Psykisk helse og rus

Vi gir tilbud til personer over 16 år som har behov for bistand på grunn av psykiske problemer og eller rusproblematikk. Tjenesten er gratis. 

→ Hvem kan få hjelp
→ Hva kan vi hjelpe deg med?
→ Rådgivende enhet for russaker
→ Slik søker du
→ Nyttige lenker

Hvem kan få hjelp

Psykisk helse og rus gir tjenester til personer som er 16 år og eldre, og som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

 • nedsatt funksjon i dagliglivet  
 • langvarig, moderat eller alvorlig, psykisk helseproblem 
 • behov for samtaler og veiledning i en vanskelig livssituasjon 
 • motivert for endring og en bedringsprosess.  

Hvis du er under 16 år, kan du ta kontakt med helsestasjonen. 

Hva kan vi hjelpe deg med?

I samtaler med deg vil vi sammen gjøre individuelle vurderinger av ditt hjelpebehov. Dette kan f.eks være:  

 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler. Individuelle samtaler 
 • Bistå med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov. 
 • Motivere til deltakelse på ulike aktiviteter eller oppsøke sitt sosiale nettverk.
 • Gruppetilbud som turgruppe eller fredagslunsj som er ett treffpunkt i hverdagen.  

Har du utfordringer knyttet til rusbruk?  

Vi kan hjelpe deg med:

 • individuell oppfølging og koordinering 
 • kartlegging, råd, veiledning og motivasjons- og oppfølgingssamtaler.
 • henvise til rusbehandling.  

søke om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

Rådgivende enhet for russaker

Indre Fosen kommune har en rådgivende enhet for russaker. Her kan du få informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-9 b. Rådgivende enhet har særskilt kompetanse på forebygging og rusproblematikk og kan også tilby individuell oppfølging dersom ønskelig.

Slik søker du

Du søker helsehjelp innen psykisk helse og/eller rus ved å fylle ut en digital henvendelse. 

Søknadsskjema psykisk helse og rus

Nyttige lenker