Planlegger utbedringer av havna i Vanvikan

Det har vært vanskelig for hurtigbåten å anløpe på grunn av for lite dybde ved normalevær- og tidevannsforhold. Dette har ført til innstillinger og et uforutsigbart tilbud for kunder og operatør. Tett samarbeid skal sikre at båten kan anløpe trygt og forutsigbart.

Ansvarsforholdene er sammensatt og berører både Trøndelag fylkeskommune, Indre Fosen kommune, Trondheim Havn IKS, AtB og Norled. Partene samarbeider for å løse utfordringene.


– Vi er samstemte om å finne en løsning på kort og lengre sikt. Vi tar dette på største alvor og er enige om at det haster med å finne løsninger for et forutsigbart tilbud til både kunder og operatør, sier partene i en felles uttalelse.

Undersøkelse i sommer

På kort sikt må vi sikre at fartøyene kan anløpe kaianlegget trygt under normale tidevannsforhold. Dybden i havnebassenget er marginal. Norled har gjort strakstiltak og fått fjernet en rekke store steiner i havnebassenget ved hjelp av dykkere og fartøy. Det gjenstår endel stein som påvirker innseilingsforholdene, men før disse kan fjernes må geolog vurdere plasseringen av steinene og eventuell påvirkning på stabilitet for molo og steinplastringen i havnebassenget. I tillegg skal geolog vurdere muligheten for ytterligere utdypingstiltak på kort sikt.


Det er tatt høyde for å ta flere nye grunnprøver hvis nødvendig for å sluttføre de geologiske vurderingene. Arbeidet planlegges gjennomført i sommer med mål om å konkludere snarest mulig. Tiltak for å sikre bedre innseilingsdybde vil deretter igangsettes umiddelbart. Utredning av havnens fremtidige utforming, for å oppnå bedre skjerming mot vær, vind og bølger –og dermed bedre regularitet – pågår også for fullt. Noen geologiske vurderinger av de ulike alternativene gjenstår, samt eventuelt ytterligere grunnprøver, før konklusjon kan fattes og videre planlegging kan skje. Arbeidet vil sannsynligvis kreve omfattende tiltak og vil ta noe mer tid.

Forstår de reisendes frustrasjon

Norconsult er engasjert til både å vurdere de kortsiktige tiltakene og utrede alternativer for fremtidig utforming av havnen i Vanvikan. Arbeidet igangsettes første uken etter ferien, og fysiske tiltak vil iverksettes snarest mulig etter dette. – Vi har stor forståelse for frustrasjonen til de reisende og vil gjøre alt vi kan for å bedre situasjonen så fort som mulig, sier Konrad Pütz på vegne av Trøndelag fylkeskommune, Tore Solli på vegne av Indre Fosen kommune og Knut Thomas Kusslid på vegne av Trondheim Havn IKS.

Kontaktpersoner:
Trøndelag fylkeskommune: Konrad Pütz, tlf. 93622482
Indre Fosen kommune: Tore Solli, tlf. 99586057
AtB: Morten Berntsen, tlf. 92885152
Trondheim Havn: Knut Thomas Kusslid, tlf. 40037004