Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Regionalt miljøtilskudd

Miljøprogrammene skal fremme særskilte miljømål i jordbruket: 
- redusere forurensning til vann og luft 
- ivareta kulturlandskap og kulturminner 
- tilrettelegge for friluftsliv 
- ivareta biologisk mangfold 

Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Statsforvalteren ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

 

Viktig om inntegning i kart RMP

Derom du søker på samme areal og ordninger som forrige år, kan du velge å importere tiltak fra 2021. Har du endringer må du fjerne i RMP kart dersom noe skal fjernes eller tegne inn/markere nye tiltak. Det er da svært viktig at dere tegner inn tiltakene under riktig ordning og at dere ber om hjelp dersom dere synes dette er vanskelig. Start derfor arbeidet med RMP-søknaden i god tid før fristen og ta kontakt med oss på landbrukskontoret om dere trenger hjelp. Vi hjelper gjerne! 

De vanligste ordningene å søke feil på – NB!

De vanligste ordningene det søkes feil på er beiteordningene:

  • §11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer. Dette er den mest omsøkte beiteordningen og den de fleste av dere som beiter ugjødsla, gammel kulturmark kan søke på. Her vet vi at det er mange arealer i tidligere Rissa kommune som kan søkes på!
  • §6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark. Gjelder setervoller med seterbebyggelse eller spor etter seterbebyggelse. Dersom det ikke er spor etter seterbebyggelse, skal arealet søkes under §11. Ordningen gjelder også øyer og holmer/veiløse områder.
  • §12 Skjøtsel av trua naturtyper . Omfatter beiting av naturbeitemark og hagemark og må ha verdien svært viktig (A-verdi), viktig (B-verdi) , moderat kvalitet, høy kvalitet eller svært høy kvalitet i Naturbase. Har den ikke denne verdien skal det søkes under §11. (Denne ordningen var tidligere under verdifulle jordbrukslandskap).

Les mer om de ulike ordningene i vedlagte veileder og spør om dere lurer på noe!

 

Fullstendig forskrift og retningslinjer blir lagt ut på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag hver vår slik at brukerne skal ha mulighet til å planlegge miljøtiltak som gir rett til tilskudd i god tid før våronna starter. Her legges det også ut lenke til elektronisk søknad. Forskrift og retningslinjer kan også fås på landbrukskontoret. 

Kontakt

Ramdal Aud Dagmar
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 918 85 560
Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595