legge inn sine søknader med alle vedlegg via www.idrettsanlegg.no.  Søknader som er sendt inn tidligere år, men som ikke har mottatt spillemidler må sendes inn på nytt med aktuelle vedlegg. Søknadsfrist: 1. oktober

Anlegget må være med i kommunal plan. 

Spørsmål kan rettes til kommunens kulturkonsulent, e-post: solvi.lauvsnes@indrefosen.kommune.no. 

Søknadsskjema: https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/send-inn-soknad/

 

Kulturfondet i Indre Fosen: frist 1.12

Søk støtte fra kulturfondet

Fondet skal bidra til at Indre Fosen Kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv.

Det skal være en prioritert målsetting at tiltak som fondet støtter stimulerer til å engasjere mange kulturutøvere og at kulturtiltaket kan formidles til et stort publikum. Videre skal fondet bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere.

Tiltakene som får støtte via kulturfondet, skal engasjere mange kulturutøvere og formidles til et stort publikum. Det tildeles årlig inntil kr 100 000 til prosjekter som stimulerer kulturlivet i Indre Fosen.

Les vedtektene for tildeling.  (PDF, 347 kB)

Søknadsfrist 1. desember.

 

Disse fikk prosjektstøtte fra kulturfondet i 2020:

Summer Dance 2020 – kr. 39 000

Drømmestipendet: søknadsfrist 8. januar

Fra Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping. Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke.

Gå til søknadssiden 

 

 

Kontakt

Kine Larsen Kimo
kultursjef
E-post
Mobil 970 73 817