Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Plan og prosjekt

Høringer og kunngjøringer

Når en reguleringsplan er behandlet for første gang sendes den ut på høring. Dette betyr at berørte og andre interesserte kan sende inn merknad til planforslaget.

Når kommunen gjør det offentlig kjent at vi for eksempel har startet arbeidet med en ny plan eller vedtatt en plan, kaller vi det en kunngjøring.

Aktuelle planer: høringer og kunngjøringer

Tidligere høringer og kunngjøringer

 

Gjeldende planer

Overordnede planer

Planstrategi

Planstrategien for Indre Fosen kommune skal vies behovene for å gjennomføre nye planer, utbedre samfunnets klimatilstand og fremme befolkningens helse. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Indre Fosen kommune jobber med ny samfunnsdel i 2021. Arbeidet med ny samfunnsdel kan du følge her

Leksvik kommune og Rissa kommune hadde nylige vedtatte samfunnsplaner da vi ble sammenslått i 2018. Planene er relativt like, og gjelder fram til en ny samfunnsplan blir vedtatt.

Økonomi- og handlingsplan

Kommunens økonomi- og handlingsplan gjelder for en periode på ett-fire år, inneholder overordnede mål for hver sektor, samt økonomiske tiltak og rammebetingelser. 

Budsjett 2022 Økonomi- og handlingsplan 2023 – 2025 (PDF, 765 kB)

Kommuneplanens arealdel (arealplanen)

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk for hele kommunen. For Indre Fosen kommune gjelder arealplanene som er vedtatt i tidligere Rissa og Leksvik kommuner fram til ny arealplan for Indre Fosen kommune vedtas. 

Kommunedelplan Vanvikan

Vedtatt juni 2019. Kommunedelplan Vanvikan foreslår grep som skal sikre et godt lokalsamfunn og videreutvikle stedet.

Sentrumsplan Rissa, reguleringsplan videregående skole Vanvikan - se reguleringsplaner lengre ned på siden. 

Sektor- og temaplaner

Helse- og omsorgsplan

Helse- og omsorgsplan, del 1 (PDF, 3 MB)

Helse- og omsorgsplan, del 2 (PDF, 2 MB)

Kulturplan 2020-2032

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune

Landbruksplanen

Landbruksplan 2020-2023 (PDF, 2 MB) er en fagplan, del av kommunens plansystem og følger kommunestyreperioden. 

Boligpolitisk plan

Boligpolitisk plan 2018-2026 (PDF, 3 MB) bygger på rammer fra prosjektskissen og føringer fra kommuneplanens samfunnsdeler i tidligere Leksvik og Rissa kommuner.

Uteromsveileder

Uteromsveilederen (PDF, 9 MB)skal sikre kvalitet og helhetlig utvikling av uterommene samt å gjøre overgangen fra plan til gjennomføring av tiltak enklere. Uteromsveilederen presenterer overordnede løsningsprinsipper for uterom i kommunens største tettsteder. Elementer fra veilederen kan også brukes for tiltak andre steder i kommunen. Uteromsveilederen konkretiserer bestemmelser og mål satt i overordna planer, slik at utvikling av uterommene blir styrt, og best mulig ivaretatt.

Beredskapsplan

Den offentlige versjonen av beredskapsplanen (PDF, 854 kB). Deler av planen er kun beregnet for internt bruk i kommunens beredskapsarbeid og unntas offentlighet

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Beredskapsplan veiarbeid Sund-Bradden fv 717, samt Rissa-Hasselvika 2021 (PDF, 3 MB)

Arbeidsgiverpolitikk

Hensikten med arbeidsgiverpolitisk plan  (PDF, 477 kB)er at politikere, ledere og tillitsvalgte skal kjenne til de overordnede rammene som gjelder for medarbeiderne.

Næringskraft og bolyst

Næringskraft og bolyst 2021-2023 var opprinnelig tenkt som 2-årig satsing. Etter en grundig vurdering er en kommet til at handlingsprogrammet bør følge kommunestyreperioden til 2023.

Kommunalteknisk VA-norm

Kommunalteknisk VA-norm (PDF, 2 MB)

VA normen representerer forhåndsgodkjente løsninger på hvordan de kommunaltekniske anleggene skal utformes.

Avløp og vannmiljø

Hovedplan avløp og vannmiljø (PDF, 9 MB)

Se alle vedleggene til planen i kommunestyresak 21/21

Hovedplan for avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens arbeid med avløp. Planen har status som en kommunedelplan. Planen skal være et styringsverktøy som skal sørge for at kommunen har en langsiktig, systematisk og kostnadseffektiv drift av kommunale avløpssystemer.

Folkehelsearbeid

Arbeidet med folkehelse forutsetter tre ting: Den faktiske helsetilstanden til innbyggerne, kunnskap om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen og om samfunnets helhetlige innsats for å fremme helse.

Trafikksikkerhet

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2020-2032 (PDF, 2 MB) er en plan for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Planen er koblet sammen og oppdatert med utgangspunkt i trafikksikkerhetsplanene til tidligere Leksvik og Rissa kommuner. 

Matstrategi

Indre Fosen kommunes matstrategi  (PDF, 920 kB)har bakgrunn i prosjektet RissaMat 2014 – 2018, med mål om å fremme bevisst bruk av råvarer og mat for å bedre helsen i befolkningen.

Eierstrategi kommunale bygg

Målet med eierstrategi kommunale bygg (PDF, 596 kB) er å sikre en effektiv bruk og framtidsrettet drift av kommunal bygningsmasse.

Overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO (PDF, 362 kB): Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuell skolefritidsordning.

Veteranplan for Fosen

Se Ørland kommune for info

Private reguleringsplaner: prosess og behandling

 

Hvis du ikke finner planen du leter etter, kan du forsøke å søke opp saken i Innsyn. 

Aktuelle prosjekt

Næringskraft og bolyst

Åsly aktivitetsgrend

 

Kontakt

Kontakt planavdelingen

Kontakt politikerne i arealutvalget

Kontaktskjema

Kontakt

Sentralbord
E-post