Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mulig klimabetinget avlingssvikt?

Det har nå kommet noe regn i Trøndelag, men tørken vi har hatt kan føre til avlingssvikt, og jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt grunnet klima kan søke om erstatning. Svikt i produksjonen utover 30 prosent av gjennomsnittsproduksjonen per vekstgruppe, som skyldes værforhold kan gi rett til erstatning.

Hjelpeskjema (PDF, 189 kB)

Meld skade så raskt som mulig

Forskriften krever at du melder fra om den klimatiske skaden til kommunen «uten ugrunnet opphold». Det betyr at du må gi melding med en gang du blir klar over at du kan få svikt i produksjonen sammenlignet med et normalår. Du må melde fra til kommunen før innhøstingen er ferdig. Kommunen skal kunne kontrollere årsak til produksjonssvikten på et tidspunkt det er mulig å kontrollere. Ring Odd Marvin (414 08 157) eller Hege (913 98 595), eller meld ifra om muligavlingssvikt på e-post til hege.hopen.amundal@indrefosen.kommune.no

Krav om faglig forsvarlig drift og god agronomi

Det er bare produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold som kan gi rett til erstatning. Hele eller deler av erstatningen kan bli redusert dersom foretaket ikke har drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort det som en normalt kan forvente for å få avling. Det gis ikke erstatning for forhold som kan kontrolleres ved aktiv bruk av forebyggende tiltak. Skadeårsak skal begrunnes, og både søker og kommune skal vurdere om hele produksjonssvikten skyldes klima. Noter data for hva som er gjort underveis i kulturen.

Dokumentasjon av avling

KORN - I kornsøknaden ligger kornleveranser fra seks år før skadeåret inne. Tallene er hentet fra innrapporterte kornleveranser til kornmottakene. Om tallene stemmer trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for avlingsmengden tidligere år, kun for skadeåret. Stemmer ikke de preutfylte tallene, må du forklare og sannsynliggjøre/dokumentere hvorfor du har endret dem.

POTET, GRØNNSAKER, FRUKT, BÆR og GROVFÔR TIL SALG Avlingsmengden (i kilo) for gjennomsnittsårene kan dokumenteres med kopi av hovedbok fra regnskapet eller med sammenstillinger attestert fra regnskapskontoret eller revisor. Skadeårets avling dokumenteres med regnskapsbilag.

GROVFÔR MED HUSDYR; Avling i skadeåret sammenlignes mot fastsatt normavling for den enkelte kommune. Det er fulldyrka eng, overflatedyrka eng og andre grovfôrvekster som inngår i erstatningsordningen (ikke innmarksbeite og utmarksbeite. Skadeårets avling er fôropptaket ved beite og fôring (nullbeiting/direkteforing) fra dette arealet og oppmålt grovfôrlager. Foropptaket fastsettes ut fra antall dyr, fôrdager og fôrnormer, og en beite /fôr logg er fin dokumentasjon på fôropptak. Måling av grovfôr på lager i skadeåret må skje så raskt som mulig etter at alt grovfôr er høstet ved slått eller beiting, eller ved innsett av dyrene. Ved oppmålingen skal grovfôr som er solgt, legges til fôrlageret. Innkjøpt og overlagret grovfôr (må kunne dokumenteres / sannsynliggjøres), men skal ikke tas med i oppmålingen.

Søknadsfristen for avlingsskade er 31. oktober i skadeåret
Det kan søkes om erstatning elektronisk via Altinn på samme måte som for produksjonstilskudd. Elektroniske søknader har fordeler både for søker og forvaltning. Mange av de opplysningene søker må oppgi er forhåndsutfylt i den elektroniske søknaden. Søker kan når som helst etter å ha innsendt søknaden hente den frem igjen ved å benytte tildelt søknadsnummer, og følge saksbehandlingsprosessen.  

Mer om erstatning etter produksjonssvikt finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon

Fylkesmannen har lagt ut på hjemmesiden en artikkel angående kravet om melding til kommunen dersom en forventer produksjonssvikt grunnet klima eller manglende arbeidskraft til innhøsting:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Landbruk-og-reindrift/Nyheter-landbruk-og-mat/2020/06/erstatning-ved-produksjonssvikt-krever-melding-til-kommunen/

Har du ekstra fôr fra 2019 til overs som du ønsker å selge? Eller er du sikker på at du må kjøpe fôr til vintersesongen og kan tenke deg å kjøpe rundballer fra 2019 nå? Meld ifra til Odd Marvin Askjemshalten eller Hege Amundal i Indre Fosen kommune, så skal vi prøve å videreformidle.