Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser

Hvis du har kommunalt vann og avløp, betaler du for tjenesten via kommunale avgifter. 

Slik regnes vanngebyret ut:

Gebyret for vann og avløp, består av en

a) fastdel

og en

b) forbruksdel

a) Den faste delen

Denne delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester. Denne delen er lik for alle husstander. 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr 2021
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 2 473 (+ 25% mva) 2 061 kr (+ 25% mva)
Boliger og leiligheter 2 473 kr (+ 25% mva) 2 061 kr (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 2 473 kr (+ 25% mva) 2 061 kr (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift, 25%

 

b) Forbruksdelen

Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.

Vann og avløp: forbruksgebyr 2021
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
22 kroner (+ 25% mva) 11 kroner (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Har du vannmåler? Slik regnes gebyret ut:

Vann: Enhetspris for vann (kr) x målt forbruk (m3 )

Avløp: Enhetspris for avløp (kr) x målt forbruk (m3 )

Du må også betale leie for vannmåler (se priser i nedtrekkslista nederst).

Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale for vann.

Forbruksgebyret er basert på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris per kubikkmeter (m3). Avløpsmengden regnes lik vannmengden. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Har du ikke vannmåler? Slik regnes forbruket ut:

Vann: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,50

Avløp: Stipulert forbruk = Boligen/bygningens bruksareal BRA (m2) x 1,0

Slik regnes gebyret ut når du ikke har vannmåler:

Vann: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Avløp: Enhetspris (kr/m3) x stipulert forbruk (m3)

Obs! På grunn av en begrensning i fakturaprogrammet, vil beregningen av vanngebyret se annerledes ut på regningen din. Her er omregningsfaktoren 1,5 lagt til enhetsprisen istedenfor arealet. Summen blir den samme.

Bestill vannmåler

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

Flere vann-priser

Vannmålerleie
Vannmåleren er kommunens eiendom, og du som er abonnent betaler et årlig gebyr for leie av vannmåleren. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens tørrelse og type etter følgende modell:
Årlig vannmålerleie 2021
Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr (+ 25% mva)
26 til 50 mm 423 kr (+ 25% mva)
51 med mer og større (flensemålere) 1 297 kr (+ 25% mva)
Spesielle målere (kombimålere) 1 800 kr (+ 25% mva)
Bestill vannmåler her
mva = merverdiavgift

Bestill vannmåler

Engangsgebyr for tilknytning til offentlige vann- eller avløpsledningsnett
2021: Økes for å få VAR-området til å bli selvfinansierende. Med enhet mener vi gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering eller fradeling i etterkant av en tilknytning, vil kommunen belaste hver enkelt enhet.
Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledningnett 2021
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Bolig og leilighet 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
Hytte og fritidsboliger 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
Næringsbygg, driftsbygning, offentlige bygg 26 073 (+ 25% mva) 21 183 (+ 25% mva)
mva= merverdiavgift

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket
Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 (+25% mva=16,25) kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Vann og avløp: Forbruk for driftsbygninger i landbruket
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

Du som er eier eller fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr ut ifra prisene som gjelder for næringsvirksomhet.

Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet: Kommunen dekker utgiftene for tømming der abonnenten har slamavskiller. Påslag på gebyr for tømming av kloakkslam (tilsyn)  kr 110,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 50,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon

 

 

Gebyr for levering av vann fra tankvogn
Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn 2021
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1 034 kroner (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per bil 1 113 kr (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 719 kr (+25% mva)
mva= merverdiavgift, 25 prosent

 

Øvrige vanngebyrer
Øvrige vanngebyrer 2021
Tjeneste Pris .
Avlesningsgebyr-/kontrollgebyr kr (per avlesning og avlest måler) 350 kr
Vann Avløp
Gebyr for midlertidig tilknytning* (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) 1 744 kr 1 181 kr
*Midlertidig tilknytning tillates for en periode inntil 1 år. I tillegg må du legge til abonnementsgebyr for kategori næringsvirksomhet