Dispensasjon

Dersom tiltaket ditt er i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser, forskrifts- og/eller plankrav m.v. kan det hende du må søke om dispensasjon. 

Ved søknad om dispensasjon ihht. plan- og bygningslovens §19-1 kreves

Begrunnet søknad: 

  • Hva det søkes dispensasjon fra (hvilken plan)
  • Hvilke hensyn som skulle tilsi at dispenasjonen bør kunne innvilges
  •  Vurdering av om fordelene ved eventuell dispensasjon vil være større enn ulempen
  • Kvittering for varsling av naboer og eventuelle gjenboere, eventuelt samtykke fra naboer og gjenboere

Ved søknad om dispensasjon for oppføring/tilbygg/påbygg av bygning, bør søknaden inneholde

  • Målsatte tegninger i målestokk 1:100 av plan, snitt og fasade (med eksisterende og planlagte terrenglinjer, eventuelt koter)
  • Kartutsnitt i målestokk 1:1000, der det som skal bygges tegnes inn. Det må settes på mål for størrelse på eksisterende og planlagte tiltak, samt avstand til grenser

Ved vurdering av om dispensasjon kan innvilges skal kommunen legge vekt på

  • Om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt
  • Om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering
  • Om det foreligger negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet · eventuell dispensasjonskonsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet
  • Nasjonale rammer og mål

Søknad om dispensasjon

Har du spørsmål ta kontakt med byggesaksavdelingen.

Priser byggesak (reguleringsplaner)
Regulativ Beregningsenhet Pris
§3.5 Tilbaketrekking av søknad
For søknader som trekkes før påbegynt saksbehandling (10%) Per søknad 10% av fullt gebyr
For søknader som trekkes etter utstedt mangelbrev (20%) Per søknad 25 % av fullt gebyr
For sak som avsluttes etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak (50%) Per søknad 50% av fullt gebyr
§ 3.6 Mangelfulle søknader
Mangelfull søknad (søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. pbl.§20-3) Per mangelbrev 1 500
Mangelfull søknad (søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl.§20-4) Per mangelbrev 500
Mangelfull søknad (unntatt søknadspliktige tiltak, jf. pbl.§20-5) Per mangelbrev 500
§ 3.7 Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse Per møte 5 350
§ 3.8 Søknad om endring av gitt tillatelse
Ved endringer av godkjent søknad, som betinger nytt vedtak Per time
§3.9 Dispensasjonssøknad
Søknad om dispensasjon fra plankrav i kommune og reguleringsplan Per søknad 7 490
Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet eller vedtatt byggegrense langs vassdrag og sjø Per søknad 10 700
Søknad om dispensasjon fra arealformål i kommune og reguleringsplan Per søknad 9 630
Søknad om dispensasjon fra teknisk forskrift Per søknad 8 560
Søknad om dispensasjon fra andre forhold i kommune og reguleringsplan, herunder søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser, utnyttelsesgrad, regulert byggelinje, etasjetall osv. Per søknad 7 490