Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og prosjekt

Her finner du informasjon om: 

  • Kommuneplan (arealdel og samfunnsdel)
  • Økonomi- og handlingsplan
  • Sektor- og temaplaner
  • Orientering, høring og kunngjøring
  • Reguleringsplaner
  • Aktuelle prosjekt

Orientering, høring og kunngjøring av aktuelle planer

Tidligere høringer og kunngjøringer

 

Gapahuk på Rotaheia - Klikk for stort bilde Mildrid Fjellvikås

Indre Fosen arbeider med kommunens første kommuneplan

Indre Fosen fortsetter arbeidet med den nye kommuneplanen, som vil bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen vedtas først, og arealdelen vil bygge på denne. . Du kan lese mer om dette arbeidet under overordnede planer. 


 


 

Gjeldende planer

Overordnede planer

Kommuneplan - hva er det?

En kommuneplan er styrende for all planlegging i kommunen, slik som temaplaner og økonomisk handlingsplan. Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Indre Fosen fortsetter arbeidet med den nye kommuneplanen, som vil bestå av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen vedtas først, og arealdelen vil bygge på denne. 

Den nye kommuneplanen er den første som blir vedtatt etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa kommuner og vil dermed være Indre Fosens første kommuneplan.

Samfunnsdelen setter langsiktige mål for kommunens utvikling. Den definerer hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere, og beskriver hvordan kommunen skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene på best mulig måte. Planen skal bidra til å skape forutsigbarhet og en helhetlig tenking i all lokal forvaltning.

Arealdelen følger opp mål og strategier i samfunnsdelen gjennom disponering av kommunens arealer. Den viser hvor framtidig utbygging i kommunen skal skje og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur og friluftsområder. I bestemmelsene til arealdelen kan det settes regler for hvordan viktige hensyn og forhold skal følges opp i videre planlegging. Arbeidet med å lage ny arealdel til kommuneplanen startet allerede i 2019, og medvirkningsprosessen vil pågå frem til samfunnsdelen er vedtatt.

Kommuneplanens samfunnsdel

Indre Fosen kommune jobber med ny samfunnsdel. Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av formannskapet 28. oktober 2021. Les mer om arbeidet: 

Kommuneplanens samfunnsdel

Leksvik kommune og Rissa kommune hadde nylige vedtatte samfunnsplaner da vi ble sammenslått i 2018. Planene er relativt like, og gjelder fram til en ny samfunnsplan blir vedtatt.

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen. For Indre Fosen kommune gjelder arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner fram til ny arealplan for Indre Fosen kommune vedtas. Les mer om arbeidet her.

Finn arealplan: http://www.seplan.no/

Planstrategi

Planstrategien for Indre Fosen kommune skal vies behovene for å gjennomføre nye planer, utbedre samfunnets klimatilstand og fremme befolkningens helse. 

Økonomi- og handlingsplan

Kommunens økonomi- og handlingsplan gjelder for en periode på ett-fire år, inneholder overordnede mål for hver sektor, samt økonomiske tiltak og rammebetingelser. 

Budsjett 2022 Økonomi- og handlingsplan 2023 – 2025 (PDF, 765 kB)

Kommunedelplan Vanvikan

Vedtatt juni 2019. Kommunedelplan Vanvikan foreslår grep som skal sikre et godt lokalsamfunn og videreutvikle stedet.

Sentrumsplan Rissa, reguleringsplan videregående skole Vanvikan - se reguleringsplaner lenger ned på siden. 

Sektor- og temaplaner

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan, del 1 (PDF, 3 MB)

Helse- og omsorgsplan, del 2 (PDF, 2 MB)

Kulturplan 2020-2032

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune

Landbruksplanen

Landbruksplan 2020-2023 (PDF, 2 MB) er en fagplan, del av kommunens plansystem og følger kommunestyreperioden. 

Boligpolitisk plan

Boligpolitisk plan 2018-2026 (PDF, 3 MB) bygger på rammer fra prosjektskissen og føringer fra kommuneplanens samfunnsdeler i tidligere Leksvik og Rissa kommuner.

Uteromsveileder

Uteromsveilederen (PDF, 9 MB)skal sikre kvalitet og helhetlig utvikling av uterommene samt å gjøre overgangen fra plan til gjennomføring av tiltak enklere. Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Elementer fra veilederen kan også brukes for tiltak andre steder i kommunen. Uteromsveilederen konkretiserer bestemmelser og mål satt i overordna planer, slik at utvikling av uterommene blir styrt, og best mulig ivaretatt.

Beredskapsplan

Den offentlige versjonen av beredskapsplanen (PDF, 2 MB). Deler av planen er kun beregnet for internt bruk i kommunens beredskapsarbeid og unntas offentlighet

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Beredskapsplan veiarbeid Sund-Bradden fv 717, samt Rissa-Hasselvika 2021 (PDF, 3 MB)

Arbeidsgiverpolitikk

Hensikten med arbeidsgiverpolitisk plan  (PDF, 477 kB)er at politikere, ledere og tillitsvalgte skal kjenne til de overordnede rammene som gjelder for medarbeiderne.

Næringskraft og bolyst

Næringskraft og bolyst 2021-2023 var opprinnelig tenkt som 2-årig satsing. Etter en grundig vurdering er en kommet til at handlingsprogrammet bør følge kommunestyreperioden til 2023.

Kommunalteknisk VA-norm

Kommunalteknisk VA-norm (PDF, 2 MB)
Vedlegg til VA-norm (PDF, 14 MB)

VA normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes.

Avløp og vannmiljø

Hovedplan avløp og vannmiljø (PDF, 9 MB)

Se alle vedleggene til planen i kommunestyresak 21/21

Hovedplan for avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens arbeid med avløp. Planen har status som en kommunedelplan. Planen skal være et styringsverktøy som skal sørge for at kommunen har en langsiktig, systematisk og kostnadseffektiv drift av kommunale avløpssystemer.

Folkehelsearbeid

Arbeidet med folkehelse forutsetter tre ting: Den faktiske helsetilstanden til innbyggerne, kunnskap om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen og om samfunnets helhetlige innsats for å fremme helse.

Trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032 (PDF, 2 MB) er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen er koblet sammen og oppdatert med utgangspunkt i trafikksikkerhetsplanene til tidligere Leksvik og Rissa kommuner. 

Matstrategi

Indre Fosen kommunes matstrategi  (PDF, 920 kB)har bakgrunn i prosjektet RissaMat 2014 – 2018, med mål om å fremme bevisst bruk av råvarer og mat for å bedre helsen i befolkningen.

Miljøstrategi

Miljøstrategi (PDF, 493 kB) for kultur og idrett i Indre Fosen. 

Eierstrategi kommunale bygg

Målet med eierstrategi kommunale bygg (PDF, 596 kB) er å sikre en effektiv bruk og framtidsrettet drift av kommunal bygningsmasse.

Overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO (PDF, 362 kB): Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuell skolefritidsordning.

Veteranplan for Fosen

Se Ørland kommune for info

 

Private reguleringsplaner: prosess og behandling

Hvis du ikke finner planen du leter etter, kan du forsøke å søke opp saken i Innsyn. 

Aktuelle prosjekt

Næringskraft og bolyst

Åsly aktivitetsgrend
 

Kontakt

Kontakt planavdelingen

Kontakt politikerne i arealutvalget

Kontaktskjema

Kontakt

Sentralbord
Mobil 74 85 51 00