Ungdomsrådet

Indre Fosens ungdomsråd er ungdommens største taleorgan i kommunen. 

Ungdomsrådet skal være et partipolitisk uavhengig organ. Rådet skal arbeide for å gi ungdommen større innflytelse i Indre Fosen og politikerne må involvere ungdomsrådet på saker som angår ungdommer i kommunen. 

Ungdomsrådet 2023-2024

 • Leder: Marcus Hammer
 • Nestleder: Emma Helena Kimo Esselöv
 • Sekretær: Emma Randine Mork
 • PR-ansvarlig: Ayla Remso

Øvrige medlemmer

 • Noah Leander Hønsvik
 • Emma Hammer Norøy
 • Linnea Kopreitan
 • Vilja Marie Aune Wiggen
 • Hilde Sæther Grande
 • Pia Skogstad
 • Mats Simonsen Bauge
 • Tage Oliver Fenstad
 • Christine Nila Dahl
 • Anders Myrabakk

Ungdomsrådet i Indre Fosen kommune har 14  medlemmer, medlemmene må være mellom 13 og 19 år det året de blir valgt inn og de må være bosatt i kommunen. 

Ungdomsrådet skal bestå av:

 • 2 representanter fra Mælan skole
 • 2 representanter fra Stadsbygd skole
 • 2 representanter fra Åsly skole
 • 4 representanter fra Johan Bojer videregående skole
 • 2 representanter fra Testmann Minne skole
 • 2 representanter fra Vanvikan skole

Ungdomsrådets arbeidsområder

 • fremme barn og ungdoms interesser
 • hjelpe barn og ungdom å bli hørt på arenaer der beslutninger tas
 • være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og unge
 • kontrollere at kommunale organer også prioriterer barn og ungdom i saker som angår dem
 • ha tett kontakt med elevrådene på de ulike skolene i kommunen

Ungdomsrådet har møte- og talerett i utvalg, formannskap og kommunestyre og skal derfor få tilsendt sakspapirer fra disse organene.

Ungdomsrådet skal få konkrete oppdrag i samarbeid med administrasjonen og kommunestyret i saker som berører oppvekst, kultur og fremtidsrettet utvikling av Indre Fosen kommune. 

Møter

 • Ungdomsrådet har møte minst åtte ganger i året. Det kan også bli ekstraordinære møter i forbindelse med enkelte saker. Medlemmene får innkalling til møtet med saksliste, og andre sakspapirer, minst en uke før møtedato. 
 • Møteplanen for Ungdomsrådet settes opp for hvert semester og sendes til kommunens administrasjon samt andre relevante instanser. 
 • Ungdomsrådet står fritt til å invitere administrasjonen, politikere eller andre inn i møter og arbeidet med ungdomsrådet. 

Søk om støtte fra ungdomsrådet

Tilskuddsordningen skal bidra til at barn og unge kan gjennomføre spesielle tiltak eller prosjekter slik som trivselstiltak, aktiviteter, mindre konserter og mindre kulturarrangement. Denne tilskuddsordningen kan det søkes på gjennom hele året, og søknadene behandles av ungdomsrådet fortløpende.

Søk støtte fra ungdomsrådet