Digital inkluderingsveileder

Inkluderingsveilederen er utarbeidet av Indre Fosen kommune v/Finn Yngvar Benestad for alle kommunene i Fosenregionen. Veilederen samler trådene fra Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap og Fosen-kommunenes ulike satsinger knyttet til læringsmiljø og inkludering. 

Inkluderingsveilederen er bygd opp rundt David Mitchells ti faktorer for inkluderende opplæring. Det er ett kapittel for hver av disse faktorene. Hvert kapittel har samme struktur: Hva Mitchell sier om denne faktoren, hva regelverket sier om faktoren, eksempler på god praksis knyttet til faktoren, forskning om faktoren og øvingsoppgaver knyttet til faktoren. 

Mitchells ti faktorer er visualisert i en kort tegnefilm, laget på oppdrag av Statped. Det kan være lurt å se gjennom filmen før du dykker ned i denne veilederen. 

Inkluderingsveilederen (PDF, 7 MB)

Nedenfor finner du de ti faktorene for inkludering. I denne digitale versjonen er det utdrag og oppsummeringer,  med lenker til PDF-dokumentet hvis du ønsker å lese mer. 

For å hoppe fra den digitale veilederen og direkte til riktig side i PDF'en, anbefales det at du jobber fra PC. Hvis du jobber på mobil, kommer du automatisk til første side i dokumentet, men kan navigere til riktig sted via innholdsfortegnelsen. 

Visjon

David Mitchells første faktor for å lykkes med inkluderende opplæring, er at barnehagen eller skolen har en felles visjon om inkludering, og at alle forplikter seg til å handle ut fra denne. Visjonen om inkludering uttrykkes gjennom de holdningene du som leder, lærer eller pedagog viser, men også i alt fra innholdet i kommunens overordnede dokumenter til hva som skjer i friminuttene på skolen eller i barnehagens frilek. Visjoner om inkludering finner vi både i internasjonale konvensjoner og i norske lover og planverk, blant annet i Rammeplan for barnehagen fra 2017 og Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Plassering

Mitchells andre faktor for å lykkes med inkluderende opplæring, er plassering. I inkluderende læringsmiljøer har alle tilgang til jevnaldrende i sitt lokale læringsmiljø. Det er ikke tilstrekkelig at barna/elevene er plassert fysisk på samme sted. Det må også legges til rette for lek, læring og sosial deltakelse i fellesskapet.

Tilpassede pedagogiske planer

Den tredje faktoren til Mitchell for å lykkes med inkluderende opplæring, er tilpassede pedagogiske planer. Både i barnehagen og skolen skal det pedagogiske tilbudet tilpasses det enkelte barns behov. Kravet om tilpasset opplæring gjelder for all opplæring gjennom hele grunnopplæringen, og det gjelder for alle, uansett hvilke forutsetninger de har for å lære.

Tilpasset vurdering

Den fjerde faktoren til David Mitchell handler om å tilpasse vurderingen slik at den fremmer læring. Mitchell vektlegger vurdering underveis i læringsprosessen. I barnehagen skal personalet observere og reflektere over barnets utvikling og tilrettelegge det pedagogiske tilbudet i barnehagen ut fra barnets behov. I skolen skal underveisvurdering fungere som en motivasjonsfaktor og en rettesnor for opplæringen, og være grunnlag for valg av læringsstrategier og videre progresjon. Vurdering skal ikke brukes til å rangere barnas og elevenes prestasjoner i forhold til hverandre

Tilpasset opplæring

David Mitchells femte faktor for å lykkes med inkluderende opplæring, er tilpasset opplæring. I inkluderende læringsmiljøer tilpasses de pedagogiske oppleggene, med mest mulig variasjon i arbeidsmetoder innenfor rammene av det ordinære tilbudet. Individuelle tilpasninger skjer med utgangspunkt i avdelingen eller klassen. Denne faktoren handler også om hvordan vi skal arbeide for å skape gode psykososiale miljø som fremmer læring.

Aksept

Mitchells sjette faktor for å skape et inkluderende læringsmiljø, er aksept. Denne faktoren handler om å akseptere alle for den de er. Inkludering innebærer at alle som er tilknyttet barnehagen eller skolen, viser aksept for at alle har sin naturlige plass i fellesskapet. Som ansatt er du en viktig rollemodell gjennom å verdsette mangfold og se på forskjellighet som en ressurs. Dette gjelder både overfor barna, men også overfor foresatte og de du ellers samarbeider med.

Denne faktoren handler om tydelige og varme voksne, om relasjoner og tilknytning, om inkludering i møte med utagerende atferd og foreldresamarbeid i sårbare situasjoner.

For hver enkelt dreier det seg om å bli akseptert og anerkjent for den man er.

Adgang

Den sjuende faktoren til David Mitchell heter adgang. Den er nært knyttet til faktor to, plassering. Inkluderende barnehager og skoler skal være universelt utformet, slik at alle kan delta i felles lek, aktiviteter og undervisning. Universell utforming betyr at barnet og eleven har adgang til alle de stedene der jevnaldrende oppholder seg. Universell utforming handler også om lysforhold, lyd og akustikk, lettfattelig grafisk design og klart språk. Det er et mål at alle i størst mulig grad skal kunne bevege seg og delta i de alminnelige leke- og læringsaktivitetene som et selvstendig individ. Det er kommunens plikt å sikre at tilrettelegging bidrar til å bygge ned funksjonshemmende barrierer.

Støtte

Mitchells åttende faktor heter støtte. For at du skal lykkes i å skape et inkluderende læringsmiljø, er det en forutsetning at du har tilgang til spesialpedagogisk kompetanse og tilstrekkelig hjelp og støtte for å gi et tilpasset tilbud til alle barn. Et inkluderende læringsmiljø krever teamarbeid. Derfor handler dette kapitlet om hva dere bør satse på, for å få samarbeidet i teamet til å bli så fruktbart som mulig. Denne faktoren handler også om den støtten du kan få i det interne støttesystemet i egen virksomhet, gjennom kommunens tverrfaglige samarbeid generelt og i PP-tjenesten spesielt.

Ressurser

Den niende faktoren til David Mitchell er ressurser. Tilgang på tilstrekkelige ressurser er viktig for å skape inkluderende praksis. Med ressurser mener vi både personalressurser, kompetanse, tidsressurser, teknologi og materielle ressurser. Mitchell peker på at en inkluderende praksis er ressurskrevende, men ikke mer ressurskrevende enn i segregerte tilbud. Barnehager og skoler har ikke ubegrenset tilgang på noen av ressursene som er nevnt over. Nøkkelen for å lykkes med inkluderende praksis, er at vi jobber evidensbasert innenfor de rammene vi har. Med «evidensbasert» mener vi å bruke strategier og metoder som ut fra forskning har vist seg å være effektive for barns sosiale og faglige utvikling. Inkluderende praksis er ikke et sparetiltak, men en måte å bruke ressursene på, som fremmer gode læringsmiljø for alle. 

Ledelse

Den tiende faktoren til Mitchell er ledelse. Som leder er din vektlegging av inkluderende læringsmiljø helt avgjørende for at inkluderende holdninger og praksis skal gjennomsyre organisasjonen. Å skape og vedlikeholde en inkluderende læringskultur, krever at du prioriterer dette arbeidet og setter av tid, både din egen tid, og den tiden de ansatte trenger for å kunne utvikle inkluderende praksis. 

Referanser

Bakerst i PDF-versjonen er det en liste over all litteratur som er brukt i arbeidet med veilederen. Helt bakerst i PDF-versjonen er det også et stikkordregister, som kan være nyttig for å finne fram i dokumentet.