Kartlegging av friluftsområder

Indre Fosen kommune har deltatt i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. 

For å oppnå målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og naturen er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv fra egne preferanser og der de helst ønsker. Resultatet av prosjektet er et temakart som er publisert i Miljødirektoratets karttjeneste naturbase.no Temakartet vil være gjenstand for ajourhold.

kartlagte friluftsområder i Indre Fosen, naturbase.no

Hvordan finne frem i kartet

  • Velg kommune/fylke
  • Velg “jeg ønsker å”, “endre synlige kartlag". 
  • Velg “friluftsliv” og avgrens til kartlagte friluftsområder 

Om kartleggingen og videre arbeid

Saksfremlegg, kartlegging og verdsetting av kommunens friluftsområdet

Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på, og allemannsretten skal holdes i hevd. 

Kartleggingen gjør det mulig å søke om spillemidler og andre tilskuddsmidler for å gjennomføre tiltak for å styrke friluftslivet. Både Miljødirektoratet, Kulturdepartementet og fylkeskommunen stiller krav om at kommunens friluftslivsområder er kartlagt og verdsatt før slike søknader behandles.

Selve kartleggingen startet våren 2021 av ei arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og kjentmenn fra hvert enkelt av de områdene som er kartlagt. Arbeidet ble fullført av administrasjonen i desember 2023 og januar 2024. Videre arbeid vil være kartlegging av ferdselsårer.