Varsel om oppstart av arbeid med planstrategi for Indre Fosen kommune 2024-2027

Indre Fosen kommune varsler oppstart av arbeid med planstrategi 2024-2027 etter plan- og bygningsloven § 10-1:

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Planstrategien skal speile behovet for revisjon av gjeldende planer og vedtak av nye planer. Som grunnlag for planstrategien vil Kommuneplanens samfunnsdel for 2024-2035, som forventes vedtatt før sommeren, være viktig.

Gjeldende planer er tilgjengelige på kommunens nettsider (www.indrefosen.kommune.no).

Indre Fosen kommune tar sikte på å utarbeide forslag til ny planstrategi våren 2024. Forslag til planstrategi vil bli sendt ut på høring, før vedtak i kommunestyret høsten 2024. 


Innspill til arbeidet sendes kommunen innen 12.04.2024. 

Hvis du ønsker å gi innspill, send inn sikkert via dette skjemaet.
Oppgi gjerne dette saksnummeret i skjemaet: 24/1014

Du kan også kontakte oss per post til:
Indre Fosen kommune
Postboks 23
7101 RISSA