Varsel om oppstart av planarbeid - Ramsvikhaugen hytteområde gnr. 162, bnr. 33, planID 2024001

Hensikten med å endre eksisterende reguleringsplan er å tilrettelegge for etablering av hotell med restaurant på Ramsvikhaugen. Siden det er en mangel på overnattingsplasser i kommunen, ønsker forslagstiller å se på muligheten til å etablere mange små utleie-enheter i tillegg. 

Illustrasjonen viser tidlig forslag til plassering og utforming av hotellet og utleie-enhetene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhet
Ramsvikhaugen ligger ved Sørfjorden, ca. 2 km sør for Råkvåg sentrum. Ramsvik kirke og Råkvågveien (Fylkesvei 6362) ligger rett nord for området.

For mer informasjon om reguleringsarbeidet, følg lenken til plankonsulentens hjemmeside: www.kystplan.no/kunngjoring

Merknader/innspill

Det er nå mulig å komme med merknader/innspill til planarbeidet.  Skriftlige merknader til oppstarts-varslet sendes til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra, eller til kystplan@kystplan.no innen 28.02.2024

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Ragnhild (402 305 53), eller på e-post til ragnhild.hoff@kystplan.no