Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Startlån og tilskudd til bolig

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Les mer om kriteriene for startlån og tilskudd på Husbankens sider.

 

Startlån

Personer som er økonomisk ute av stand til å kjøpe egen bolig over en litt lengre periode, og som ikke (helt eller delvis) får finansiering gjennom ordinær bank. Startlån og tilskudd gis ikke utover verdien på boligen. Barnefamilier prioriteres, og lån gis fortrinnsvis til personer som er bosatt i Indre Fosen eller som har nær familie eller jobb i kommunen. Indre Fosen kommune får hvert år kun en begrenset pott med midler til Startlån, og må prioritere innenfor rammene av disse.

Krav til deg som søker om startlån

  • Indre Fosen kommune krever dokumentasjon fra minimum to banker på at du ikke får tilstrekkelig finansiering der.
  • Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet.
  • Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du kan søke om startlån til:

  • etablering i ny bolig
  • for å sikre muligheten til å bli boende i egen bolig (typisk refinansiering)

Du sender søknad om startlån og/eller tilskudd elektronisk via Husbanken her: https://www.husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/ .  Ta gjerne kontakt med kommunen for hjelp og veiledning.

 

Tilskudd

Ordningen med tilskudd fra Indre Fosen kommune er økonomisk behovsprøvd. Vi setter opp et budsjett for deg etter Husbankens mal. Hvis du kommer ut med overskudd der til å kunne betale selv eller skaffe annen finansiering, er tilskudd ikke en mulighet for deg. Også for tilskudd får Indre Fosen kommune kun en begrenset pott, og må prioritere strengt innenfor rammene av disse.

Du kan søke om tilskudd til:

  • tilpasning ved nedsatt funksjonsevne - familier med barn som har behov prioriteres høyest. Deretter vurderer vi fortløpende behovet og den økonomisk situasjonen, og til sist prioriterer vi husstander som ønsker å tilrettelegge for fremtidig behov. Det gis ikke tilskudd til tilpasninger som er påbegynt, da det er et vilkår at tilpasningen skjer ut ifra en tverrfaglig vurdering i Indre Fosen kommune.
  • etablering i egen bolig -  dette er en veldig snever mulighet
  • refinansiering av gjeld - hvis det er en reell fare for at du mister boligen din

Du sender søknad om startlån og/eller tilskudd elektronisk via Husbanken her: https://www.husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/ .  Ta gjerne kontakt med kommunen for hjelp og veiledning.

Pris for tjenesten

Veiledningen fra kommunen er gratis.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Kontakt

Sentralbord og servicetorg
Telefon 74 85 51 00