Detaljregulering for endring av Holadalen hyttefelt

Detaljreguleringen legger til rette for fortetting og en mindre utvidelse av eksisterende hyttefelt i Holadalen. Det planlegges for fem nye fritidsboligtomter, kjørevei frem til flere av tomtene, ny felles parkeringsplasser, tilleggsareal til eksisterende fritidsboligeiendom, samt mulighet for etablering av anneks i tilknytning til våningshuset på gbnr. 168/3.

Se alle plandokumenter

Merknader kan sendes inn på kommunens kontaktskjema, eller i posten til: 

Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 Rissa

Merk saken med referansenummer 22/6944.

Høringsfrist er 15. desember 2023