En beskrivelse av prosess og vedtak i forbindelse med Råkvåg aldershjem

I kommunestyremøtet 15. februar 2024 orienterte kommunalsjef for helse og omsorg, Marit Vaarheim, om prosessen rundt drift og organisering av Råkvåg aldershjem. Dette er en oppsummering av denne orienteringen. 

Selve sendingen av kommunestyret, innkalling og saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside: 

Kommunestyremøte kommuneTV 15. februar

Innkalling og saksdokumenter 

2014

 • Høsten 2014 la daværende helse- og omsorgssjef fram et arbeid knyttet til framtidens helse og omsorg. Dette var et prosjekt som i vesentlig grad handlet om omsorgstjenestene i kommunen basert på det man på den tiden visste om i forbindelse med blant annet den kommende eldrebølgen. 
 • I desember 2014 ble det fattet et vedtak i kommunestyret om avhjemling av Råkvåg sykehjem, fra sykehjem til aldershjem. Endringen var gjeldende fra 1.1.2015. 

2020-2023

 • Høsten 2020 ble Helse- og omsorgsplanen 2020-2030, del 1 og del 2 vedtatt. Denne peker på hvilke utfordringer kommunen står ovenfor, og hvilke tiltak som på bakgrunn av dette må iverksettes på kort og lang sikt. For Råkvåg sin del skulle aldershjemmet endres til å bestå av hjemmebaserte tjenester, med 16 heldøgns omsorgsplasser (HDO).
 • Året 2021 lå an til å bli et år med svært stort merforbruk innen helse og omsorg i kommunen, og i juni 2021 ble det vedtatt flere store ulike innsparinger innen sektoren, også for Råkvåg, både med tanke på drift og organisering. 
 • I 2022 startet helse- og omsorgsutvalget jobben med å se på hvordan man i praksis kunne endre driften av aldershjemmet i Råkvåg fra aldershjem til omsorgssenter med 16 heldøgns omsorgsplasser. Ei referansegruppe var involvert i denne prosessen. 
 • I august 2023 fattet kommunestyret et vedtak om prosjektering av Råkvåg omsorgssenter. I dette vedtaket skulle 2 millioner kroner brukes til å komme i gang. 

En forklaring av begrepet HDO

HDO-begrepet er utydelig beskrevet, og kan oppleves og praktiseres ulikt fra kommune til kommune. Hvis pasienter oppfyller vilkårene i kommunal forskrift om sykehjem/HDO-plass, må HDO-boligen tilsvare sykehjem. De skal ha vederlagsberegning, sykepleierdekning 24/7 og tilsynslegefunksjon. 

Som et eksempel kan vi se til Stadsbygd omsorgssenter hvor ingen av beboerne har vedtak om HDO-plass i dag, selv om bygget er tilrettelagt for dette. De har vedtak om helsetjenester i hjemmet og har fått tildelt en omsorgsbolig. Det er vesentlig at vi bruker ordet omsorgsbolig da det er saksbehandlinga knyttet til den enkeltes behov som gir vedtak om tjenester i HDO-bolig, ikke bygget i seg selv. 

Med bakgrunn i forståelsen av hva som ligger i begrepet HDO må kommunen i løpet av 2024 ta stilling til om det er HDO-plasser som blir det riktige tilbudet i Råkvåg.  

Budsjettvedtaket i 2023

Kommunedirektørens samlede vurdering

 1. Pasienter med institusjonsvedtak flyttes ti Rissa og/eller Leksvik sykehjem snarest mulig. Dette skal skje i tett dialog med pasient og pårørende. Per utgangen av oktober 2023 gjelder dette 13 pasienter. 
 2. Ansatte ved Råkvåg aldershjem får endret oppmøtested og ny leder. Oppgavene følger pasientene, og ansatte vil bli tilbudt stillinger der det er økt behov som følge av endringen, samt der det er vakanser. Tiltaket vil ikke føre til oppsigelser av ansatte. Innsparingene vil være reduksjon av vikarbruk og noe naturlig avgang i sektorens totale bemanning. Ansatte får også tilhørighet til et større fagmiljø, som er positivt både for å rekrutter samt beholde godt fagpersonell. Noen ansatte vil få lengre arbeidsveg. 
 3. Hjemmetjenestesonen legges inn under Rissa hjemmetjenestens ansvar. Det opprettholdes lokaler ved dagens aldershjem for hjemmetjenesteansatte. Rissa hjemmetjeneste og Vanvikan/Stadsbygd hjemmetjeneste samordner sine ansatte. Det betyr at fleksibiliteten rundt bemanning øker betydelig, og bemanningen kan i økt grad styres i henhold til hjemmeboende pasienters behov. 
 4. Prosjektering av Råkvåg omsorgssenter sees i sammenheng med en totalvurdering av sektorens organisering av tjenestetilbudene i 2024. 

Tilleggsvedtak i møtet

 • Det tilføres 5 millioner kroner til drift av Råkvåg aldershjem, dette for å få en bedre prosess i forbindelse med arbeidet med å finne riktig varig fremtidig driftsform for avdelingen. 

Oppsummering av vedtaket for 2024 

 • Det skal fortsatt være drift av helse- og omsorgstjenester i Råkvåg, men med en lavere driftsramme enn dagens, vedtaket tilsier at driften skal ned med 5 millioner i stedet for 10 millioner. Det betyr at det skal være en innsparing på 5 millioner kroner i 2024. 
 • Det skal utredes en ny varig driftsform i løpet av 2024. 
 • Ny drift forutsetter hjemmetjenester, ikke institusjon. 
 • Vi etablerer Råkvåg omsorgssenter.