Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Jordleie og driveplikt

Fra 1. juli 2009 er reglene om driveplikt på jordbruksarealer endret.

Jordloven § 8 slår fast at "Jordbruksareal skal drivast".

Driveplikten er en personlig og varig plikt som ikke er knyttet opp mot ervervet av en eiendom.

For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling vurdert i lys av produksjonsegenskapene. Dette innebærer at arealene som utgangspunkt må høstes og kultiveres årlig.

Eieren har en plikt til å drive eiendommens jordbruksareal så lenge vedkommende er eier.

Eieren kan imidlertid velge å oppfylle driveplikten ved bortleie. Følgende vilkår må da oppfylles:

-          Det må inngås skriftlig leiekontrakt

-          Leietiden kan ikke være kortere enn 10 år, og leiekontrakten kan ikke sies opp av eieren i leietiden

-          Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i drift

-          Leieavtalen må føre til en driftsmessige god løsning

-          Leieavtalen må sendes til kommunen som skal kontrollere at vilkårene for bortleie etter jordloven er oppfylt

Løpende skriftlige avtaler må fornyes ved avtaleutløp for nye 10 år. Landbrukskontoret har standard jordleiekontrakter til utdeling eller du kan åpne og laste ned fila nedenfor.

Kontakt

Ramdal Aud Dagmar
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 918 85 560