Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ungdomsrådets vedtekter

For perioden 2019-2023

 § 1 MÅLSETTING, RETTIGHETER OG OPPGAVER  

 

 1.1. Målsetting:    

Ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ, som skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Indre Fosen - politikerne må imøtekomme rådet med saker som angår ungdommen. Rådet skal kjempe ungdommens sak i de kommunale organene, og arbeide for at Indre Fosen skal bli et bedre sted å leve.    

1.2. Rettigheter og oppgaver:    

• Fremme barn og ungdom sine interesser.

• Hjelpe barn og ungdom å bli hørt på arenaer der beslutninger tas.

• Være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og ungdom.  

• Kontrollere at kommunale organer også prioriterer barn og ungdom i saker som angår dem.  

• Ha tett kontakt med elevrådene på de ulike skolene i kommunen.   

Ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalg, komiteer, formannskap, kommunestyre og fellesnemnd.    

Ungdomsrådet skal få konkrete oppdrag i samarbeid med administrasjonen og kommunestyret i saker som berører oppvekst, kultur og framtidsrettet utvikling av Indre Fosen.  
Det ble i kommunestyremøtet den 11.12.2018 vedtatt at medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse på kr 200 per gjennomført møte, for inntil åtte møter per kalenderår. Dette ble gjort gjeldende fra 01.01.2019. 

 § 2 SAMMENSETNING OG VALGORDNING    

 

2.1    Sammensetning:    

Ungdomsrådet i Indre Fosen har 14 stk. medlemmer. Medlemmene må være mellom 13 og 19 år i det året de blir valgt, og bosatt i Indre Fosen kommune.    

Ungdomsrådet skal bestå av:    

• 2 stk. representanter fra Mælan skole  

• 2 stk. representanter fra Stadsbygd skole  

• 2 stk. representanter fra Åsly skole 

 2 stk. representanter fra Rissa videregående skole

• 2 stk. representanter fra Testmann Minne skole

• 2 stk. representanter fra Vanvikan skole

• 2 stk. representanter fra Leksvik videregående skole 

2.2       Valgordning:    

Representant 1: Funksjonstid på to år.  

Representant 2: Funksjonstid på ett år.    

Det velges én personlig vararepresentant hver av de to valgte representantene fra hver skole med funksjonstid på ett år.    

Funksjonstiden skal sikre overlapping mellom nye og gamle representanter og kontinuitet i ungdomsrådsarbeidet.    

Valget av representanter skal skje hver høst på den enkelte skole etter at elevråd er valgt, senest tre uker etter skolestart.

Opplæringen av de nye representantene skal foregå i en overlappingsperiode i begynnelsen av perioden.   

 

§ 3 MØTEVIRKSOMHET OG ØKONOMI  

 

 3.1     Møtevirksomhet:    

Ungdomsrådet har møte minst åtte ganger i året.  Ekstraordinære møter må påregnes i forbindelse med eventuelle saker.  

Innkalling til møtene med saksliste, og eventuelle andre sakspapirer legges ut på innsyn minst en uke før møtedato.    

Møteplan for ungdomsrådet settes opp for hvert semester og sendes kommunens administrasjon samt andre relevante instanser.    

Ungdomsrådet står fritt til å invitere administrasjon, politikere eller andre relevante personer i forbindelse med ungdomsrådsarbeidet.  

3.2    Økonomi:    

Kommunestyret bevilger midler til drift for ungdomsrådet ved årlig budsjettbehandling.  I tillegg tildeles midler til tiltak for barn og ungdom. Disse midlene fordeles etter forutgående søknad og prioritering etter demokratiske prinsipper.  Kontaktpersonene i kommuneadministrasjonen har det overordnede ansvaret for rapportering for ungdomsrådets budsjett og regnskap.   

 

§ 4 KONTAKTPERSONER    

4.1      Kontaktperson:

Kontaktpersonen til ungdomsrådet utpekes av kommunedirektør i samarbeid med kommuneadministrasjonen.

4.2    Oppgaver:  

Kontaktpersonen skal:  

• Hjelpe ungdomsrådet med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunale organer.  

• Hjelpe til ved valget.  

• Assistere lederen og sekretæren i ungdomsrådet.  

• Sikre kontinuiteten i ungdomsrådet og deres arbeid.  

• Sikre opplæring i henhold til paragraf 2.2.  

• Stå for utsending av svar på behandlede søknader.

• Stå ansvarlig for å administrere utbetaling av møtegodtgjørelsen. 


 § 5 VEDTEKTSENDRINGER OG EKSKLUDERING    

5.1    Vedtektsendringer:  

Vedtektsendringer skal tas opp til vurdering i ungdomsrådet hvert år.  Forslag til endringer vedtas med 2/3 flertall og legges fram til politisk behandling og eventuell endring.    

5.2    Ekskludering:  

Dersom valgte medlemmer ikke forholder seg til vedtektene eller ikke stiller opp til møtene uten å varsle kan ungdomsrådet, om det ser seg nødvendig, velge å ekskludere medlemmet. Vararepresentant går da inn på fast plass og ny vararepresentant velges

Kontakt

Siri Kristine Størseth
ungdomskonsulent
E-post
Mobil 922 43 289