Slik styres Indre Fosen

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Indre Fosen kommune og består av 27 folkevalgte politikere.

Formannskapet

Formannskapet består av 9 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer

Utvalg for innbyggertjenester

Utvalg for innbyggertjenester består av 9 medlemmer. Utvalget er nytt fra 2023 og erstatter utvalgene for "oppvekst" og "helse og omsorg" fra tidligere valgperioder.

Utvalg for innbyggertjenester - medlemmer med møteplan og dokumenter

Utvalg for samfunnsutvikling og forvaltning

Utvalg for samfunnsutvikling og forvaltning består av 9 medlemmer. Utvalget er nytt fra 2023 og erstatter "arealutvalget" og "kulturutvalget" fra tidligere valgperiode.

Utvalg for samfunnsutvikling og forvaltning - medlemmer med møteplan og dokumenter

Andre utvalg og råd

  • Administrasjonsutvalget
  • Arbeidsmiløutvalget
  • Brukerutvalg for kollektivreisende
  • Eldrerådet
  • Styret KulturCompagniet Indre Fosen KF
  • Landbruksrådet
  • Næringsrådet
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  • Ungdomsrådet

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget skal føre kontroll med kommunens forvaltning og på den måten bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at de er i samsvar med lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget har også ansvar for å kontrollere at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalgets medlemmer og dokumenter

Styreversregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Delegasjonsreglement

Delegeringsreglementet inneholder regler som kommunestyret fastsetter for å skaffe nødvendig klarhet i ansvars- og myndighetsfordeling mellom de ulike politiske organene og til kommunedirektøren. Nytt delegasjonsreglement for perioden 2023 - 2027 blir vedtatt i kommende kommunestyremøte.