Bedre tverrfaglig samhandling

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Indre Fosen. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

BTI-modellen

Samarbeid mellom tjenestene

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med modellen er å kvalitetssikre en helhetlig og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. Modellen gir en oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tjenester både på lokalt, regionalt og statlig nivå.  

Modellen består av 4 nivåer. Nivå 0 omhandler avklaring av bekymring, nivå 1 beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste, nivå 2 og 3 beskriver tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Brikken som binder de 4 nivåene sammen symboliserer koordineringsansvaret, stafettholderen og stafettloggen.

Under finner du BTI-veilederen. Dette er en handlingsveileder som skal visen ansatte veien å gå fra uro for et barn, en ungdom eller en gravid, til bekymring til handling. 

BTI-veilederen