Oppheving av disposisjonsplaner

Hva er en disposisjonsplan?

En disposisjonsplan er en eldre reguleringsplan som er vedtatt etter plan- og bygningslova av 1965. En disposisjonsplan er å betrakte som en forenklet reguleringsplan, en veiledende plan som f.eks. viser arealbruk og plassering av hytter og vei. Disse gamle arealplanene anses å ha «gått ut på dato» i både form og innhold. 

Disposisjonsplaner som ønskes opphevet

Kommunen ønsker å oppheve 6 disposisjonsplaner, der alle er eldre enn 40 år. Fem er fra tidligere Leksvik kommune og én fra tidligere Verran kommune. Disposisjonsplaner er en utgått plantype, og slike planer kan ikke gjennomføres etter gjeldene plan- og bygningslov. Lovlig oppsatt bebyggelse innenfor planområdene kan likevel videreføres. Planene er i stor grad innarbeidet i gjeldende kommuneplan og bebygde tomter vil bli ivaretatt ved revidering av denne.

De 6 disposisjonsplanene er:

  • Lysvatnene, planID 17181964001
  • Innerlangen hyttefelt, planID 17181975002
  • Kråkmo nedre hyttefelt, planID 17181978001
  • Blankheia hyttefelt, planID 17181980001
  • Vestre Gåsvatn hyttefelt, planID 17181981002
  • Ørsjødalen vestre, planID 17241981002
     

Formål i overordnet arealplan

For Indre Fosen kommune er det fortsatt kommuneplanens arealdel fra de gamle kommunene som gjelder. Arealene i disposisjonsplanene fra tidligere Leksvik kommune er avsatt som fritidsbebyggelse i gjeldene kommuneplan. Arealet i disposisjonsplan fra Verran kommune er avsatt som LNF med bestemmelser om lokalisering av hyttetomter/angitt plassering i kart i kommuneplanen. Ved opphevelse av disposisjonsplanene, er det kommuneplanens arealdel som vil være gjeldende plan. 

Planprosess

Indre Fosen kommune behandler oppheving av disse 6 planene etter forenklet behandling,
pbl. § 12-14 andre og tredje ledd, for å påse et minimum av høring og medvirkning i prosessen. Varsel om opphevelse forelegges Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune til uttalelse, samt alle som står oppført som eier/fester av eiendom innenfor de 6 ulike planområdene hvor disposisjonsplanene foreslås opphevet.

Høringsbrev ble sendt ut 15. mai 2024, med frist for innspill 7. juni 2024. Om det ikke kommer motforestillinger, vil politisk sak om opphevelse av disposisjonsplanene bli forelagt Utvalg for samfunnsutvikling og forvaltning den 18. juni 2024. 

Saken kan følges på kommunens postliste, sak 24/3241 (lenke kommer).

Har du spørsmål? 

Har du spørsmål til dette arbeidet kan du sende en e-post til rita.rosvoldaune@indrefosen.kommune.no