Høring - Oppheving av 10 reguleringsplaner fra 1969-1983

Indre Fosen kommune, ved kommunedirektør, har besluttet å sende forslag til oppheving av reguleringsplaner ut på høring og offentlig ettersyn jf. pbl. §§ 12-8 og 12-10.

Indre Fosen kommune er i gang med et arbeid for å forbedre arealplanene våre, for å skape en forenklet og mer effektiv saksgang for innbyggerne. Derfor gjennomgår og vurderer vi gamle reguleringsplaner for å se om noen bør oppheves, slik at vi får et mer oppdatert grunnlag for planlegging og saksbehandling. Les mer om kommunens prosjekt med “planvask” ved å følge denne lenken. 

Kommunen har mange reguleringsplaner som skal planvaskes. Vi er i startfasen av denne prosessen, og har valgt å starte med de eldste reguleringsplanene først, alle vedtatt mellom 1969 og 1983.
Etter en vurdering av 10 reguleringsplaner, foreslår kommunen å oppheve følgende planer:

  • 162419702020 – Årnsetområdet
  • 162419742030 – Kvithyll
  • 162419832030 - Kvithyll, endring (Hoem)
  • 17181975001 - Hesthåggån boligfelt
  • 17181975003 - Vanvikan sentrum
  • 17181976001 – Kalvtrøa
  • 17181979001 - Seter boligfelt
  • 162419811020 - Grønningsmarka
  • 162419813011 - Hasselvika boligfelt, del 1
  • 162419813012 - Hasselvika boligfelt, del 2 

I dette dokumentet gis det informasjon om konsekvens av oppheving, hvilken plan som vil gjelde ved oppheving, og eventuelle endringer som kommunen vil foreslå å ta med til ny KPA.

Vurdering og lenker til de ulike planene som er sendt på høring kan leses her.

Høringsfrist

Frist for innspill er 16. august 2024.

For å gi innspill, kan kommunens kontaktskjema benyttes: https://indrefosen.onacos.no/ekstern/skjema/IFK313/

Du kan også kontakte oss per post til: 
Indre Fosen kommune 
Postboks 23
7101 RISSA