Oppstart av planarbeid - Hønnås industriområde, sør

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for «Hønnås industriområde, sør» i Leksvik.

Formålet med planen er utvidelse av Hønnås industriområde. Planområdet er ca. 47 daa mens utvidet industriareal antas å utgjøre ca. 20 daa. Det er tatt inn deler av gjeldende plan «Hønnås industriområde» for oppdatering etter faktiske forhold. 

Utvidelsen omfatter i hovedsak deler av gnr/bnr 266/1 og 266/23, hvor gjeldende plan er «kommunedelplan for Blankbygda» med arealformål er LNF. Plangrense er justert i etterkant av oppstartsmøtet i samråd med kommunen.

 

Varslede plandokumenter kan leses ved å følge denne lenken.


Planen fremmes av Trønderplan på vegne av forslagsstiller Gafa AS. 

Innspill

Innspill i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/Erlend Gystad, postboks 3005, 7709 Steinkjer, eg@tronderplan.no. 

Frist for innspill er satt til 08.05.2024.