Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. 

Alle prisene nedenfor er inkludert mva. 

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en

a) fastdel

og en

b) forbruksdel

a) Den faste delen

Denne delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Denne delen er lik for alle husstander. 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2023

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2023
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Boliger og leiligheter 4 455 3 059
Hytter og fritidsboliger 4 455 3 059
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 4 455 3 059
Servicebygg campingplasser/småbåthavner 4 455 3 059
Vannpost campingplasser/småbåthavner 4 455 0
Vannpost fritidseiendommer 2 227 0
Midlertidig anleggsbrakker 4 455 3 059
Storforbruker av vann /vannforbruk over 200 m3 pr. år) +salg av vann til private vannverk 8 910

b) Forbruksdelen

Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023

Vann og avløp: forbruksgebyr 2023
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
37,50 kr 19 kr

Har du vannmåler? Slik regnes gebyret ut:

Vann: Enhetspris for vann (kr) x målt forbruk (m3 )

Avløp: Enhetspris for avløp (kr) x målt forbruk (m3 )

Du må også betale leie for vannmåler (se priser i nedtrekkslista nederst).

Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale for vann.

Forbruksgebyret er basert på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per kubikkmeter (m3). Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Har du ikke vannmåler? Slik regnes forbruket ut:

Vann: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,50

Avløp: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,0

Slik regnes gebyret ut når du ikke har vannmåler:

Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Obs! På grunn av en begrensning i fakturaprogrammet, vil beregningen av vanngebyret se annerledes ut på regningen din. Her er omregningsfaktoren 1,5 lagt til enhetsprisen istedenfor arealet. Summen blir den samme.

Bestill vannmåler

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

Flere vann-priser

Vannmålerleie

Årlig vannmålerleie 2023

Årlig vannmålerleie 2023
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 608 kr
26 til 50 mm 661 kr
51 med mer og større (flensemålere) 1820 kr
Spesielle målere (kombimålere) 2487 kr
Bestill vannmåler her
Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og type etter følgende modell:

Bestill vannmåler

Engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- eller avløpsledningsnett

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann-, avløpsnett og kommunalt overvannsnett 2023

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann-, avløpsnett og kommunalt overvannsnett 2023
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp Engangsgebyr overvann
Bolig og leilighet 33 569 kr 27 273 kr 13 636 kr
Hytte og fritidsboliger 33 569 kr 27 273 kr 13 636 kr
Næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg 33 569 kr 27 273 kr 13 636 kr
Tilleggsgebyr ved utvidelse av eksisterende bolig ved ny leilighet eller hybel leilighet 16 784 kr 13 636 kr 6 818 kr
Tilleggsgebyr ved utvidelse av annen avgiftspliktig bebyggelse dersom utvidelsen er mer enn 30 m2 16 784 kr 13 636 kr 6 818 kr
Vannpost på fritidseiendom 33 569 kr
Campingsplasser/småbåthavner 33 569 kr
Du må betale et engangsgebyr hvis du skal koble en bygning til kommunens vann- eller avløpsnett. Du betaler gebyr per selvstendige enhet. En selvstendig enhet er et gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering/fradeling etter ferdigstillelse, vil tilknytningsavgift bli belastet den enkelte enhet.

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg, skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet. Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet: - Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnent har slamavskiller. Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn) kr 116,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 79,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon.

(2023)

 

 

Gebyr for levering av vann fra tankvogn

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2023

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2023
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1 371 kr
Utkjøring av vann per time, per bil 1 476 kr
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 953 kr

 

Øvrige vanngebyrer

Øvrige vanngebyrer 2023

Øvrige vanngebyrer 2023
Tjeneste Pris .
Kontrollgebyr på installerte vannmålere 1 476 kr
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 4 325 kr 2 970 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet