Informasjon om innsyn

Alle skriftlige henvendelser til og fra Indre Fosen kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter. Det betyr at din henvendelse til kommunen, offentliggjøres på postlisten vår, slik at det du og vi har skrevet kan leses av alle. Henvendelser som inneholder opplysninger som skal unntas offentlighet vil ikke kunne leses.

Om postlisten

Postlisten viser både inn- og utgående post. Dokumentene publiserer, når de er vurdert om de er offentlige. Dokumenter som er vurdert til å ikke være offentlige, vil markeres med "unntatt offentlighet" (u.off). Her vil du også se hvilken lovhjemmel som gir grunnlag for at den er unntatt offentlighet.

Be om innsyn

Noen dokumenter er unntatt offentlighet eller ha status "ikke publisert". Du kan be om innsyn i disse dokumentene. Trykk på bestillingsknappen på aktuelt dokument.  Du kan be innsyn uten å oppgi navn.

Det er tre forskjellige utfall på en innsynsbegjæring:

  • Du vil få tilsendt dokumentet i en sladdet versjon, hvor opplysninger som er unntatt er sladdet
  • Du vil få et vedtak om at innsyn ikke er innvilget. Dette kan påklages og endelig avgjøres av Statsforvalteren
  • Dokumentet har blitt vurdert på nytt og blir offentliggjort (og vil da kunne leses på postlisten)

Jeg finner ikke min sak eller dokument!

Det kan være flere grunner til du ikke finner igjen din henvendelse, eller en annen sak/dokument du vil se.

For tidlig!

Det vil være noe forsinkelse fra når dokumentet mottas av kommunen, og det blir tilgjengelig på postlista. Vi tilstreber så liten forsinkelse som mulig. Normalt vil et dokument kunne leses på postlista 1-3 dager etter at kommunen har mottatt det.

For gammelt?

Dagens innsynsløsning inneholder saker og dokumenter fra og med juni 2021. Ønsker du innsyn i saker og dokumenter før dette ber vi deg om å bestille dette ved å bruke vårt kontaktskjema.

Ikke registert i saksbehandlingsystem

Alle henvendelser som skal saksbehandles, eller har verdi som dokumentasjon skal arkiveres. Dette gjelder også henvendelser som blir sendt direkte til saksbehandler. Savner du korrespondanse du har sendt til saksbehandler i en sak? Da oppfordrer vi deg til å kontakte oss, så skal vi følge opp saken. Dette kan skje om en henvendelse er sendt direkte til saksbehandler og ikke kommet fram av tekniske årsaker, eller at saksbehandler ikke har arkivert henvendelsen som hen er pålagt å gjøre.

Saksområde ikke publisert i postlisten

Saksområder hvor alle dokumenter og tilhørende informasjon er unntatt offentlighet, er ikke publisert på offentlig postjournal. På disse saksområdene vil man ikke få innsyn og det er vurdert at de da ikke har offentlig interesse å publisere oversikt over disse dokumentene på nett.

Dette gjelder følgende saksområder:

  • helse og omsorg (klientsaker)
  • barnevernssaker
  • personalsaker
  • saker om barnehagebarn
  • saker om elever
  • saker om kommunal inkasso
  • saker om startlån og bostøtte

Jeg vil vite mer om offentlighet og innsyn

I Norge er innsyn en menneskerett forankret grunnlovens § 100, som sier at vi har rett til innsyn i dokumenter i kommunen.
Nærmere regler om hvordan kommunen skal forvalte og utøve denne rettigheten er forklart i offentlighetsloven og tilhørende forskrift. Om du vil vite mer om hvordan offentlighetsloven skal tolkes og praktiseres, kan du lese mer i veileder til offentlighetsloven.

Når dokumenter er unntatt offentlig, er det ofte henvist til at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger. Dette er regulert i forvaltningslovens § 13 som omhandler taushetsplikt. Alle som jobber eller utfører tjenester for kommunen er underlagt taushetsplikt. Dette gjelder da også dokumenter som man jobber med.

Veldig mange dokumenter i kommunen skal arkiveres, og mange skal journalføres. Journalførte dokumenter vil du kunne lese i offentlig journal. Arkivloven og arkivforskriften sammen med riksarkivarens forskrift, bestemmer hvilke dokumenter kommunen skal skal arkivere. Dokumenter som ikke arkiveres vil ikke være synlig på offentlig journal. Du kan lese mer om arkiv på arkivverkets sider.