Planvask - Oppheving av reguleringsplaner

Kommunen har i alt 186 reguleringsplaner som er eldre enn 10 år (1964-2013), planer som er fra tidligere Rissa, Leksvik og Verran kommune. Siden mange av de gamle reguleringsplanene vurderes å ha utspilt sin rolle, og ikke lenger fungerer som et hensiktsmessig og oppdatert grunnlag for kommunens byggesaksbehandling, har kommunen startet prosessen med å oppheve disse, gjennom en “planvask”. Planvasken skal også hensynta natur, og det er ønskelig å tilbakeføre areal til LNF der det er hensiktsmessig. 

Disposisjonsplan fra 1964.

 

Bakgrunn og mål

Indre Fosen kommune er i gang med et arbeid for å forbedre arealplanene våre, for å skape en forenklet og mer effektiv saksgang for innbyggerne. Derfor gjennomgår og vurderer vi gamle reguleringsplaner for å se om noen bør oppheves eller endres, slik at vi får et mer oppdatert grunnlag for planlegging og saksbehandling. Vi kaller denne oppryddingen for en «planvask".

Hvorfor gjør vi dette?

  • Gammeldags: De gamle planene passer ikke lenger til dagens behov og utviklingsmål.
  • Unødvendig ressursbruk: Gamle planer fører ofte til unødvendig arbeid for både innbyggere og kommunen, fordi videre utbygging etter gammel plan ofte krever dispensasjoner.

Hva tar vi hensyn til?

  • Samfunnssikkerhet: Områdene vil vurderes opp mot ny kunnskap i forhold til ras, snøskred, kvikkleire, flom og stormflo.
  • Naturverdier: Vi vil også se på hvordan vi kan ta bedre vare på naturen. Ubebygde områder i de gamle planene kan bli omregulert til LNFR (Landbruk-, Natur- og Friluftsområder samt reindrift) i den nye kommuneplanens arealdel (KPA). Denne nye planen vil være den overordnede planen for arealbruk i hele kommunen, og er forventet vedtatt i 2025.

Målet er å få en plan som er oppdatert, tar hensyn til dagens behov, og som gjør planlegging og utvikling enklere og bedre for alle.

Planprosess

For oppheving av planer gjelder samme regler som for utarbeidelse av planer, dvs. at berørte parter skal ha mulighet til å gi sin uttalelse til arbeidet. Alle som står oppført som eier av eiendom innenfor et planområde hvor planen foreslås opphevet vil bli varslet med brev. 

Når en plan blir opphevet, vil det som hovedregel være kommuneplanens arealdel som gjelder ved behandling av byggesaker.

Siden oppheving av plan er en særdeles omfattende prosess, og kommunen har nærmere 200 planer å gå igjennom, har kommunen valgt å planvaske planer puljevis, og starter i utgangspunktet med de eldste. 

Oversikt over planer som er blitt opphevet:

Oversikt over planer som er i planvask-prosess: