Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Opprydding i spredt avløp på Fosen

God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet slik at vi unngår forurensning og spredning av sykdom.

Tiltaksplan for spredt avløp på Fosen 2021-2027

Ny forskrift for spredt avløp er vedtatt – hvilke regler gjelder nå?

Nå begynner oppryddingen i spredt avløp på Fosen

Kommunene arbeider for tiden med kartlegging av private avløpsanlegg for å undersøke om disse tilfredsstiller dagens rensekrav eller om det er behov for oppgradering. Bakgrunnen for dette er EUs vannrammedirektiv som har et mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Kommunene er gjennom nasjonale føringer pålagt å følge opp dette ved blant annet å sørge for at forurensningsbelastningen fra spredt avløp reduseres.

Kommunene er inndelt i tre tiltakssoner for oppfølging av spredt avløp. I første omgang kartlegger kommunene avløpsanlegg i tiltakssone 1, det vil si anlegg med utslipp til vannforekomster med drikkevannsinteresser, brukerinteresser eller fare for høyt innhold av næringsstoffer/forurensning.

Kartleggingen skjer ved utsending av brev med spørreskjema til alle eiendommer innenfor tiltakssonen. Dersom du mottar et slikt brev må du svare så godt som mulig på spørreskjemaet. I noen tilfeller vil kommunen gjennomføre befaring for å kartlegge avløpsanlegg.

Etter at kartleggingen er gjennomført vil eiendommer med renseanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav kunne få et pålegg om oppgradering av renseanlegget eller tilknytning til kommunalt nett. Dersom dette blir aktuelt, vil du motta mer informasjon fra kommunen.

Hva er spredt avløp?

Alle boliger, fritidsboliger eller andre bygninger med innlagt vann må tilknyttes et anlegg for håndtering av sanitært avløpsvann (kloakk) eller gråvann dersom bygningen ikke har toalett. Der bebyggelsen er spredt og det ikke er planer om å bygge ut kommunalt avløpsnett, må avløpet håndteres lokalt. Med lokal håndtering menes rensing (privat renseanlegg) og utslipp til lokal resipient (bekk, sjø eller annet). Disse avløpsanleggene omtales som spredt avløp.

Det er registrert ca. 7 400 private avløpsanlegg på Fosen som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i dag. Svært mange av utslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp.

Samarbeid mellom Fosenkommunene

EUs rammedirektiv for vann er tatt inn i norsk rett gjennom vannforskriften. Vannforskriften setter forpliktende mål for miljøtilstanden i alt vann og gir føringer for utarbeidelsen av regionale vannforvaltningsplaner.

Landet er inndelt i ti vannregioner, og disse er igjen inndelt i vannområder. Kommunene på Fosen inngår i vannregion Trøndelag og Nordre Fosen vannområde. Vannområdet er organisert med en politisk styringsgruppe med representanter fra hver av kommunene, samt en prosjektgruppe med representanter fra kommunenes administrasjon.

Det er utarbeidet en regional vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag som kommunene skal legge til grunn for sin planlegging. Som forurensningsmyndighet må kommunene overvåke miljøtilstanden i vassdrag og sjø, og om nødvendig iverksette miljøtiltak innenfor eget myndighets- og virksomhetsområde.

Opprydding i spredt avløp

God kontroll av avløp sikrer godt drikkevann og god vannkvalitet slik at vi unngår forurensning og spredning av sykdom. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 i forurensningsforskriften og har dermed plikt til å håndheve det regelverket som gjelder for slike avløpsanlegg, og å forebygge og gjøre tiltak mot forurensning.

Dette innebærer blant annet at kommunen må

  • drive kontroll og tilsyn med avløpsanleggene
  • ha oversikt over anleggene, deres tilstand og hvilke tillatelser om er gitt
  • stille kompetansekrav til de som skal planlegge og bygge avløpsanlegg
  • gi tillatelse til utslipp av avløpsvann etter kravene i kapittel 12 i forurensningsforskriften

Kontakt

Tormod Vik Brede, tlf. 920 12 418

Vannkoordinator