Høring av reguleringsplan - Boliger Osaelva, gbnr. 161/76 og 161/93

Utvalg for Samfunnsutvikling og forvaltning har i møte 18.06.2024 vedtatt at forslag til detaljregulering av Boliger Osaelvbrua, gbnr. 161/76 og 161/93, planID 2023001, skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 

Høringsfrist er 16. august 2024

Reguleringsplan for Boliger Osaelvbrua, gbnr. 161/76 og 161/93, skal tilrettelegge for etablering av 16 boenheter, fordelt på to 2-etasjers bygg. Planområdet ligger langs fylkesveg 6362 vest for Oselvbrua, innerst i Sørfjorden. 

Saksframlegg med vedtak (PDF, 449 kB)

Se øvrige plandokumenter ved å trykke på denne lenken.

Har du merknader til saken så kan du bruke kommunens kontaktskjema, eller sende per post til: 

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Merk saken med referansenummer 23/2322.