Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Klassifisering av jordbruksareal

Jordbruksareal er sterkt kulturpåvirka mark, med permanent vegetasjonsdekke (eng/beite) eller periodisk vegetasjonsdekke (åker). Det skilles mellom tre klasser:

  • Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedjup, og kan benyttes til åkervekster eller til eng, og som kan fornyes ved pløying.
  • Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er mulig.
  • Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 % av arealet skal være dekt av kulturgras eller beitetålende urter.

Klassifiseringa av jordbruksarealet ligger til grunn ved utmåling av produksjonstilskudd. Dersom det er areal på eiendommen som er feil klassifisert, er det viktig at du kontakter kommunen for å få rettet opp i dette.

Kontakt

Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157