Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap

SMIL er en forkortelse for "Spesielle miljøtiltak i jordbruket", tilskuddsordningen som samler miljøtiltaksordninger med temaene kulturlandskap, forurensing og planleggingsprosjekter.

Tilskuddene går til tiltak ut over det som forventes eller kreves ved vanlig landbruksdrift.

Det er kommunene som gjør vedtak om tilskudd, og hver kommune har også sine lokale prioriteringer og bestemmelser. Tilskuddsprosenten avhenger av hva slags tiltak det er snakk om, og kan variere noe fra kommune til kommune. Her kan du lese om de kommunale retningslinjene (DOCX, 243 kB) for prioritering av søknader.

Indre Fosen kommune får tildelt en ramme til SMIL-tiltak midt i februar hvert år. Søknadene behandles fortløpende der det er søkt på tiltak med høyeste prioritet. For søknader med lavere prioritet kan det forventes å få behandlet søknaden på seinsommer eller tidlig høst. Indre Fosen kommune vil prioritere høyest tiltak som stimulerer til aktiv drift og kommer aktive gårdbrukere til gode, i tillegg til at de gir en positiv miljøeffekt. Andre tiltak som prioriteres høyt er tiltak som ivaretar spesielle miljøverdier eller tiltak der hensynet til allmennheten er stort. Tiltak som i neste omgang kan gis drifts- og skjøtselstilskudd gjennom regionalt miljøprogram prioriteres høyt.

Det er to frister: 1. mai for søknader som kan forvente svar før sommerferien og en siste frist 15. august for årets saker.

Her blir det kort gjengitt tilskuddsnivåene til de ulike ordningene i Indre Fosen kommune:

 • Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, inntil 100 %
 • Tiltak for å bevare og fremme biologisk mangfold, inntil 70 %. For særskilte tiltak inntil 100 %.
 • Tiltak for restaurering og ivaretaking av gammel kulturmark, inntil 50 % av rydde- og gjerdekostnader.
 • Tiltak for å bevare kulturminner og kulturmiljøer, inntil 40 %.
 • Tiltak for å fremme tilgjengelighet/opplevelseskvalitet, inntil 50 %.
 • Tiltak for å ta vare på verneverdige bygninger, inntil 40 %. Inntil 50 % i spesielle tilfeller. Maks tilskudd 200.000,- kroner.
 • Hydrotekniske anlegg, inntil 60 %.
 • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak, inntil 40 %.
 • Investeringer i beitefelt, inntil 40 % for enkelttiltak og 50 % for fellestiltak.
 • Økologiske rensedammer og vegetasjonssoner, inntil 60 %.
 • Omlegging av åker til gras, inntil 40 %.
 • Miljøplantinger, inntil 40 % for enkelttiltak og 50 % for fellestiltak.
 • Bekjempelse av fremme arter, inntil 70 %.
 • Pollinerende insekter, inntil 50 %.
 • Tett dekke på gjødselkummer, inntil 50 %.

Ett foretak kan få innvilget maksimalt 300.000,- kroner i tilskudd årlig. Som hovedregel skal ett tiltak være fullført før det søkes om støtte til ett nytt.

I forskrifta kan du lese mer om SMIL-ordninga og går du inn på landbruksdirektoratet finner du lenke til elektronisk søknadsskjema.

Veiledning for utfylling i Agros finner du i den hjemmelagede kokeboka (DOCX, 16 kB) her.

Kontakt

Ramdal Aud Dagmar
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 918 85 560
Askjemshalten Odd Marvin
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 414 08 157
Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 913 98 595