Oppstart av planarbeid - Fenstad næringsområde, gbnr. 18/40 m.fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Fenstad næringsområde, gbnr. 18/40 m.fl.» i Stadsbygd.

Planområdet ligger i sentrum av Stadsbygd, og området som ønskes detaljregulert er 38,6 daa.

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for videre utvikling og utbygging av næringsaktivitet i Stadsbygd på eiendommene med gårds- og bruksnummer (gbnr.) 18/36-40 og 17/4. 

På tre av tomtene er det eksisterende næringsbygg, og intensjonen er å utvide og fortette området i retning nordøst/øst med næring. Det er tidligere gitt en del dispensasjoner i forbindelse med næringsbyggene som ligger der i dag, og kommunen ønsker å ha en helhetlig plan for området før videre utbygging.

Planen utarbeides av Indre Fosen kommune. 

Varslede plandokumenter:

Innledende ROS-analyse (PDF, 444 kB)

Oppstartsvarsel (PDF, 640 kB)

 

Merknader til varsel om oppstart av planarbeidet

Vi ber om at innspill til oppstartsvarselet sendes til Indre Fosen kommune innen 10.05.2024.

Kommunens kontaktskjema kan benyttes til innsending av merknader.

Hvis du har spørsmål angående saken, ta kontakt med saksbehandler Rita Rosvoldaune på e-post rita.rosvoldaune@indrefosen.kommune.no