Individuell plan, koordinator og barnekoordinator

Hvis du mottar flere typer helse- og omsorgstjenester med behov for koordinering over lang tid, har du rett til koordinator og Individuell plan.

Den individuelle planen skal sikre at det til hver tid er noen som har ansvaret for koordinering og oppfølging. Koordinatoren skal sikre samarbeid mellom tjenestene og fremdrift i planen. 

Mer informasjon om individuell plan, koordinator og barnekoordinator

Hvordan får du en individuell plan?

Kontakt Forvaltningstjenesten hvis du ønsker å få vurdert retten til Individuell plan, koordinator eller barnekoordinator. Du kan få koordinator eller barnekoordinator selv om du ikke ønsker en individuell plan.

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget en individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelse av planen ligger hos kommunen. 

Søk om individuell plan

Slik lages planen

Alle deltakere av planen skal ha tilgang til planen. Som mottaker av tjenestene skal du få delta i arbeidet med individuell plan, dersom du ønsker det. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig i møtene og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig melding om årsaken til det. Du skal samtidig få opplyst om når en mener at det vil bli gjort et vedtak.