Søk om barnehageplass

Vi har ett årlig hovedopptak til barnehagene i Indre Fosen. Du kan søke på hovedopptaket fra 3. januar hvis du fra høsten av skal ha ny eller endret barnehageplass, bytte barnehage eller om du står på venteliste. Søknadsfristen er 1. mars. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig.

→ Slik søker du barnehageplass
→ Søknadsfrist
→ Tilbud om plass
→ Har jeg rett på barnehageplass?
→ Endre eller si opp plass
→ Prioriteringer i kommunale barnehager
→ Klage på tilbud

Slik søker du barnehageplass

Søk barnehageplass

Indre Fosen kommune har felles søknadsportal for kommunale og private barnehager. Samme skjema brukes uansett om du ønsker ny plass eller å bytte til en annen barnehage.

Hvis du skal søke barnet inn i en privat barnehage må du sette deg inn i barnehagens egne vedtekter. De private barnehagene kan ha andre opptakskrav enn det som står i kommunens vedtekter. 

For å fylle inn skjemaet, må du logge deg inn med elektronisk ID. Hvis du ikke har mulighet til å skaffe elektronisk ID, kan du kontakte oss for å søke på papirskjema. 

Kontakt servicetorget.

I skjemaet skal du skrive datoen for ønsket oppstart, ved hvilke(n) barnehage du ønsker plass og hvor mange dager i uka du ønsker plass. Du må også krysse av for om barnet oppfyller noen av opptakskriteriene. 

Informasjon om alle barnehagene i Indre Fosen kommune.

Søknadsfrist

Fristen for hovedopptaket er 1. mars, men du kan søke hele året. 

I mars og april tildeles barnehageplassene som blir ledige fra august, når de eldste slutter i barnehagen og starter på skolen. Plassene som blir ledige ellers i året tildeles fortløpende.

Tilbud om plass

Svaret på søknaden kommer i løpet av noen uker etter søknadsfristen. Brevet sendes til din digitale postkasse. 

Du må svare på tilbudet om barnehageplass innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet. Dette svarer du på via samme innlogging som når du søker plass. 

Har jeg rett på barnehageplass?

Retten til barnehageplass gjelder innenfor søknadsfristen til hovedopptaket. 

 • Barn som fyller ett år innen 31. august, har rett til barnehageplass fra august året etter i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
 • ​​​​​Barn som fyllet ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden de fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.

Når barnet har fått barnehageplass, har hun eller han plassen helt fram til skolestart eller til foresatte eventuelt sier opp plassen.

I hvilken barnehage har barnet rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det bor. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være urimelig lang.

Endre eller si opp plass

For å gjøre endringer eller si opp barnehageplassen din bruker du samme portal som da du søkte om plassen: 

Endre eller si opp barnehageplass

Du har barnehageplass helt til barnet begynner på skolen, eller til du sier opp plassen.

Oppsigelsestid

 • Oppsigelsestiden på barnehageplass er én måned, regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. 
   
 • Hvis barnehagen mottar oppsigelse etter 1. april, har foresatte plikt til å betale for plassen ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsestiden, skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
   
 • Hos de private barnehagene varierer det. Fristen er definert i den enkelte barnehages vedtekter

Prioriteringer i kommunale barnehager

 1. Barn med funksjonshemninger, har etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lege eller psykolog.
 2. Barn som har søkt og fått innvilget utsatt skolestart.
 3. Barn som er skolestarter påfølgende år (5-åringene)
 4. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og som ønsker å utvide denne.
 5. Barn som har søsken i den barnehagen barnet går i, det barnehageåret søknaden gjelder for.
 6. Barn som allerede har plass i en barnehage, og ønsker å bytte til en annen barnehage

Vi gjør oppmerksom på at de private barnehagene kan ha egne opptakskriterier. Les vedtektene med gjeldende opptakskriterier.

Klage på tilbud

Hvis du ønsker å klage på tildelt plass eller avslag, må du sende inn en klage til kommunen senest tre uker etter at du mottar svaret på søknaden om barnehageplass.

Send inn klage

Vi gir tilbakemelding på klagen via kontaktinformasjonen du oppgir i skjemaet.