Saksbehandlingstid

Indre Fosen kommune har en generell frist på 12 uker for behandling av ordinære byggesøknader.

Fristen på 12 uker gjelder kun for søknader som er i samsvar med gjeldende arealplaner, det vil si at tiltak som krever dispensasjon fra plan ikke er underlagt en tidsfristregel. Saker om dispensasjon fra byggereglene, eller andre tiltak er derimot underlagt ulike tidsfristregler, disse reglene finner du i Plan og bygningsloven, Kapittel 20.  

Saksdokumenter og annen informasjon om saken din kan du se i vår innsynsløsning, der kan du søke på ditt gårds og bruksnummer, så skal dokumentene i din byggesak komme opp. 

Har du andre spørsmål om saksbehandling kan du kontakte byggesaksavdelingen