Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Landbruksnytt juli 2019

Ansvarlig for utgivelsen av bladet: Indre Fosen kommune, Næringsavdelingen

Lest ned nyhetsbrev som PDF (PDF, 1024 kB)

 

Sykdomsavløsning

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke
kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Det blir bare gitt
tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Det er noen krav til størrelsen på bondens
næringsinntekt fra jordbruk- eller gartneri. I tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste
hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.
Ved sykdomsavløsning må bruker selv sende inn skjema til NAV (D-blankett). Da vil du få et skjema med
spørsmål om inntekt m.m. i innboksen (altinn) som du må svare på for å få utbetalt sykepenger etter dag 16.
Skjemaet må leveres inn dersom du skal ha rett på tilskudd til avløsning ved sykdom etter dag 16!
Minner også om at det er viktig at det på sykemeldinga står at du er sykmeldt som gårdbruker eller bonde
dersom man skal få tilskudd til avløsning ved sykdom. Sjekk at dette står under «Jeg er sykmeldt fra» når du
får sykmeldingen fra legen!
Dette er en ganske komplisert ordning som endres litt fra år til år, så ta gjerne kontakt med kommunen før du
søker dersom du har spørsmål. I Indre Fosen er det Hege H. Amundal (913 98 595) eller Marit Kvarmesbakk
(452 19 160) som kan veilede deg.

Revidering av gårdskartene

Ajourføring av gårdskartene for endring av arealtall skjer kontinuerlig. Det er
derfor viktig at dere gir beskjed til kommunen når endringer skjer, slik at vi
kan foreta godkjenning og oppmåling i sommerhalvåret. Kommunen har gitte
frister for å få med endringer i arealtall i ulike registre.
Det skal meldes i fra dersom det er endringer i følgende:
- fulldyrking/overflatedyrking er fullført og areal er klart for oppmåling
- gammel beitemark er restaurert, men står klassifisert som utmark
- skogsmark er omgjort til beite og har fått tydelig preg av innmarksbeitearter
- dersom jordbruksareal går ut av produksjon
- andre endringer mellom arealklassene

Vi på landbrukskontoret må ha beskjed om areal som skal endres så snart som mulig og innen 15.juli
for at dere skal være sikre på å få det med i søknaden i oktober.
Har du endringer i arealtall, ta kontakt med Odd-Marvin Askjemshalten slik at han kan komme på befaring
for å måle opp og klassifisere. Odd-Marvin kan nås på telefon 414 08 157 eller e-post
odd.marvin.askjemshalten@indrefosen.kommune.no.

Forvaltningskontroll

Indre Fosen kommune hadde i mars forvaltningskontroll hvor Fylkesmannen kontrollerte hvordan vi
behandler søknader om produksjonstilskudd, NMSK og bruk av skogfond. Kommunen fikk avvik på blant
annet produksjonstilskudd; det dreide seg om avkortinger på grunn av feilopplysninger, endringer til søkers
gunst og vurdering av driftsfellesskap. Dette fører til at vi har gjort noen endringer i rutinene for
produksjonstilskudd. Vi vil framover ha fokus på driftsfellesskap. Dersom dere fyller ut søknaden feil så er
vi pliktig til å vurdere avkorting – og i de fleste tilfeller skal det skje en avkorting. Vi kan heller ikke endre
noe på søknaden som bidrar til at dere får mer tilskudd enn dere har søkt på, med unntak av åpenbar
feilføring. Derfor er det viktig at dere tar kontakt med landbrukskontoret hvis dere får opp varselmeldinger
eller lurer på noe når dere søker!

Produksjonstilskudd

Søknadsomgang del 2 er i oktober, med telledato 1. oktober og
søknadsfrist 15. oktober.
Søk i god tid, så du unngår noen problemer like før fristen!
Foretaket ditt må drive «vanlig jordbruksproduksjon» for å
kunne få tilskudd. Tilskuddene skal bidra til et aktivt og
bærekraftig jordbruk. Driften din skal derfor holde god
agronomisk standard og være forsvarlig ut fra forholdene. Hva
som er vanlig jordbruksproduksjon kan variere med produksjonstype og hvor produksjonen befinner seg.
Veiledende minstekrav for å anse produksjonen som «vanlig jordbruksproduksjon» innen melkeproduksjon,
er minst halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis. Halvparten av en
gjennomsnittsavdrått gjelder også for melkegeit. I vurderingen av hva som anses som «vanlig
jordbruksproduksjon» innenfor saueproduksjon, vurderes blant annet slaktevekt på lam i forhold til det som
er vanlig for rasen. Ligger slaktevekten vesentlig under det som er normalt
for rasen, det vil si mindre enn 70 prosent av gjennomsnittet for den
aktuelle rasen, er det en indikasjon på at produksjonen ikke er «vanlig».
For arealtilskudd tar vurderingen utgangspunkt i om du har gjennomført
de aktiviteter som regnes som vanlige for produksjonen (herunder benytter
vanlige så mengder, vanlige jordarbeidingstiltak mv.) og normalt høster en
omsettelig avling. Se nærmere omtale av kravet om vanlig
jordbruksproduksjon i rundskriv 2018-30, s. 5-7.

Spredning og frist for husdyrgjødsel

Innen 1. september må spredning uten pløying være utført. Formålet er størst mulig gjødseleffekt i
vekstsesongen samt å forebygge avrenning. Det er lurt å få ut mest mulig etter 1. slåtten, og har du for mye
kan det være andre som har for lite! Hvis du allikevel har for mye igjen må du ta kontakt med
landbrukskontoret så fort du ser at fristen for spredning er vanskelig å overholde.


Landbruksplast

Enebakk bioprodukter har jobbet med å hente inn landbruksplast fra hele Fosen i vår. De vil hente
landbruksplast i Indre Fosen og starter i løpet av juli. Om du må ha hjelp til å bli kvitt plasten umiddelbart, så
ta kontakt direkte med Mads på mobil 913 88 480.
Det er viktig at:
Nett og landbruksplast legges hver for seg
Plastdunker, plastkjernerør samles for seg selv i gjødselsekker
Gjødselsekker buntes sammen eller pakkes i gjødselsekker
Grønt Punkt har laget en egen Landbruksbrosjyre

Beredskapsplan Bondelaget:

Bønder og Bondelaget hjelper hverandre når bønder blir utsatt for
ulykke, brann eller naturkatastrofer som uvær, flom og ras. Les mer om
beredskapsplanen til Sør-Trøndelag Bondelag her

Regionalmiljøtilskudd til jordbruket i Trøndelag 2019

De vanligste ordningene som er søkt på i Indre Fosen kommune er:
- For kulturlandskap
§ 4 Drift av bratt areal (må være over 15 dekar og gjelder for dyrket
areal som er åker eller slås)
§ 6 Beiting av verdifulle jordbrukslandskap på innmark (gjelder blant
annet setervoller med spor av bebyggelse)
§ 8 Slått av verdifulle jordbrukslandskap (gjelder blant annet
setervoller med spor av bebyggelse)
- For biologisk mangfold
§ 9 Slått av slåttemark og slåttemyr (gjelder slåttemarker med A- eller B-verdi)
§ 11 Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer (gjelder jordbruksareal som ikke er gjødsla, jordarbeida eller
sprøyta og som er prega av lang tids beite/slått og har planter som er karakteristisk for gammel kulturmark)
§ 12 Skjøtsel av trua naturtyper (gjelder naturbeitemark og hagemark med A- eller B-verdi)
- For kulturminner og kulturmiljøer
§ 16 Skjøtsel av automatisk freda kulturminner
- For avrenning til vann
§ 17 Ingen jordarbeiding om høsten (stubben skal stå til 1. mars)
§ 18 Grasdekte vannveier og grasstriper i åker (flerårig grasbelte i åpenåker)
§ 19 Gradekte kantsoner i åker (flerårig grasdekke mot kanten av vassdrag)
- Utslipp til luft
§ 21 Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (siste frist 10.
august)
§ 22 Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel (siste frist 10. august)
§ 23 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
Søknadsfrister

15. oktober for miljøtilskuddene, 1. november for tilskudd til drift av beitelag.

Lagring av rundballer

Norsk Landbruksrådgiving har laget et infoskriv om tips til lagring av rundballer:
Tips til lagring av rundballer:
Vet vi er seint ute, men det kan være noe å tenke på til 2. slåtten.
Ved vei
Store, tunge gjenstander som containere, tømmer, rundballer og lignende skal ikke
plasseres for nærme veien, da disse er farlige å kjøre på. Spekte rundballer om
vinteren er like harde å kjøre på som en stor stein. Statens Vegvesen ønsker at
grunneiere skal bidra til at store gjenstander plasseres utenfor sikkerhetssonen. Hvor
langt fra veien avhenger av fartsgrensa på veien. Statens vegvesen har laget en egen
brosjyre om lagring av rundballer langs veg.


Husk floghavrekontroll!

Etter forskrift om floghavre § 6 skal du som driftsansvarlig for en landbrukseiendom, sørge for årlig
floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. Ved kjennskap til eller mistanke om floghavre, skal
du straks melde fra til kommunen, jf. § 3. Meldingen skal følges av en planteprøve (se retningslinjer) og
registreringsskjema ved funn av floghavre som kommunen skal videresende til Kimen Såvarelaboratoriet AS
for diagnostisering.
Eier, når dette er en annen enn driftsansvarlig, kan også melde fra om mistenkelige planter. I slike tilfeller er
det avgjørende at det ved innsending av planteprøven opplyses om hvem som er driftsansvarlig. Dette fordi
det er den driftsansvarlige som i henhold til forskriften er pålagt plikt til å bekjempe floghavren mm.

Plikt til bekjempelse

Forskrift om floghavre § 7 stiller krav om at du som driftsansvarlig bekjemper floghavre på hele
eiendommen. På areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier, skal du holde
et 20 meter bredt belte helt fritt for frøbærende floghavreplanter. Også arealer som er utsatt for flom, skal du
holde frie for frøbærende floghavreplanter. Luket floghavre må du destruere slik at floghavren ikke kan
spres.


Bestemmelser om omsetning av produkter, rengjøring av maskiner mm. og transport

Forskrift om floghavre inneholder også andre bestemmelser som driftsansvarlige for landbrukseiendommer,
må følge. Vi viser i den forbindelse til forskrift om floghavre, § 8 om forbud mot og vilkår for blant annet
omsetning, § 9 om plikt til å rengjøre maskiner, utstyr, lagerrom, tørke, transportmidler og emballasje og §
10 om krav ved transport av produkter som kan inneholde floghavre.


Hjemløse katter

Mattilsynet får jevnlige henvendelser angående hjemløse katter. Oppdager du katter som lider, ta kontakt
med Mattilsynet, enten med «Varsle oss-knappen» på nettsida: https://www.mattilsynet.no/ eller ring tlf 22 40
00 00 og spør etter en veterinær ved avdeling Innherred/Fosen. Du kan lese mer om temaet her.

Informasjon ved tilsyn av Mattilsynet.

Mattilsynet har laget et skriv med informasjon om tilsyn. Her kan du lese om hvorfor de kommer på tilsyn,
hvordan inspeksjonen skal foregå, og hvilke rettigheter og plikter du har under og etter inspeksjonen.

Mosjonskrav

Alle storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i løpet av
sommerhalvåret. Les om regelverket på Mattilsynet sine sider: Mattilsynet.
Mattilsynet vil også i år ta flere uvarslede kontroller i kommunen for å sjekke
om mosjonskravet oppfylles. Minner om at det skal føres beitelogg.
Mosjonskravet gjelder alle dyr over 6 måneder, med unntak av okser.

Ny identifikator i landbruket

Mattilsynet har fått i oppdrag å utgreie og innføre en ny identifikator innen 01.01.2020. Den nye
identifikatoren vil fra samme tidspunkt erstatte dagens produsentnummer. Den nye identifikatoren skal hete
«ProudksjonsplassID» og blir tildelt plasser der husdyr holdes. Les mer på Mattilsynets sine nettsider.

Bygdeutviklingsmidler – Innovasjon Norge

Rammesituasjonen IBU-midler
Pr. 28. juni er det bevilget hele kr 94 mill i tilskudd til tradisjonelt landbruk og andre landbruksbaserte
næringer. Den totale potten er i år kr 105 mill. Det er fortsatt små og mellomstore melkebruk som utgjør
størsteparten av bevilgningene, men åpningen for flere prioriterte områder enn før (gjødsellager, kornanlegg,
ombygging av hønsefjøs og grisefjøs) har bidratt til større søkemengde enn tidligere. I august vil vi gjøre en
vurdering av de sakene som er til behandling eller kommer inn i løpet av sommeren. Det vil derfor ikke bli
bevilget mer tilskudd før i august. I høst vil det også bli mulighet til å benytte 10 % av neste års ramme (ca kr
8 mill), slik at vi kan behandle søknader selv etter at årets ordinære ramme er oppbrukt.


Tilskudd til gjødsellager

Det er mulig å søke om inntil kr 100 000 (max 20 % av kostnadsoverslag) i tilskudd til gjødsellager. Kravet
er minimum 10 mnd lagring eller fast toppdekke. Vi krever ikke driftsplan i disse søknadene, og det trenger
ikke å være godkjent ihht plan- og bygningsloven før søknaden kan behandles, dette må være i orden før
utbetaling. Nortura har en fin mal for utregning i excel, den finner du her!

Dette må være med i søknaden:

• Skattemelding og næringsoppgave
• Oversikt over eksisterende lagerkapasitet og spredeareal for husdyrgjødsel
• Beregning av lagerkapasitetsbehov (gjødsel, vaskevatn og regnvatn v. åpen kum)
• Tilbud/kostnadskalkyle over investeringen
• Kart som viser plassering av gjødsellager i forhold til spredeareal for husdyrgjødsel

Diverse kommentarer og påminninger:

- Brukte melkeroboter kan nå inngå i kostnadsoverslaget ved søknader om tilskudd og det har ikke lenger
betydning om det er innvilget tilskudd til roboten tidligere. Det er imidlertid en forutsetning at «roboten
gjennomgår overhaling og oppdatering fra leverandør eller verksted godkjent av leverandør».
- Husk at særvilkår skal være på plass før første utbetaling!
- Husk at alle tradisjonelle søknader skal følges av driftsplan. Unntatt er forenkla søknadsbehandling av
tilskudd til eksterne gjødsellager.
- Søknader til andre landbruksbaserte næringer skal ha kalkyler, nødvendige budsjett,
næringsoppgaver/skattemelding
- IN kan ikke finansiere prosjekt som er påbegynt. Prosjektet vurderes som påbegynt dersom det er inngått
forpliktende avtaler med entreprenør, uten forbehold om finansiering.

Seterbygda Leksvik, informasjon fra Leksvik Seterlag:

Hos oss kan du oppleve det meningsfylte samspillet mellom mennesker, dyr, natur og friluftsliv i
tradisjonsrike og kulturrike omgivelser. Setrene byr på et mangfold av dyr, aktiviteter, overnatting, servering,
historieformidling, arrangement og setervandring. Setrene ligger i en rik og variert natur med kort avstand fra
fjord til fjell og med allsidige muligheter for gåturer, jakt, fiske, sykkelturer og andre friluftsaktiviteter.
Sommerens åpningstider;
Rokhaugsetran 3. – 30. juni. Åpent for servering onsdager kl 16-21 og søndager kl 13-17.
Ellers etter avtale.
Mevassetran 1. juli – 4. august. Åpent for servering alle dager kl 12-17.
Tronstadsetran 8. – 15. juli. Åpent for servering ukedagene kl 12-17 og helga fra kl 13.
Almåsbakksetran 11. juli – 5. august. Åpent for servering fredager og lørdager kl 16-20
og søndager kl 13-17. Ellers etter avtale.
Sjekk gjerne hjemmesida www.seterbygda.no eller facebook.
LEKSVIK SETERLAG ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL SETERS I SOMMER

Kjøp og salg av kvote

Frist for innsending av salgspapirer er 01.08.2019. Planlegger du å selge eller kjøpe kvote må du være ute i
god tid! Husk at også banken tar ferie. For mer informasjon om kvoteordninga for melk, se
landbruksdirektoratet.no.

Drenering

Det gjenstår fremdeles ca 300 000 kr som Indre Fosen kan tildele i dreneringstilskudd. Har du behov for
drenering i løpet av vinteren/våren anbefaler vi at du søker før 1. oktober. Da skal du få søknaden din
behandlet før 2020. Husk at man skal søke før man begynner dreneringsarbeidet!

Dyrk Fosen

Prosjektet Dyrk Fosen vil etter sommeren komme med et nyhetsbrev som vil oppdatere dere på hva som
skjer i prosjektet. Det er bla. Jobbet godt med Matfestivalen og et felles Fosentelt, og det gjennomføres
vegvalgsrådgivning på melk- og storfekjøttbruk. Til vinteren blir det storfekjøttkurs og småfekurs, nok ett
eierskiftekurs kan også bli aktuelt, bær/grønnsaker/urtekurs kommer og det vil bli organisert en fagtur med
tema lokalmat. Det er fortsatt mulig å melde seg på vegvalgsrådgivning – ring Hege på 913 98 595 hvis
ønsker å bli med!


Dersom du er på Matfestivalen så kom gjerne innom Fosen-teltet – se etter Fosen-logoen.

Digitalisering av skogbruket!

Fra 01.01.2020 er det helt slutt å søke tilskudd på papir.
Alle søknader skal leveres via Altinn. Det vil bli sendt ut info og
instruksjon for hvordan dette skal foregå i løpet av høsten.
Kommunen vil ved oppmøte kunne stille publikums-pc til disposisjon for
innleggelse av søknad. Husk at du trenger Bank-id til innlogging.

Ny stor skogsatsing igangsatt i Trøndelag!

- Pådriverordningen på Fosen blir videreført!
Prosjektet heter «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i
en grønn framtid 2019-2021» og er et samarbeid mellom 7 skognettverk og
50 kommuner i Trøndelag, 3 kommuner i Møre og Romsdal, samt 1
kommune i Nordland. Totalt 19 skogpådrivere og vegplanleggere som
utgjør 9,25 årsverk
Lensa Fosen deltar i prosjektet med 0,5 årsverk og vil markere dette ved
å lodde ut en ryddesag blant skogeierne på Fosen!
Ta kontakt med skogpådriver Simon Larsen om du trenger hjelp/ har
spørsmål om skogen din.
Eksempler på hva du kan bruke for skogpådriveren til:
• Aktørnøytral veiledning
• Kartlegge skjøtselsbehov for skogen din
• Få bistand til å få iverksatt tiltak i skogen din
• Finne tilskudd som kan være gunstig for deg og din skog
• Bistand til å søke tilskudd
• Hjelpe deg å bli kjent med egen skog
• Innføring i hvordan bruke mottatt ressursoversikt/skogbruksplan
Obs!: Tjenesten er gratis for alle skogeiere på Fosen.

Ta kontakt på tlf.99479767 eller skog@fosen.net
Kort info om Lensa Fosen:
Regionalt nettverk for forvaltning av skog og utmark på Fosen.
Styringsgruppe består av skog/utmarksansvarlige i kommunene Indre
Fosen, Åfjord, Ørland/Bjugn, Roan og Osen.

Kriterier for å kunne vinne ryddesaga

-Utført/fått utført min. 5 dekar ungskogpleie på
eiendommen i løpet av 2019.
-Utført ungskogpleie må meldes inn til skogansvarlig i
kommunen innen 01.12.2019
Ryddesaga er sponset av B&B Åfjord/Husqvarna

Ferieavvikling

I Uke 29 og 30 er det ingen ansatte på landbrukskontoret.
Må du ha tak i noen så ring Tore i uke 29, og Hege i uke 30. Se PDF-versjon av nyhetsbrevet for å se hvem som er på jobb når.

Viktige datoer

Frist for spredning av husdyrgjødsel uten pløying 1. september
Søknadsfrist drenering 1. oktober
Søknadsfrist RMP 15. oktober
Søknadsfrist produksjonstilskudd del 2 15. oktober